Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

Ob-4224/08 , Stran 1643
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije: – za osebe s paraplegijo, – za osebe s paralizo, – za osebe z multiplo sklerozo, – za osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi boleznimi, – za osebe s cerebralno paralizo, – za osebe z najtežjo obliko generalizirane psoriaze, – za otroke z juvenilnim revmatoidnim artritisom, sladkorno boleznijo in fenilketonurijo, – za otroke s celiakijo. Namen javnega razpisa je izbira organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije, katerim bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) sofinanciral skupinsko obnovitveno rehabilitacijo. 2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in merila, s pomočjo katerih se med vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev: pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in merila, s pomočjo katerih bo Zavod med vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, izbral prejemnike sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji. 3. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: Zavod je v letu 2008 za sofinanciranje programa skupinske obnovitvene rehabilitacije namenil sredstva v višini 3.079.134 €, kot je navedeno v Sklepu Upravnega odbora o planu skupinske obnovitvene rehabilitacije za leto 2008 in izvedbi javnega razpisa za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije za leto 2008 z dne 24. 4. 2008. 4. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva, dodeljena s tem javnim razpisom, morajo biti porabljena do 31. 12. 2008. 5. Rok za predložitev vlog in način predložitve vlog Vloge za dodelitev sredstev morajo biti Zavodu dostavljene najkasneje do 16. 5. 2008. Šteje se, da je vloga dostavljena pravočasno, če je zadnji dan roka za predložitev vlog do 12. ure, oddana v vložišču Zavoda, soba št. 51, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, ali če je zadnji dan roka za predložitev vlog oddana na pošti kot priporočena poštna pošiljka. Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena v zaprti ovojnici na naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, pritličje, vložišče, soba št. 51. Na ovojnici mora biti napisano: – v desnem spodnjem kotu naziv in naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana; – v levem spodnjem kotu, vidno označeno: »Ne odpiraj – vloga za javni razpis skupinska obnovitvena rehabilitacija«; – v levem zgornjem kotu: naziv in naslov pošiljatelja. Nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo izločene in po končanem postopku odpiranja vlog neodprte vrnjene vlagateljem. 6. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo javno. Javno odpiranje vlog bo v sredo 21. 5. 2008 ob 9. uri, na sedežu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, sejna soba št. 231, II. nadstropje. Prisotni predstavniki vlagateljev morajo pred začetkom javnega odpiranja vlog komisiji za odpiranje vlog izročiti pisna pooblastila za zastopanje na javnem odpiranju vlog, podpisana in žigosana s strani odgovorne osebe vlagatelja. Pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju vlog je lahko izvirnik, overjena ali neoverjena kopija. Zavod si pridržuje pravico, da od predstavnika vlagatelja, ki ni predložil pooblastila v izvirniku ali overjene kopije, če obstaja dvom o pooblastitvenem razmerju med predstavnikom in vlagateljem, zahteva izvirnik oziroma overjeno kopijo pooblastila od predstavnika vlagatelja. Če predstavnik vlagatelja na naroku za odpiranju vlog, na izrecno zahtevo komisije za odpiranje vlog, ne predloži pooblastila za zastopanje, komisija za odpiranje vlog le-temu ne izroči zapisnika o odpiranju vlog, pač pa ga pošlje na sedež vlagatelja. 7. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 45 dneh po izteku roka za predložitev vlog. 8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka roka za predložitev vlog dosegljiva na spletni strani http://www/zzzs.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na sedežu Zavoda, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana, v pritličju, vložišče, soba št. 51, vsak delovni dan Zavoda v času uradnih ur. 9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali s pripravo vloge za dodelitev sredstev, lahko potencialni vlagatelj pošlje Zavodu pisni zahtevek za dodatno pojasnilo najkasneje do 12. 5. 2008. Potencialni vlagatelj naslovi zahtevek za dodatno pojasnilo v pisni obliki na naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, s pripisom: »Pojasnila – Javni razpis–skupinska obnovitvena rehabilitacija« ali na elektronski naslov: darja.kusar@zzzs.si, s pripisom: »Pojasnila – Javni razpis–skupinska obnovitvena rehabilitacija«.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti