Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1828. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN za T9/2- Ribčev Laz – središče, stran 4581.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/99, 1/03, 1/07) izdajam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN za T9/2 – Ribčev Laz – središče
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za Ribčev Laz - središče T9/2, ki se ureja z odlokom o (8) spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Triglavski narodni park (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 05/2005), po postopku in na način, ki ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju.
S prostorskim planom Občine Bohinj je določeno, da je območje urejanja T9/2 namenjeno območju za turizem (T).
Interes lastnikov zemljišč je, da se s sprejetjem OPPN omogoči realizacijo investitorjeve namere.
2. Območje OPPN
Območje OPPN obsega površine določene v območju urejanja T9/2 – Ribčev Laz in je grafično določeno v prostorskem planu občine in obsega cca 80.000.000 m2. Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni in je v javnem interesu.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Izdela se najmanj tri variantne rešitve. Na podlagi primerjave s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika ter zahtev nosilcev urejanja prostora Občina Bohinj izbere rešitev, ki bo podlaga za izdelavo OPPN.
4. Roki za pripravo OPPN
Rok za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Okvirni terminski plan priprave in sprejema OPPN je naslednji:
+-----------+-----------+-----+------+---+---+-----+----+---+----+
|      | Meseci  | 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+-----------+-----------+-----+------+---+---+-----+----+---+----+
|Opravila v |Akterji  |   |   |  |  |   |  |  |  |
|postopku  |      |   |   |  |  |   |  |  |  |
+-----------+-----------+-----+------+---+---+-----+----+---+----+
|sklep o  |občina   | X |   |  |  |   |  |  |  |
|pripravi  |      |   |   |  |  |   |  |  |  |
+-----------+-----------+-----+------+---+---+-----+----+---+----+
|strok.   |načrtovalec| XXXX| XX |  |  |   |  |  |  |
|podlage + |      |   |   |  |  |   |  |  |  |
|idej.   |      |   |   |  |  |   |  |  |  |
|rešitve  |      |   |   |  |  |   |  |  |  |
+-----------+-----------+-----+------+---+---+-----+----+---+----+
|izdelava  |načrtovalec|   | XXXX |  |  |   |  |  |  |
|osnutka  |      |   |   |  |  |   |  |  |  |
|OPPN    |      |   |   |  |  |   |  |  |  |
+-----------+-----------+-----+------+---+---+-----+----+---+----+
|pridob.  |nos. urej. |   | XXXX |XX |  |   |  |  |  |
|smernic – |      |   |   |  |  |   |  |  |  |
|30 dni in |      |   |   |  |  |   |  |  |  |
|uskl.   |      |   |   |  |  |   |  |  |  |
+-----------+-----------+-----+------+---+---+-----+----+---+----+
|Dopolnitev |načrtovalec|   |   |XX |  |   |  |  |  |
|osnutka  |      |   |   |  |  |   |  |  |  |
|OPPN    |      |   |   |  |  |   |  |  |  |
+-----------+-----------+-----+------+---+---+-----+----+---+----+
|javna   |občina   |   |   |  |  |XXXX |  |  |  |
|razgrnitev |      |   |   |  |  |   |  |  |  |
|OPPN – 30 |      |   |   |  |  |   |  |  |  |
|dni    |      |   |   |  |  |   |  |  |  |
+-----------+-----------+-----+------+---+---+-----+----+---+----+
|javna   |občina   |   |   |  |  | X |  |  |  |
|obravnava |načrtovalec|   |   |  |  |   |  |  |  |
+-----------+-----------+-----+------+---+---+-----+----+---+----+
|1.     |OS     |   |   |  |  | X |  |  |  |
|obravnava |načrtovalec|   |   |  |  |   |  |  |  |
|dop. osn. |      |   |   |  |  |   |  |  |  |
|OPPN    |      |   |   |  |  |   |  |  |  |
+-----------+-----------+-----+------+---+---+-----+----+---+----+
|zapisnik o |občina   |   |   |  |  |   | XX |  |  |
|prip. in  |načrtovalec|   |   |  |  |   |  |  |  |
|predlogih |      |   |   |  |  |   |  |  |  |
+-----------+-----------+-----+------+---+---+-----+----+---+----+
|strokovna |načrtovalec|   |   |  |  |   | XX |  |  |
|stališča  |      |   |   |  |  |   |  |  |  |
+-----------+-----------+-----+------+---+---+-----+----+---+----+
|stališča  |župan, OS |   |   |  |  |   | X |  |  |
|do prip.  |načrtovalec|   |   |  |  |   |  |  |  |
|in     |      |   |   |  |  |   |  |  |  |
|predlogov |      |   |   |  |  |   |  |  |  |
+-----------+-----------+-----+------+---+---+-----+----+---+----+
|dopolnitev |načrtovalec|   |   |  |  |   |  |XX |  |
|predloga  |      |   |   |  |  |   |  |  |  |
|OPPN    |      |   |   |  |  |   |  |  |  |
+-----------+-----------+-----+------+---+---+-----+----+---+----+
|mnenja k  |nosilci  |   |   |  |  |   |  |XX | XX |
|predl.   |urej.   |   |   |  |  |   |  |  |  |
|OPPN –   |      |   |   |  |  |   |  |  |  |
|30dni   |      |   |   |  |  |   |  |  |  |
+-----------+-----------+-----+------+---+---+-----+----+---+----+
|izd. uskl. |načrtovalec|   |   |  |  |   |  |  | X |
|predloga  |      |   |   |  |  |   |  |  |  |
|OPPN    |      |   |   |  |  |   |  |  |  |
+-----------+-----------+-----+------+---+---+-----+----+---+----+
|obravnava |občina   |   |   |  |  |   |  |  | X |
|OPPN in  |      |   |   |  |  |   |  |  |  |
|sprejem  |      |   |   |  |  |   |  |  |  |
+-----------+-----------+-----+------+---+---+-----+----+---+----+
|objava v  |načrtovalec|   |   |  |  |   |  |  | X |
|uradnem  |      |   |   |  |  |   |  |  |  |
|glasilu  |      |   |   |  |  |   |  |  |  |
+-----------+-----------+-----+------+---+---+-----+----+---+----+
|končni   |načrtovalec|   |   |  |  |   |  |  | X |
|elaborat  |      |   |   |  |  |   |  |  |  |
|(po    |      |   |   |  |  |   |  |  |  |
|objavi)  |      |   |   |  |  |   |  |  |  |
+-----------+-----------+-----+------+---+---+-----+----+---+----+
Okvirni roki so odvisni od izdelave potrebnih strokovnih podlag, variantnih rešitev, ki izhajajo iz zahtev smernic nosilcev urejanja prostora ter postopkov sprejemanja posameznih faz in odločitve o CPVO.
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja v roku 30 dni od prejema vloge, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za zavarovana območja, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
– Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje in analize, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova ul. 4, 1535 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled,
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tomšičeva 9, 4000 Kranj,
– Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Tomšičeva 7, 4000 Kranj,
– Elektro Gorenjska d.d., Kranj,
– Telekom Slovenije, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,
– Režijski obrat Občine Bohinj, Rožna ulica 18, Boh. Bistrica,
– Občina Bohinj, Občinska uprava – za področje občinskih cest,
– drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije, za katere se v postopku izkaže, da jih je v postopek treba vključiti.
Med nosilce urejanja prostora se vključi ELES Elektro Slovenije d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
7. Obveznosti financiranja OPPN
Izdelavo financira Občina Bohinj.
6. Objava sklepa o pripravi OPN
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu. Občina Bohinj posreduje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350-26/2008
Bohinjska Bistrica, dne 21. marca 2008
Župan
Občine Bohinj
Franc Kramar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti