Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1816. Sklep o dokumentaciji, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali bodo imetniki investicijskih kuponov oziroma delnic tujih investicijskih skladov deležni ustrezne ravni zaščite, stran 4560.

Na podlagi podtočke d 10. točke tretjega odstavka 51. člena in točke e drugega odstavka 51.a člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07 in 109/07 – popr.) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o dokumentaciji, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali bodo imetniki investicijskih kuponov oziroma delnic tujih investicijskih skladov deležni ustrezne ravni zaščite
1. člen
Ta sklep določa dokumentacijo, na podlagi katere Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) ugotavlja, ali bodo imetniki investicijskih kuponov oziroma delnic tujih investicijskih skladov deležni najmanj enake ravni zaščite kot drugi vlagatelji v investicijske sklade po Zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07 in 109/07 – popr.; v nadaljevanju ZISDU-1), ki jo morata tuja družba za upravljanje oziroma njena podružnica priložiti:
– zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice v Republiki Sloveniji iz drugega odstavka 51. člena ZISDU-1;
– zahtevi za izdajo dovoljenja za prodajo oziroma trženje dodatnih investicijskih skladov iz drugega odstavka 51.a člena ZISDU-1.
2. člen
Dokumentacija, na podlagi katere Agencija ugotavlja, ali bodo imetniki investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov deležni najmanj enake ravni zaščite kot drugi vlagatelji v investicijske sklade po ZISDU-1, mora za vsak investicijski sklad, katerega investicijske kupone oziroma delnice namerava v Republiki Sloveniji prodajati oziroma tržiti tuja družba za upravljanje oziroma njena podružnica v Republiki Sloveniji, obsegati:
1. seznam geografskih območij, na katerih se tržijo in prodajajo investicijski kuponi oziroma delnice investicijskega sklada,
2. izvirnik in overjen prevod vseh dovoljenj, ki so jih nadzorni organi v posameznih državah, v katerih se tržijo in prodajajo investicijski kuponi oziroma delnice investicijskega sklada, v zvezi s tem investicijskim skladom izdali tuji družbi za upravljanje oziroma podružnici tuje družbe za upravljanje;
3. če je poslovanje investicijskega sklada v skladu z Direktivo o investicijskih skladih (85/611/EEC z dopolnitvami), izjavo matičnega nadzornega organa, da je poslovanje investicijskega sklada v skladu z Direktivo o investicijskih skladih;
4. izvirnik in overjen prevod pogodbe oziroma druge ustrezne listine o opravljanju skrbniških storitev za investicijski sklad oziroma izjava tuje družbe za upravljanje, da sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev po predpisih države tuje družbe za upravljanje ni potrebna, ter izvirnik in overjen prevod listin o vsebini tujega prava, ki ureja področje skrbniških storitev za investicijske sklade, če izvirnika in overjenega prevoda teh listin tuja družba za upravljanje ali njena podružnica Agenciji še nista predložili ali če se je vsebina prava države sedeža skrbnika oziroma investicijskega sklada spremenila;
5. izvirnik in overjen prevod dovoljenja, ki ga je nadzorni organ sedeža skrbnika premoženja investicijskega sklada izdal skrbniku premoženja za opravljanje skrbniških storitev;
6. izvirnik in overjen prevod pogodbe oziroma pogodb o opravljanju storitev upravljanja premoženja oziroma delov premoženja investicijskega sklada, ki jih je tuja družba za upravljanje prenesla na drugo osebo;
7. izvirnik in overjen prevod dovoljenja, ki ga je nadzorni organ države sedeža druge osebe, na katero je tuja družba za upravljanje prenesla storitve upravljanja premoženja ali dela premoženja investicijskega sklada, izdal tej drugi osebi za opravljanje storitev upravljanja premoženja investicijskih skladov;
8. seznam vseh mest, načinov in časa objave poročil, poslovnih in pravnih dogodkov ter drugih obvestil o poslovanju investicijskega sklada na geografskih območjih, na katerih se tržijo in prodajajo investicijski kuponi oziroma delnice investicijskega sklada;
9. izvirnik in overjen prevod dovoljenja oziroma druge ustrezne listine, na podlagi katere so bili investicijski kuponi oziroma delnice investicijskega sklada uvrščeni v trgovanje na organizirani trg vrednostnih papirjev oziroma drug ustrezen organizirani trg;
10. natančen opis postopka in časa trgovanja z investicijskimi kuponi oziroma delnicami investicijskega sklada na organiziranem trgu vrednostnih papirjev oziroma drugem organiziranem trgu;
11. izvirnik in prevod splošnih aktov oziroma pravil organizatorja trga vrednostnih papirjev oziroma drugega ustrezna trga, na katerem se trguje z investicijskimi kuponi oziroma delnicami investicijskega sklada, v zvezi s postopkom trgovanja z investicijskimi kuponi oziroma delnicami investicijskega sklada, če izvirnika in overjenega prevoda teh listin tuja družba za upravljanje ali njena podružnica Agenciji še nista predložili ali če se je vsebina teh listin organizatorja trga spremenila;
12. izvirnik in prevod listin o vsebini prava države sedeža investicijskega sklada, ki ureja področje zaščite vlagateljev v investicijske kupone oziroma delnice investicijskega sklada, če tuja družba za upravljanje ali njena podružnica teh listin Agenciji še ni predložila oziroma če se je vsebina prava države sedeža investicijskega sklada spremenila;
13. druge informacije oziroma dokumentacijo, ki dodatno pojasnjuje raven zaščite vlagateljev v investicijske kupone oziroma delnice investicijskega sklada.
3. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi dokumentacije, ki jo je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice tuje družbe za upravljanje, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali bodo imetniki investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov deležni najmanj enake ravni zaščite kot drugi vlagatelji v investicijske sklade po Zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 80/03).
4. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 307-2/13-17/2008
Ljubljana, dne 23. aprila 2008
EVA 2008-1611-0071
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti