Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1865. Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica in o prenehanju soustanoviteljstva, stran 4633.

Na podlagi 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 71/95 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 35. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 97/00, 61/04 in 123/04) in 3. člena Delitvenega sporazuma med Občino Slov. Bistrica, Občino Poljčane in Občino Makole (sprejet 18. 9. 2007) so: Občinski svet Občine Slovenska Bistrica v skladu z 10. členom Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07), Občinski svet Občine Poljčane v skladu s 17. členom Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07), Občinski svet Občine Oplotnica v skladu s 16. členom Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02 in 38/03), Občinski svet Občine Makole v skladu s 16. členom Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/07) sprejeli
O D L O K
o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica in o prenehanju soustanoviteljstva
1. člen
Občinski sveti Občine Slovenska Bistrica, Občine Poljčane, Občine Oplotnica in Občine Makole uvodoma ugotavljajo:
– da sta Občini Slovenska Bistrica in Občina Oplotnica z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 97/00, 61/04 in 123/04) ustanovili javni zavod za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju Občine Slovenska Bistrica in Občine Oplotnica,
– da sta bili v letu 2006 na območju Občine Slovenska Bistrica ustanovljeni dve novi občini, in sicer Občina Poljčane in Občina Makole, katerih območje oziroma teritorialna pristojnost je določena z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 27/06),
– da javni zavod Lekarna Slovenska Bistrica opravlja lekarniško dejavnost na območju Občine Slovenska Bistrica, Občine Poljčane in Občine Oplotnica in sicer v petih organizacijskih enotah – to so Lekarna Center, Lekarna Poljčane, Lekarna Oplotnica, Lekarna Bistrica in Lekarna Pragersko,
– da je bil dne 18. 9. 2007 sprejet delitveni sporazum med Občino Slovenska Bistrica, Občino Poljčane in Občino Makole, iz katerega izhaja, da sta novo nastali občini Poljčane in Makole soustanoviteljici zavoda Lekarna Slovenska Bistrica ter da bo javni zavod Lekarna Slovenska Bistrica še naprej opravljal lekarniško dejavnost na območju Občine Poljčane,
– da v Občini Poljčane obstaja interes, da samostojno zagotovi izvajanje in opravljanje lekarniške dejavnosti na svojem območju v skladu s 5. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-UPB2, Uradni list RS, št. 23/05), in sicer na enega od načinov, ki so navedeni v 61. členu Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07).
2. člen
Občina Slovenska Bistrica, Občina Poljčane, Občina Oplotnica in Občina Makole kot soustanoviteljice javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica soglašajo, da se iz javnega zavoda izloči enota, ki deluje na območju občine Poljčane, in sicer:
– organizacijska enota Poljčane, Bistriška cesta 60, 2319 Poljčane.
3. člen
Z izločitvijo iz javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica se Občina Poljčane zavezuje, da samostojno zagotovi izvajanje in opravljanje lekarniške dejavnosti na svojem območju, v skladu z vso veljavno pozitivno zakonodajo.
4. člen
Z dnem uporabe tega odloka preneha soustanoviteljsko razmerje med Občino Poljčane in občinami Slovenska Bistrica, Oplotnica in Makole glede javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica.
5. člen
Izhodišče za ureditev premoženjskih pravnih razmerij in delitev premoženja je bilanca stanja na dan 31. 12. 2006.
Nepremično in premično premoženje (zgradbe, zemljišča, nepremičnine) se deli po legi, kar pomeni, da premoženje pripada tisti lokalni skupnosti, na območju katere nepremičnina leži, oziroma premoženje pripada tisti organizacijski enoti, ki ga je že sedaj uporabljalo za opravljanje svoje dejavnosti.
Z veljavnostjo tega odloka se pri nepremičninah dovoljuje vknjižba lastninske pravice za posamezno občino v zemljiško knjigo po legi nepremičnine. Posamezna občina na podlagi tega odloka na svoje stroške poskrbi za ureditev vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo.
Z uveljavitvijo tega odloka so urejena vsa medsebojna premoženjskopravna razmerja v zvezi s premoženjem, ki ga ima na dan sklenitve tega odloka v upravljanju javni zavod Lekarna Slovenska Bistrica, zato se občine zavezujejo, da iz tega naslova druga do druge ne bodo terjale ničesar več.
6. člen
Spremembe v notranji organizaciji javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica in druge spremembe, ki so posledica izločitve enote, navedene v 2. členu tega odloka in prenehanja soustanoviteljstva Občine Poljčane, uredijo občine Slovenska Bistrica, Oplotnica in Makole s sprejetjem ustreznih sprememb in dopolnitev ustanovitvenega akta javnega zavoda.
7. člen
Odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu potrdijo občinski sveti vseh občin, soustanoviteljic javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica, uporabljati pa se začne z dnem izvrševanja koncesijske dejavnosti na območju Občine Poljčane.
O dnevu izvrševanja koncesijske dejavnosti Občina Poljčane pisno obvesti vse soustanoviteljice javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica.
Z dnem izvrševanja koncesijske dejavnosti za lekarniško dejavnost na območju občine Poljčane preneha z opravljanjem lekarniške dejavnosti organizacijska enota, navedena v 2. členu tega odloka.
8. člen
Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
V objavo ga posreduje Občina Poljčane, v roku 8 dni po tem, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin soustanoviteljic javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica.
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.
 
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.
 
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.
 
Župan
Občine Makole
Alojz Gorčenko l.r.