Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1840. Odlok o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda, stran 4595.

Na podlagi 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07), 149. člen Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 49/06 – ZmetD, 51/06 – sklep US, 66/06 – odločba US, 112/06 – odločba US in 33/07 – ZPNačrt), 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4, Uradni list RS, št. 3/07, 29/07 – odločba US in 58/07 – odločba US) in
20. člena Statuta Občine Domžale je Občinski svet Občine Domžale na 12. seji dne 22. 11. 2007 sprejel
5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 91/07) ter 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 13. seji dne 19. 3. 2008 sprejel
22. člena Statuta Občine Mengeš je Občinski svet Občine Mengeš na 15. seji dne 28. 2. 2008 sprejel
18. člena Statuta Občine Trzin je Občinski svet Občine Trzin na 11. seji dne 19. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen)
S tem odlokom se ureja obveznost čiščenja ter način obračunavanja in plačevanja storitve čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ki se zbirajo na čistilni napravi za občine Domžale, Kamnik, Mengeš in Trzin (v nadaljevanju občine), ki so uporabnice storitve čiščenja.
2. člen
(temeljno načelo)
Vsakdo, ki ima na območju občin vir onesnaževanja odpadne vode, je dolžan odpadno vodo očistiti na čistilni napravi, razen če parametri onesnaženosti odpadne vode dosegajo vse kriterije za neposredni izpust v okolje.
Čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode se izvaja kot gospodarska javna služba v javnem podjetju.
Izvajalec gospodarske javne službe je dolžan v čiščenje prevzeti komunalno odpadno in padavinsko vodo ter odpadne vode in gošče iz pretočnih in nepretočnih greznic, ki so po vsebnosti enake komunalni odpadni vodi.
3. člen
(pojmi)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
Odpadna voda je voda, ki se po uporabi ali kot posledica padavin onesnažena odvaja v vode neposredno ali po kanalizaciji. Odpadna voda je lahko komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda.
Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v stavbah v javni rabi ali pri kakršnikoli dejavnosti, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu. Komunalna odpadna voda je tudi odpadna voda, ki nastaja kot industrijska odpadna voda v proizvodnji ali storitveni ali drugi dejavnosti ali mešanica te odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo, če je po naravi ali sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu, njen povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/dan, njena letna količina ne presega 4.000 m3, obremenjevanje okolja zaradi njenega odvajanja ne presega 50 PE in pri kateri za nobeno od nevarnih snovi letna količina ne presega količine nevarnih snovi, določene s predpisom države.
Padavinska odpadna voda je voda, ki kot posledica meteorskih padavin odteka onesnažena iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin v vode ali se odvaja v javno kanalizacijo.
Vir onesnaževanja je objekt, naprava ali zemljišče, kjer nastaja odpadna voda, ki se odvaja v kanalizacijo, neposredno v vode ali v greznico.
Čistilna naprava je naprava za obdelavo odpadne vode, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost.
Kanalizacija so javni objekti in naprave za zbiranje in odvajanje odpadne vode do čistilne naprave.
Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določen v predpisih, ki urejajo emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod iz virov onesnaževanja ter predpisih, ki urejajo obratovalni monitornig odpadnih vod.
4. člen
(uporabniki)
Uporabniki storitev čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter zavezanci za plačilo storitev gospodarske javne službe (v nadaljevanju: uporabniki) iz 2. člena tega odloka so:
a) gospodinjstva in skupnosti etažnih lastnikov v več stanovanjskih in poslovnih objektih na območju občin, ki so priključeni oziroma imajo možnost priključitve na javno kanalizacijo;
b) pravne osebe in gospodarski ter negospodarski subjekti, ki pri opravljanju svoje dejavnosti proizvajajo komunalno odpadno ali padavinsko vodo;
c) subjekti iz točk a) ter b) tega člena, ki dovažajo komunalne odpadne vode neposredno izvajalcu.
II. OBVEZNOSTI UPORABNIKA IN IZVAJALCA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
5. člen
(obveznosti uporabnika)
Obveznosti uporabnika so:
– odvajanje komunalnih odpadnih voda v sistem čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
– skrb za vse interne merilne naprave in kanalizacijske objekte do vstopa v javno kanalizacijo;
– izvajanje vseh potrebnih ukrepov za preprečitev škode;
– da ne uporablja substanc, ki so kvarne za proces čiščenja ali povzročajo toksičnost blata ali zaviranje biološkega procesa.
Uporabnik ne sme spuščati odpadne vode v sistem čiščenja brez vednosti upravljavcev kanalizacije, mimo merilnih mest ali nepooblaščeno posegati v merilne naprave.
6. člen
(obveznosti izvajalca gospodarske javne službe)
Obveznosti izvajalca gospodarske javne službe so:
– sprejemanje komunalne odpadne in padavinske vode v čiščenje;
– čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode do predpisane kvalitete za izpust v vodotok za tiste parametre, za katere je čistilna naprava projektirana in tehnološko opremljena;
– občasno preverjanje in kontroliranje kvalitete odpadnih voda, izvajanje kontrole vzdrževanja merilnih mest;
– neprekinjeno delovanje oziroma obratovanje;
– izvajanje razvojnega programa gospodarske javne službe;
– skrb za pravilnost in ažurnost evidenc uporabnikov;
– obveščanje pristojnih organov o poslovanju čistilne naprave ter komuniciranje z okoljsko javnostjo v smislu dobrih sosedskih odnosov in varstva okolja;
– zaračunavanje storitev uporabnikom v skladu z veljavnim cenikom.
III. MERJENJE KOLIČIN ODPADNIH VODA
7. člen
(komunalne odpadne vode)
Meritve količin komunalnih odpadnih voda se opravljajo neposredno ali posredno in so ena izmed osnov za obračun storitve.
Posredno se merijo količine komunalnih odpadnih voda na osnovi meritev porabljene pitne vode iz javnih vodovodov ali meritve porabe vode iz lastnih zajetij.
Neposredni način meritve količin komunalnih odpadnih voda je možen, če ima uporabnik nameščeno merilno napravo za merjenje količine odpadne vode oziroma v primeru dovoza odpadne vode na čistilno napravo.
IV. CENA IN OBRAČUN STROŠKOV ČIŠČENJA ODPADNIH VODA
8. člen
(izračun stroškov čiščenja komunalne odpadne vode)
Stroški čiščenja komunalnih odpadnih voda se izračunajo po naslednji formuli:
S(k) = V(k) × C(k)
S(k)  stroški čiščenja komunalnih odpadnih voda (EUR)
V(k)  volumen komunalnih odpadnih voda (m3)
C(k)  cena čiščenja komunalnih odpadnih voda,
    ki so odvedene v javno kanalizacijsko
    omrežje(EUR/m3).
9. člen
(izračun stroškov čiščenja grezničnih gošč iz pretočnih greznic)
Stroški čiščenja grezničnih gošč iz pretočnih greznic se izračunajo po naslednji formuli:
S(gp) = V(gp) × C(gp)
S(gp)  stroški čiščenja grezničnih gošč iz pretočnih greznic
    (EUR)
V(gp)  volumen grezničnih gošč iz pretočnih greznic (m3)
C(gp)  cena čiščenja grezničnih gošč iz pretočnih greznic
    (EUR/m3).
10. člen
(izračun stroškov čiščenja grezničnih gošč iz nepretočnih greznic)
Stroški čiščenja grezničnih gošč iz nepretočnih greznic se izračunajo po naslednji formuli:
S(gn) = V(gn) × C(gn)
S(gn)  stroški čiščenja grezničnih gošč iz nepretočnih
    greznic (EUR)
V(gn)  volumen grezničnih gošč iz nepretočnih greznic (m3)
C(gn)  cena čiščenja grezničnih gošč iz nepretočnih
    greznic (EUR/m3).
11. člen
(cena storitev)
Ceno čiščenja odpadnih voda ter ostalih storitev povezanih z izvajanjem obvezne gospodarske javne službe določa skupni organ občin.
Cenik izvajanja gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda se objavi v uradnem glasilu občin.
12. člen
(obračun stroškov)
Uporabniki, priključeni na javno kanalizacijo, ki se zaključuje s čistilno napravo, plačujejo stroške čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v skladu s tem dolokom.
Uporabniku, ki spušča odpadno vodo v sistem čiščenja brez vednosti upravljavca kanalizacije, zaračuna izvajalec gospodarske javne službe čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode za zadnjih 12 mesecev. Količina komunalne odpadne in padavinske vode je enaka količini porabljene pitne vode, če tega podatka ni, pa povprečna letna poraba pitne vode v občini na gospodinjstvo.
13. člen
(račun)
Uporabniki plačujejo čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda na podlagi izstavljenega računa izvajalca. Uporabnik mora plačati račun najkasneje v 15 dneh po njegovi izstavitvi.
V primeru, da uporabnik ne poravna računa za čiščenje odpadnih voda v roku 15 dni od izstavitve računa, ga je izvajalec dolžan opomniti. V opominu mu mora določiti dodaten 15 dnevni rok plačila in opozoriti uporabnika na posledice, če ga ne poravna.
Če uporabnik tudi po dodatnem roku za plačilo računa ne poravna, se mu prekine odvod odpadne vode. Prekinitev odvoda odpadne vode izvede upravljavec kanalizacije na obrazloženo pisno zahtevo izvajalca gospodarske javne službe.
14. člen
(ugovor)
Uporabnik, ki mu je bil izstavljen račun, lahko v 15-dneh po prejemu računa vloži pisni ugovor izvajalcu, če meni, da mu stroški čiščenja odpadnih voda niso pravilno izračunani.
Izvajalec je dolžan na ugovor uporabnika pisno odgovoriti v 15 dneh.
Ugovor ne zadrži plačila računa.
Kolikor je ugovor utemeljen, je izvajalec gospodarske javne službe, za presežek plačila dolžan uporabniku znižati račun ob naslednjem obračunu.
V. INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE
15. člen
(pogodba)
Imetniki virov onesnaženja z industrijsko odpadno vodo morajo z izvajalcem skleniti posebno pogodbo.
Upravljavec javnega kanalizacijskega omrežja lahko izvede priklop vira onesnaženja z industrijsko odpadno vodo le na podlagi izrecnega naročila izvajalca gospodarske javne službe.
Imetniku vira onesnaženja z industrijsko odpadno vodo brez sklenjene pogodbe se prekine dobava vode ali pa se ga izključi iz sistema odvajanja odpadnih voda.
VI. SKUPNI ORGAN OBČIN
16. člen
(namen ustanovitve)
Za usklajevanje odločitev občin v zvezi z upravljanjem infrastrukturnih objektov, namenjenih za čiščenje odpadne vode ter za sprejem odločitev za zagotavljanje gospodarske javne službe čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda (v nadaljevanju gospodarske javne službe) na območju občin se ustanovi skupni organ občin.
17. člen
(sestava)
Skupni organ sestavljajo župani občin.
Sedež skupnega organa je na sedežu Občine Domžale, Ljubljanska cesta 69, Domžale.
Pečat skupnega organa predstavlja uradni pečat Občine Domžale. Pečat se uporablja na vseh aktih, ki jih sprejema skupni organ.
Skupni organ vodi župan Občine Domžale.
Strokovno delo za skupni organ izvaja občinska uprava Občine Domžale.
18. člen
(delo skupnega organa)
Delo skupnega organa je javno.
Skupni organ se sestaja na pobudo županov, občinskih svetov ali zakonitega zastopnika izvajalca gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne ter padavinske vode. Taka pobuda mora biti obrazložena, predložen pa ji mora biti tudi predvideni dnevni red seje.
Sejo skupnega organa skliče eden od županov. Župan, ki sklicuje sejo, mora poslati vabilo za sejo najmanj 3 dni pred dnevom določenim za sejo.
Skupni organ odloča na sejah, lahko pa odloča tudi korenspondenčno. Odločitve skupnega organa so za občine zavezujoče. Skupni organ sprejema odločitve iz svoje pristojnosti z večino glasov glede na število prebivalcev v posamezni občini. Za ugotavljanje števila prebivalcev v posamezni občini se uporablja zadnji objavljeni statistični podatek o številu prebivalcev v občinah.
VII. NADZOR NAD UPORABNIKI
19. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe, izvajalec gospodarske javne službe, upravljavci kanalizacije ter pristojni upravni organi občin.
Pristojen prekrškovni organ za izvajanje določb tega odloka je pristojna občinska inšpekcijska služba.
20. člen
(kontrolne meritve)
Izvajalec gospodarske javne službe izvaja nadzor uporabnikov s kontrolnimi meritvami vsebnosti odpadne vode, ki jo imetnik vira onesnaženja odvaja v čiščenje ter z odčitavanjem količine odpadne vode na merilcu pretoka.
Izvajalec gospodarske javne službe ni dolžan predhodno obvestiti uporabnika o nameravanem nadzoru oziroma odvzemu vzorca ter odčitavanju stanja merilca pretoka.
VIII. EVIDENCE
21. člen
(evidenca)
Izvajalec gospodarske javne službe lahko zbira in obdeluje osebne podatke, ki jih potrebuje za obračun in izterjavo čiščenja odpadne vode.
Evidenca obračuna in izterjave stroškov čiščenja odpadne vode vsebuje:
– ime in priimek oziroma firmo uporabnika,
– naslov uporabnika,
– davčno številko,
– datum priklopa na čistilno napravo,
– datum odklopa iz čistilne naprave,
– razlog odklopa,
– datum ponovnega priklopa,
– količino porabljene pitne vode oziroma odčitek merilca pretoka,
– stanje terjatev.
Upravljavci kanalizacijskih omrežij v občinah morajo izvajalcu gospodarske javne službe najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka posredovati seznam uporabnikov in druge podatke, ki so pomembni za nemoteno ter strokovno izvajanje storitev čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
Upravljavci kanalizacijskih omrežij morajo takoj obvestiti izvajalca gospodarske javne službe o priklopu novih uporabnikov in drugih spremembah, pomembnih za izvajanje čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
Upravljavci kanalizacijskih omrežij morajo najmanj enkrat na leto obvestiti izvajalca gospodarske javne službe o količini porabljene pitne vode posameznega uporabnika.
Odčitke porabe vode izvajajo upravljavci vodovodov.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
22. člen
(izvajalec gospodarske javne službe)
Z globo 1.400 EUR se kaznuje izvajalec gospodarske javne službe, če ne izpolnjuje svojih obveznosti iz 6. člena tega odloka.
Z globo 400 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca gospodarske javne službe.
23. člen
(upravljavec kanalizacije)
Z globo 1.400 EUR SIT se kaznuje upravljavec kanalizacije, če ne izpolnjuje svojih obveznosti iz:
– tretjega odstavka 13. člena tega odloka,
– drugega ali tretjega odstavka 15. člena tega odloka,
– tretjega, četrtega ali petega odstavka 21. člena tega odloka.
Z globo 400 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca kanalizacije.
24. člen
(uporabnik)
Z globo 1.400 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali oseba, ki samostojno opravlja dejavnost:
– če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 2. člena tega odloka,
– če ravna v nasprotju s 5. členom tega odloka,
– če izvajalcu gospodarske javne službe preprečuje nadzor, ki je določen v 20. členu tega odloka.
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika oziroma osebe, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi posameznik.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati druga alinea tretjega odstavka 9. člena Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik v družbo po zakonu o gospodarskih javnih službah (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 14/94 in 7/02 oziroma Uradni list RS, št. 54/94 in 45/02).
26. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok sprejmejo v enakem besedilu občine Domžale, Kamnik, Mengeš, in Trzin in prične veljati petnajsti dan po objavi. Objava tega odloka se opravi po sprejemu na vseh občinskih svetih.
Št. 0072-17/07
Domžale, dne 22. novembra 2007
Župan
Občine Domžale
Toni Dragar l.r.
Št. 007-18/2007
Kamnik, dne 19. marca 2008
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.
Št. 131-15/4
Mengeš, dne 28. februarja 2008
Župan
Občine Mengeš
Franc Jerič l.r.
Št. 11-10/2007
Trzin, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Trzin
Anton Peršak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti