Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

Št. 41031-7/2008 Ob-4161/08 , Stran 1655
1. Predmet prodaje in opis nepremičnine Predmet javne ponudbe je prodaja parcelne številke 367/4 v izmeri 148 m2, vl. št. 77, k.o. Črniče, na kateri je locirano poslopje stare osnovne šole Črniče in parc. št. 363/2 v izmeri 507 m2, vl. št. 332, k.o. Črniče, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče k stavbi. Parceli št. 367/4 in 363/2, obe k.o. Črniče se nahajata v osrednjem delu naselja, neposredno ob cesti Nova Gorica – Ajdovščina in na vzhodni strani mejita s stavbno enoto cerkve Črniče. Natančna starost objekta ni znana, po oceni je starejša od 120 let. Razen naprave plošče nad podkletenim delom objekta in v zadnjem času naprave nove strešne konstrukcije, kasneje bistvenih rekonstrukcijskih del na objektu ni bilo. Približno 1/2 južnega dela zgradbe je bila prvotno podkletena, z napravo betonske plošče pa je bila svetla višina zmanjšana na cca 1,5 m, zato je prostor uporaben le za priročno skladišče. V ostalem sta poleg pritličja še dve etaži, podstrešje je nizko in neuporabno. Nosilno zidovje je kamnito, delno mešano z opeko. Vse ostale stropne konstrukcije so lesene, delno ometi odpadajo oziroma so odstranjeni. Strešna konstrukcija je iz dvokapnih kovinskih predalčnih nosilcev z lesenimi legami in korčno kritino na lesenem opažu. S streho so bili nameščeni tudi novi kleparski izdelki. Fasada je sicer obdelana, vendar pa zelo poškodovana oziroma dotrajana. V notranjosti so stene pretežno še ometane, delno so ometi odstranjeni. Finalni tlaki so povsem dotrajani, okenske in vratne odprtine so pretežno nezaprte, sicer pa so vsi finalni in instalacijski izdelki povsem dotrajani in bo za morebitno bodočo rabo uporabna le nosilna konstrukcija z izvedeno streho. Komunalna opremljenost: v naselju je javno vodovodno, električno in telefonsko omrežje, priključki v stavbi so delno odstranjeni, ker objekt že dalj časa ni v aktivni rabi. 2. Ponudbena cena Parceli se prodajata obe skupaj. Najmanjša ponudbena cena za obe nepremičnini skupaj znaša 48.500,00 EUR. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo Občini Ajdovščina ponudil najvišjo ceno za ponujeno nepremičnino, vendar najmanj v višini ponudbene cene. Kupec je poleg kupnine dolžan plačati tudi davek na promet nepremičnin v višini 2% od ponujene cene. 3. Čas in naslov za oddajo ponudbe: pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v k.o. Črniče«. Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do torka, 20. maja 2008, do 10. ure. Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo potekalo istega dne ob 10.15, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. 4. Drugi pogoji: a) Nepremičnini se prodajata v stanju kakršnem sta, po sistemu »videno-kupljeno« in brez vidnih mejnih znamenj na terenu. b) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnin lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani držav članic Evropske unije, pravne osebe s sedežem v državah, ki so članice Evropske unije in tujci, kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS. c) Pisna ponudba mora poleg navedbe ponudbene cene vsebovati še: – potrdilo o vplačani varščini v višini 5.000,00 EUR na Podračun EZR Občine Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt pri Upravi RS za javna plačila; – kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, za pravne osebe; – številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe; – izjavo, da je seznanjen in da se strinja s pogoji in navedbami v javni ponudbi. d) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno. e) Prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe s ponudnikom, ki je ponudil najvišjo ceno oziroma, da lahko komisija na predlog župana Občine Ajdovščina, ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. f) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki obveščeni najkasneje do 30. 5. 2008. g) Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh po prejemu obvestila o izboru in plačati celotno kupnino v roku 15 dni po podpisu pogodbe. h) Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem roku, bo vplačana varščina zapadla v korist Občine Ajdovščina. i) Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi. j) Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi na kraju samem, in sicer v ponedeljek, 12. 5. 2008, od 8.30 do 9.30. Dodatne informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja Lovrekovič.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti