Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2008 z dne 25. 4. 2008

Kazalo

Št. 41001-23/2008 Ob-4070/08 , Stran 1589
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – državnih pomoči za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči. II. Višina sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2008 v okvirni višini 34.000 EUR, od tega na proračunski postavki: – 161005 Investicije v kmetijska gospodarstva v okvirni višini 26.000 EUR, – 711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja v okvirni višini 8.000 EUR. Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke. V primeru, da bodo sredstva porabljena pred drugim odpiranjem, bo Mestna občina Maribor objavila zaprtje razpisa. III. Ukrepi in upravičenci Za vse razpisane ukrepe velja, da gre za državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sredstev s strani Mestne občine Maribor in do 22. 8. 2008 oziroma do 30. 9. 2008. Dokazila/plačani računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja. A) Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena. Bruto intenzivnost pomoči: – do 50% upravičenih stroškov naložb na območjih z omejenimi možnostmi, – do 40% upravičenih stroškov naložb na drugih območjih, – do 50% upravičenih stroškov naložb na drugih območjih, če naložbe izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva in je naložba opredeljena v poslovnem načrtu, – najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 2.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo. Upravičenci do pomoči: – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine, – pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti za potrebe kmetijstva in razvoja podeželja na območju občine, – ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za: 1. Posodabljanje kmetij Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. Upravičeni stroški ukrepov: A.1 stroški materiala za gradnjo/adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji ter ureditev izpustov, A.2 stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije, A.3 stroški opreme, vključno z računalniškimi programi, A.4 stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku. Pogoji za pridobitev: – ustrezno dovoljenje/projektna dokumentacija za izvedbo naložbe (v primeru ukrepa pod točko A.1, če je za gradnjo/adaptacijo potrebno), – predračun, – račun in dokazilo o plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč, – poslovni načrt (v primeru ukrepov pod točko A.1 za namen gradnje, A.2 in A.4), – dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča, – drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti (KMG-MID). B) Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov Upravičeni stroški ukrepov: B.1 stroški tržne raziskave, zasnove in oblikovanja proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih označb in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti, B.2 stroški uvedbe sistemov zagotavljanja kakovosti, sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje za primarno proizvodnjo, B.3 stroški usposabljanja za uporabo programov in sistemov iz prejšnje točke, B.4 stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih sistemov. Bruto intenzivnost pomoči: – pomoč se dodeli do 100% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Upravičenci do pomoči: – pravne in fizične osebe, ki izvajajo dejavnosti za spodbujanje kakovosti kmetijskih proizvodov in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na ustreznem območju na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Kolikor opravljajo te storitve skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije, članstvo v takih skupinah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve, – ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji. Pogoji za pridobitev: – dokazila o izvedbi storitve, – dokazila o plačilu stroškov, – dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine. C) Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju V okviru zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči: C.1 na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu, in sicer za naslednje teme izobraževanj in usposabljanj: – tečaji računalništva, – tečaji: smernice dobre higienske prakse za predelavo grozdja v vino, – Izobraževanja s področja čebelarstva, – tečaji FFS, – tečaji varstvo pri delu. C.2 na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje osebe, C.3 na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih, C.4 za publikacije, kataloge, spletišča. Upravičeni stroški ukrepov: – stroški na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje, – stroški na področju svetovalnih storitev, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva in jih opravijo tretje osebe, – stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne stroške za organiziran prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine, najemnin razstavnih prostorov za kmetijska gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini, – stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za pripravo in izdelavo le-teh. Bruto intenzivnost pomoči: – pomoč se dodeli do 100% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Upravičenci do pomoči: – fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Kolikor opravljajo te storitve skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije, članstvo v takih skupinah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve, – ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji. Pogoji za pridobitev: – dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore, – dokazila o plačilu stroškov, – dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine. IV. Rok in način prijave Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do 25. 8. 2008. Roki oddaje vlog za obravnave: – do 16. 5. 2008 za prvo odpiranje in obravnavo vlog in – do 25. 8. 2008 za drugo odpiranje in obravnavo vlog. Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj vloga: razpis kmetijstvo – skupinske izjeme« dostaviti na naslov: Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Pri posameznem odpiranju se bodo upoštevale vloge, ki bodo prispele v glavno pisarno Mestne občine Maribor, soba št. 121/I do datuma navedenega za posamezno odpiranje do 12. ure. Na hrbtni strani kuverte morata biti naziv in polni naslov prijavitelja. Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija bo odpirala in obravnavala vloge prispele do 16. 5. 2008, najkasneje do 26. 5. 2008 in vloge prispele do 25. 8. 2008, najkasneje do 5. 9. 2008. Odpiranje vlog ni javno. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po 25. 8. 2008 ali po porabi sredstev se kot prepozne zavržejo. O končnem izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni do 14. 11. 2008. Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Uradu za gospodarske dejavnosti, Sektorju za gospodarstvo Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba 222/II ali 226/II. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika razpisi. Za dodatne informacije lahko pokličite Petro Klarič, tel. 220-13-87 (411) ali pišete na elektronski naslov: mestna.obcina@maribor.si z navedbo »razpis kmetijstvo – skupinske izjeme«.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti