Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

Št. 353-54/2007 Ob-4165/08 , Stran 1657
I. Predmet prodaje je: – parc. št. 4212/749 gozd v izmeri 3055 m2, garaža v izmeri 234 m2 in dvorišče v izmeri 107 m2 ter parc. št. 4179/7 dvorišče v izmeri 808 m2 in zelenica v izmeri 72 m2, vse k.o. Sežana. Zemljišči se nahajata na območju PUP-a za območje Bolnišnice Sežana (Uradni list RS, št. 124/04 in 40/05) in sta namenjeni za gradnjo varovanih stanovanj in drugih dejavnosti doma upokojencev v Sežani. Izklicna cena zemljišča je 470.000,00 €, brez upoštevanega 20% davka na dodano vrednost oziroma 2% davka na promet nepremičnin. II. Prodajni pogoji: 1. Nepremičnini se bosta prodajali za najmanj izklicno ceno. Izklicna cena ne vključuje 20% davka na dodano vrednost oziroma 2% davka na promet nepremičnin, ki se ga zaveže plačati kupec. 2. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 3. Bodoči kupec se s pridobitvijo zgoraj navedenih zemljišč zaveže: – pridobiti gradbeno dovoljenje v roku 6 mesecev po sklenitvi pogodbe; – v projektu mora biti opredeljena funkcionalna povezanost z Domom upokojencev; – vsi skupni prostori se prenesejo v upravljanje Doma upokojencev; – posamezna stanovanjska enota ne sme biti večja kot za 2 osebi; – gradnja objekta mora biti zaključena in uporabno dovoljenje pridobljeno v roku 18 mesecev po sklenitvi pogodbe; – na zemljišču, ki je last Občine Sežana, so zgrajene garaže v lasti Doma upokojencev. Garaže se smatrajo kot breme zemljišča, zato se kupec zemljišča zavezuje Domu upokojencev Sežana povrniti odškodnino vrednosti garaž na podlagi opravljene cenitve sodno zapriseženega cenilca oziroma na podlagi dogovora poravnati to odškodnino na drug ustrezen način; – ponudnik se zaveže, da bo pri nadaljnji prodaji stanovanj v zgrajenem objektu upošteval, da je objekt predviden za zagotavljanje oskrbe starejšim občanom. V ta namen se ponudnik zavezuje, da bo stanovanja prodajal osebam, starejšim od 55 let ter morebitnim invalidnim osebam, in da bodo prednost pri nakupu imele osebe, ki so izpolnile pogoj za upokojitev; – posameznik lahko kupi eno stanovanjsko enoto. Ta pogoj ne velja za javne institucije, ki se ukvarjajo z varstvom starejših občanov. 4. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije. 5. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene nepremičnine (47.000,00 €) na račun Občine Sežana št. 01311-0100005909 s pripisom št. 353-54/2007, ki je odprt pri Banki Slovenije do dneva oddaje ponudbe. Izbranemu najugodnejšemu ponudniku bo varščina brez obresti všteta v kupnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. 6. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je višja cena. 7. Izbrani ponudnik plača davek na dodano vrednost oziroma davek na promet z nepremičninami, stroške overitve podpisa pri notarju, zemljiškoknjižni prenos nepremičnine s taksami in morebitne druge stroške v zvezi z pogodbo. 8. Kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži. 9. Kupec lahko prevzame nepremičnino v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev. 10. Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 90 dni od oddaje ponudbe. III. Vsebina ponudbe Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati naslednje: – podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba, – firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba, – matično in davčno številko ponudnika, – fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe, – ponujeno ceno, – dokazilo o vplačilu varščine, – pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje, – številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine (pritličje stare stavbe, soba št. 10) ali na spletni strani www.sezana.si. IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v k.o. Sežana« naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine Sežana (pritličje stare stavbe, soba št. 10) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. 2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do 29. 5. 2008 do 11. ure. 3. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb bodo zapečatene vrnjene ponudniku. 4. Kriterij pri izbiri kupca je ponujena cena. 5. Javno odpiranje ponudb bo opravila s sklepom imenovana komisija dne 29. 5. 2008 ob 13. uri v mali sejni sobi Občine Sežana. Pred pričetkom odpiranja ponudb, morajo navzoči predstavniki ponudnikov predložiti pismena pooblastila za zastopanje ponudnika. V primeru, da dva ali več ponudnikov za nepremičnino ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi pogajanja. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. 6. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija za resnost ponudbe (varščina) ne vrne. 7. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe ustavi. 8. Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom lahko ponudniki dobijo na tel. 05/73-10-100 ali 05/73-10-107.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti