Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1843. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata, stran 4600.

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07), 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 2. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Komen (Uradni list RS, št, 98/00, 116/00, 86/02, 16/07) ter 16. člena Statuta Občine Komen je Občinski svet Občine Komen na svoji 15. redni seji dne 23. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi režijskega obrata
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Komen ustanavlja režijski obrat v skladu z določbami veljavnega predpisa, ki ureja izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Komen.
2. člen
Režijski obrat deluje na področju Občine Komen.
Režijski obrat je organiziran kot nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave Občine Komen in ni pravna oseba. Režijski obrat se ustanovi za nedoločen čas.
II. DELOVNO PODROČJE REŽIJSKEGA OBRATA
3. člen
Režijski obrat lahko opravlja naslednje dejavnosti:
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin ter drugih javnih površin,
– urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč,
– urejanje in vzdrževanje javnih tržnih prostorov,
– urejanje in vzdrževanje pokopališč,
– plakatiranje, obveščanje in okraševanje naselij,
– vzdrževanje javnih objektov in površin,
– vzdrževanje prostorov v lasti občine,
– druge dejavnosti po odredbi župana.
Režijski obrat lahko opravlja tudi druge dejavnosti, opredeljene v predpisih, ki urejajo gospodarske javne službe.
Izvajanje posameznih, v prvem odstavku opredeljenih služb lahko občina zagotovi tudi drugače, in sicer v javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju ali s podelitvijo koncesije.
III. VODENJE REŽIJSKEGA OBRATA
4. člen
Med zaposlenimi delavci režijskega obrata župan s sklepom imenuje neposredno odgovornega za izvajanje nalog režijskega obrata. Imenovani delavec je za izvajanje nalog režijskega obrata odgovoren direktorju občinske uprave oziroma županu. Imenovani delavec pripravi načrt dela režijskega obrata, ki ga potrdi župan.
V okviru režijskega obrata lahko delujejo zaposleni kot redno zaposleni, zaposleni po pogodbah ali zaposleni preko ustreznih programov javnih del.
5. člen
Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge za režijski obrat na področju gospodarskih javnih služb opravlja občinska uprava Občine Komen.
IV. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI REŽIJSKEGA OBRATA TER RAČUNOVODSTVO
6. člen
Stroški obratovanja režijskega obrata se pokrivajo iz:
– sredstev občinskega proračuna,
– prihodkov ustvarjenih s prometom v okviru delovanja režijskega obrata,
– drugih prihodkov po zakonu.
7. člen
Vse računovodske in knjigovodske storitve za režijski obrat opravlja občinska uprava Občine Komen, ki za režijski obrat ločeno vodi računovodsko evidenco, ki omogoča obračun stroškov, prihodkov in odhodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske družbe.
V. KONČNI DOLOČBI
8. člen
Režijski obrat začne delovati najkasneje 90 dni po začetku veljavnosti tega odloka. Občinska uprava takoj po začetku veljavnosti tega odloka uskladi akt o sistemizaciji ter izvede potrebne postopke za prerazporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta oziroma postopke za novo zaposlitev.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-01/2008-4
Komen, dne 23. aprila 2008
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti