Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1854. Odlok o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2008, stran 4616.

Na Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št 79/99 z vsemi spremembami in dopolnitvami) 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07), 87. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 55/07) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 15. redni seji dne 23. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2008
V Odloku o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2008 (Uradni list RS, št. 118/07) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. VIŠINA PRORAČUNA
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |      v EUR|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |konto               |    PLAN 2008|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)|    9.359.027|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI          |    4.695.334|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček  |    2.900.098|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |703 Davki na premoženje      |    1.157.000|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |704 Domači davki na blago in    |     638.236|
|    |storitve              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI         |    2.834.170|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki |    2.068.365|
|    |od premoženja           |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |711 Takse in pristojbine      |      15.500|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |712 Denarne kazni         |      2.500|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in  |     295.305|
|    |storitev              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki    |     452.500|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI        |     413.144|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |      13.144|
|    |sredstev              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč  |     400.000|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih   |         |
|    |sredstev              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE          |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih  |        0|
|    |virov               |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI        |    1.416.379|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih |    1.416.379|
|    |javnofinančnih institucij     |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |    11.307.403|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI           |    2.569.300|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki     |     423.237|
|    |zaposlenim             |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za   |      67.122|
|    |socialno varnost          |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve  |    1.977.052|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |403 Plačila domačih obresti    |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |409 Rezerve            |     101.889|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI          |    2.278.963|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |410 Subvencije           |      62.074|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |411 Transferi posameznikom     |     785.906|
|    |in gospodinjstvom         |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |412 Transferi neprofitnim     |     356.389|
|    |organizacijam           |         |
|    |in ustanovam            |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |413 Drugi domači tekoči transferi |    1.074.594|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI       |    4.797.822|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih   |    4.797.822|
|    |sredstev              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |    1.661.318|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |431 Investicijski transferi    |    1.508.575|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |432 Investicijski transferi PU   |     152.743|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)   |    –1.948.376|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)     |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV      |         |
|    |IN NALOŽB             |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |        0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |         |
|    |(750)               |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |         |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (441)     |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |         |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV        |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev |         |
|    |in naložb             |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  |         |
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |         |
|    |(IV.-V.)              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA         |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)         |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE            |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |500 Domače zadolževanje      |        0|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)       |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA          |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga    |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|IX.   |SPREMEMBE STANJA SREDSTEV     |    –1.948.376|
|    |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-  |         |
|    |VIII.)               |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)   |    –1.948.376|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
Proračunski primanjkljaj se pokriva iz presežkov preteklih let.«
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/4-3/2007
Kranjska Gora, dne 23. aprila 2008
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti