Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

Št. 478-6/2007 Ob-4159/08 , Stran 1649
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. II. Predmet prodaje: – stavbni zemljišči na Slovenskem Javorniku – Strelska ulica, parc. št. 2199/1, travnik v izmeri 985 m2 in 2199/2, njiva v izmeri 371 m2, obe vpisani pri vložni št. 960, k.o. Jesenice. Zemljišči s parc. št. 2199/1 in 2199/2 k.o. Jesenice nista komunalno opremljeni, vendar v neposredni bližini potekajo lokalni javni komunalni vodi (vodovod, kanalizacija in plinovod). Predmetni zemljišči imata zagotovljen neposredni dostop do javne ceste – na Strelsko ulico. Za komunalno opremljenost predmetnih zemljišč bo kupec poskrbel sam – na lastne stroške. V skladu s prostorskimi akti Občine Jesenice ležita zemljišči s parc. št. 2199/1 in 2199/2, k.o. Jesenice v območju J2/S15/1 – e, območje za stanovanja. Podrobnejša namenska raba: e – enodružinska zazidava. III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja (zemljišča) – prodajna pogodba v obliki notarskega zapisa. IV. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja Izklicna cena za zemljišči: – s parc. št. 2199/1, k.o. Jesenice, znaša 73.875,00 EUR (brez DDV), – s parc. št. 2199/2, k.o. Jesenice, znaša 27.825,00 EUR (brez DDV), skupaj znaša 101.700,00 EUR (brez DDV). Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 500,00 EUR. V. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od izstavitve računa s strani prodajalca – Občine Jesenice, katerega bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena varščina se všteje v kupnino. VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 21. 5. 2008 ob 12. uri, v sejni sobi, klet, Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. VII. Višina varščine: najkasneje en dan pred javno dražbo morajo dražitelji položiti varščino v višini 10.170,00 EUR (10% izklicne cene) na podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 01241-0100007593, sklic 18 75400-7221002-47860708, s pripisom »varščina za javno dražbo«. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun. VIII. Pogoji in pravila javne dražbe: 1. Zemljišči se prodajata izključno skupaj in po sistemu videno-kupljeno. Davek na dodano vrednost in stroške sklenitve pravnega posla v obliki notarskega zapisa plača kupec. 2. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 3. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino. 4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije. Dražitelji se morajo najpozneje pol ure pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi: – potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine, – potrdilo pristojnega organa (DURS) o plačanih davkih in prispevkih določenih z zakonom, staro največ 30 dni (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi enakovredna instituciji, od katere se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – dokazilo, da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije (dokazilo pristojnega sodišča), ki ni starejše od 30 dni (samo za pravne osebe in s.p.), – potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih šestih mesecih pred javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa (samo za pravne osebe in s.p.), – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, star največ 30 dni; odločbo upravnega organa za opravljanje dejavnosti oziroma izpis iz poslovnega registra za s.p., staro največ 30 dni; potrdilo o državljanstvu, če gre za fizične osebe, – izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s pogoji javne dražbe (glej točko IX.), – morebitni pooblaščenci pravnih oseb morajo predložiti overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, – osebno izkaznico (fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb), – davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. 5. Izbira najugodnejšega dražitelja Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub temu opravi, če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. Izklicna vrednost oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno zemljišče. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakor koli razveljaviti. 6. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem župana Občine Jesenice, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe. 7. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in spremembe). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. IX. Dodatne informacije o zemljiščih Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo zemljišč s parc. št. 2199/1 in 2199/2, k.o. Jesenice, lahko pokličete na tel. 04/586-92-80, in sicer v času uradnih ur od dneva objave javne dražbe do 20. 5. 2008. Vzorec prodajne pogodbe in izjave iz VIII. točke tega razpisa so dražiteljem na voljo na spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si – razpisi).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti