Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1811. Sklep o vsebini podatkov iz prospekta oziroma izvlečka prospekta vzajemnega sklada, za spremembo katerih ni potrebno dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev, stran 4533.

Na podlagi osmega odstavka 96. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07 in 109/07 – popr.) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o vsebini podatkov iz prospekta oziroma izvlečka prospekta vzajemnega sklada, za spremembo katerih ni potrebno dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev
1. člen
(1) Ta sklep določa podatke iz prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada, ki niso hkrati sestavni del pravil upravljanja vzajemnega sklada, za spremembo oziroma dopolnitev katerih družbi za upravljanje ni potrebno pridobiti dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencije) za objavo prospekta in izvlečka prospekta iz 96. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07 in 109/07 – popr.; v nadaljevanju ZISDU-1).
(2) Ta sklep se smiselno uporablja tudi za krovne sklade.
2. člen
Dovoljenje Agencije iz 96. člena ZISDU-1 ni potrebno, kadar se spremembe oziroma dopolnitve prospekta in/ali izvlečka prospekta vzajemnega sklada nanašajo izključno na spremembo:
– firme in sedeža družbe za upravljanje ter kraja glavne uprave družbe za upravljanje, če ta ni enak sedežu družbe;
– firme in sedeža skrbnika premoženja vzajemnega sklada;
– firme in sedeža pooblaščenega revizorja poslovanja vzajemnega sklada ter družbe za upravljanje;
– seznama oseb, na katere je družba za upravljanje prenesla posamezne storitve upravljanja vzajemnega sklada;
– informacij o obdavčitvi vzajemnega sklada in imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada;
– višine v sodni register vpisanega in vplačanega osnovnega kapitala družbe za upravljanje;
– podatkov o organih vodenja in nadzora družbe za upravljanje;
– podatkov o mehkih provizijah in sporazumih o delitvi provizij;
– podatkov o pretekli donosnosti vzajemnega sklada;
– vrednosti podatka o celotnih stroških poslovanja vzajemnega sklada;
– vrednosti podatka o stopnji obrata naložb vzajemnega sklada;
– informacij o izvensodnem reševanju sporov;
– sklicev na objave predpisov v uradnih publikacijah;
– podatkov o ISIN kodah investicijskih kuponov vzajemnega sklada;
– mesta in časa, ko je možen vpogled v splošne akte družbe za upravljanje in v zadnje razpoložljivo revidirano letno poročilo družbe za upravljanje.
3. člen
Družba za upravljanje opravi spremembe oziroma dopolnitve prospekta in izvlečka prospekta vzajemnega sklada v skladu s tem sklepom ob vsakokratni dopolnitvi prospekta in izvlečka prospekta s podatki iz letnega oziroma polletnega poročila o poslovanju vzajemnega sklada iz 97. člena ZISDU-1.
4. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-2/16-20/2008
Ljubljana, dne 23. aprila 2008
EVA 2008-1611-0074
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti