Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1808. Sklep o dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov in vsebini javne objave o pridobitvi dovoljenja za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov, stran 4529.

Na podlagi osmega odstavka 151.u člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07 in 109/07 – popr.) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov in vsebini javne objave o pridobitvi dovoljenja za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov
1. člen
Ta sklep določa:
1. dokumentacijo, ki jo mora družba za upravljanje predložiti Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) skupaj z zahtevo za pridobitev dovoljenja za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov,
2. vsebino javne objave o pridobitvi dovoljenja Agencije za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov.
2. člen
Družba za upravljanje, ki je vložila zahtevo za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov, mora zahtevi priložiti naslednjo dokumentacijo:
1. sklep uprave družbe za upravljanje o preoblikovanju obstoječih vzajemnih skladov v podsklade in združitvi v krovni sklad;
2. besedilo prospekta krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja;
3. besedila izvlečkov prospektov podskladov krovnega sklada;
4. pogodbo s skrbnikom premoženja o opravljanju skrbniških storitev za krovni sklad;
5. morebitno pogodbo s klirinško-depotno družbo za krovni sklad oziroma njegove podsklade;
6. interna pravila o vodenju evidence imetnikov neprenosljivih investicijskih kuponov (v nadaljevanju evidenca imetnikov);
7. izjavo dobavitelja računalniške programske opreme, da zagotavlja, da je računalniška programska oprema, namenjena podpori vodenja poslovnih knjig in sestavljanju poslovnih poročil krovnega sklada, vključno z vodenjem evidence imetnikov, usklajena z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07 in 109/07 – popr.) ter na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi Agencije;
8. mnenje pooblaščenega revizorja informacijskega sistema, da računalniška programska oprema, namenjena podpori vodenja poslovnih knjig in sestavljanju poslovnih poročil krovnega sklada, vključno z vodenjem evidence imetnikov, izpolnjuje pogoje iz prejšnje točke tega odstavka;
9. besedilo javne objave iz 3. člena tega sklepa;
10. potrdilo o plačilu takse.
3. člen
Javna objava informacije o pridobitvi dovoljenja Agencije za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov mora vsebovati naslednje vsebine:
1. firmo in sedež družbe za upravljanje, ki upravlja vzajemne sklade, ki so predmet preoblikovanja;
2. datum pridobitve dovoljenja Agencije za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov;
3. ime krovnega sklada in imena vseh vzajemnih skladov, ki so predmet preoblikovanja ter, če se spremenijo, tudi imena njim ekvivalentnih podskladov krovnega sklada;
4. razloge za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov;
5. datum uveljavitve pravil upravljanja krovnega sklada in navedbo, da se s tem dnem šteje, da je krovni sklad oblikovan, vzajemni skladi preoblikovani v njegove podsklade, imetniki investicijskih kuponov posameznega vzajemnega sklada pa bodo postali imetniki investicijskih kuponov podsklada, ki bo nastal iz vzajemnega sklada;
6. opozorilo, da preoblikovanje obstoječih vzajemnih skladov v podsklade in njihova združitev v krovni sklad ne bosta v nobenem primeru vplivala na vrednosti enot premoženja vzajemnih skladov oziroma podskladov ter na vplačila in izplačila investicijskih kuponov vzajemnih skladov oziroma podskladov;
7. opis bistvenih lastnosti krovnega sklada in pojasnilo o razlikah med obstoječimi vzajemnimi skladi in podskladi, vključno z opisom sprememb davčne obravnave vlagateljev;
8. opozorilo, da bo družba za upravljanje imetniku investicijskih kuponov vzajemnega sklada, ki je predmet preoblikovanja v krovni sklad, na njegovo zahtevo predložila prospekt z vključenimi pravili upravljanja krovnega sklada in izvleček prospekta ustreznega podsklada;
9. naslov spletne strani, na kateri so vlagateljem na voljo podrobnejše informacije o krovnih skladih, podskladih in o oblikovanju krovnih skladov iz obstoječih vzajemnih skladov, ter na kateri je dostopno besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja krovnega sklada in vseh izvlečkov prospektov podskladov.
4. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 302-2/8-12/2008
Ljubljana, dne 23. aprila 2008
EVA 2008-1611-0066
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.