Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1869. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta »Za Kamnitnikom« v Škofji Loki, stran 4637.

Občinski svet Občine Škofja Loka je na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 5., 6. in 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 18. in 98. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) na 13. seji dne 14. 2. 2008 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta »Za Kamnitnikom« v Škofji Loki
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta »Za Kamnitnikom« v Škofji Loki, ki ga je izdelalo podjetje Domplan, d.d., Bleiweisova 14, Kranj, pod št. projekta UD112-113/2008.
2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo.
3. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme;
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme;
– skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na stavbno zemljišče oziroma na neto tlorisno površino objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
4. člen
(1) Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
(2) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini.
(3) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
(4) Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
(5) Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
(6) Stavbno zemljišče je zemljiška parcela oziroma več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerih je zgrajen objekt oziroma zemljiška parcela, ki je z občinskim prostorskim načrtom namenjena za graditev objektov.
(7) Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE OPREME
5. člen
Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme je razviden v programu opremljanja.
6. člen
Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta »Za Kamnitnikom«:
(1) Obstoječa komunalna oprema:
– cestno omrežje (oznaka obračunskih območij OB);
– vodovodno omrežje (oznaka obračunskih območij OB);
– plinovodno omrežje (oznaka obračunskih območij OB);
– kanalizacijsko omrežje (oznaka obračunskih območij OB).
(2) Predvidena komunalna oprema:
– cestno omrežje (oznaka obračunskih območij CE);
– vodovodno omrežje (oznaka obračunskih območij VO);
– kanalizacijsko omrežje (oznaka obračunskih območij KA);
– površine za ravnanje z odpadki (oznaka obračunskih območij RO);
– javna razsvetljava (oznaka obračunskih območij JR);
– ostale površine (oznaka obračunskih območij JP).
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA POSAMEZNIH VRST KOMUNALNE OPREME
7. člen
(1) Obračunska območja za obstoječo komunalno opremo so:
– cestno omrežje (oznaka obračunskega območja OB_1);
– vodovodno omrežje (oznaka obračunskega območja OB_1);
– plinovodno omrežje (oznaka obračunskega območja OB_1);
– kanalizacijsko omrežje (oznaka obračunskega območja OB_1).
(2) Predvidena komunalna oprema:
– cestno omrežje: 2 obračunski območji (CE_1 in CE_2);
– vodovodno omrežje: 1 obračunsko območje (VO_1);
– kanalizacijsko omrežje: 1 obračunsko območje (KA_1);
– površine za ravnanje z odpadki: 1 obračunsko območje (RO_1);
– javna razsvetljava: 2 obračunski območji (JR_1 in JR_2);
– ostale površine: 1 obračunsko območje (JP_1).
8. člen
Obračunska območja so prikazana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del tega odloka.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN PO OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
9. člen
Skupni in obračunski stroški opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih so na vpogled v programu opremljanja.
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA STAVBNO ZEMLJIŠČE OZIROMA NA NETO TLORISNO POVRŠINO OBJEKTA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
10. člen
Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča in neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na obračunskem območju so:
+-------------------+----------+--------------+----------------+
|Vrsta komunalne  |Obračunsko| Obračunski |  Obračunski  |
|opreme       | območje | stroški na m2| stroški na m2 |
|          |     |parcele Cp(ij)|neto tlorisne  |
|          |     |       |  površine  |
|          |     |       | objekta Ct(ij) |
+-------------------+----------+--------------+----------------+
|(1) OBSTOJEČA   |     |       |        |
|KOMUNALNA OPREMA  |     |       |        |
+-------------------+----------+--------------+----------------+
|cestno omrežje   |  OB_1  |   4,45   |   14,94   |
+-------------------+----------+--------------+----------------+
|vodovodno omrežje |  OB_1  |   0,74   |   2,31   |
+-------------------+----------+--------------+----------------+
|plinovodno omrežje |  OB_1  |   0,37   |   1,00   |
+-------------------+----------+--------------+----------------+
|kanalizacijsko   |  OB_1  |   0,00   |   0,00   |
|omrežje      |     |       |        |
+-------------------+----------+--------------+----------------+
|(2) PREDVIDENA   |     |       |        |
|KOMUNALNA OPREMA  |     |       |        |
+-------------------+----------+--------------+----------------+
|cestno omrežje   |  CE_1  |   11,98  |   26,04   |
+-------------------+----------+--------------+----------------+
|cestno omrežje   |  CE_2  |   12,07  |   26,09   |
+-------------------+----------+--------------+----------------+
|vodovodno omrežje |  VO_1  |   11,48  |   24,96   |
+-------------------+----------+--------------+----------------+
|kanalizacijsko   |  KA_1  |   13,59  |   29,55   |
|omrežje      |     |       |        |
+-------------------+----------+--------------+----------------+
|ravnanje z odpadki |  RO_1  |   3,66   |   7,96   |
+-------------------+----------+--------------+----------------+
|javna razsvetljava |  JR_1  |   1,27   |   2,77   |
+-------------------+----------+--------------+----------------+
|javna razsvetljava |  JR_2  |   2,36   |   5,10   |
+-------------------+----------+--------------+----------------+
|ostale površine  |  JP_1  |   0,49   |   1,08   |
+-------------------+----------+--------------+----------------+
VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
(2) Komunalni prispevek se za komunalno opremo odmeri:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja,
– za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja ob priključitvi, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
12. člen
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cp(ij)) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Ct(ij)), se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja.
13. člen
(1) Za vsako posamezno komunalno opremo se določi znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju.
(2) Seštevek zneskov iz prejšnjega odstavka je komunalni prispevek, ki se ga odmeri zavezancu.
(3) Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme se izračuna po naslednji enačbi:
KP(ij) = (A(parcela) * (Cp(ij) * Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Ct(ij) * Dt)
pri čemer oznake pomenijo:
KP(ij) znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
A(parcela) površina parcele objekta,
A(tlorisna) neto tlorisna površina objekta,
Cp(ij) obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
Ct(ij) obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
Dp delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
Dt delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka,
K(dejavnost) faktor dejavnosti,
i: posamezna vrsta komunalne opreme,
j: posamezno obračunsko območje.
14. člen
(1) Razmerje med upoštevanjem merila stavbnega zemljišča in merila neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je Dp : Dt = 0,3 : 0,7.
(2) Faktor dejavnosti je na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in po določitvi objektov državnega pomena – CC-SI (Uradni list RS, št. 33/03) enak 1.
VII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
15. člen
Komunalni prispevek se odmeri z odmerno odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. Rok za izdajo odločbe je 15 dni po vloženi popolni vlogi, o izdani odločbi pa občina obvesti tudi upravno enoto.
16. člen
Program opremljanja je na vpogled na Oddelku za okolje in prostor v Občini Škofja Loka.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Ta odlok začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-0001/2005
Škofja Loka, dne 14. februarja 2008
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti