Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1853. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–1990 za območje Občine Kozje, stran 4614.

Na podlagi 46. člena in v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 29. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00, 65/05) in 1. člena statutarnega sklepa (Uradni list RS, št. 53/95) je župan Občine Kozje dne 17. 4. 2008 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–1990 za območje Občine Kozje
S tem sklepom se prične postopek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986-2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 63/93), za območje Občine Kozje – v nadaljevanju: prostorske sestavine prostorskega plana Občine Kozje.
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Kozje
Občina Kozje je do sprejetja tega sklepa vodila postopek priprave strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Kozje po Zakonu o urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.). Tako je doslej pridobila obvezne strokovne podlage za kvalitetno pripravo strateških in izvedbenih prostorskih aktov. Navedena prostorska akta še nista bila javno razgrnjena.
Zaradi strateškega razvojnega projekta v Občini Kozje, ki je vezan na financiranje, črpanje sredstev in druge aktivnosti, želi Občina Kozje v najkrajšem možnem času sprejeti ustrezne prostorske akte na območju ene lokacije – predvidene poslovne cone v Kozjem.
Po uveljavitvi novega Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07), ki v 96. členu omogoča spremembe in dopolnitve občinskih prostorskih aktov, sprejetih na podlagi drugih predpisov, Občina Kozje pristopa k pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Kozje, saj ocenjuje, da je v tem trenutku tak pristop časovno najbolj ugoden za realizacijo nameravane investicije na območju predvidene poslovne cone.
Občina Kozje želi vzpostaviti poslovno cono z razlogom gospodarskega, razvojnega in ekološkega učinka. Za gradnjo poslovno obrtnih dejavnosti trenutno ni mogoče zagotoviti prostih površin znotraj obstoječih stavbnih zemljišč v občini, kar občini predstavlja finančno škodo. Občina Kozje želi z vzpostavitvijo poslovne cone doseči prihod novih gospodarskih družb v cono, ki bodo ustvarila nova delovna mesta, skoncentrirati gospodarsko dejavnost na enem mestu, olajšati proces grozdenja ter posledično ohraniti in povečati poseljenost v občini.
Nadalje je projekt izgradnje poslovne cone vezan na črpanje evropskih sredstev v obdobju 2008–2010 in uresničevanju zastavljenih ciljev.
Zaradi vsega zgoraj navedenega je Občina Kozje izredno časovno omejena in vezana na skrajni rok sprejema ustreznih prostorskih aktov (drugo polletje leta 2008), zato pristopa k postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Kozje, saj ocenjuje, da bo postopek časovno bistveno krajši od postopka priprave novih občinskih prostorskih aktov po ZPNačrt.
Območje predvidene poslovne cone je v veljavnih prostorskih sestavinah prostorskega plana Občine Kozje opredeljeno kot območja najboljših kmetijskih zemljišč.
Že izdelane strokovne podlage iz 3. točke tega sklepa opravičujejo in utemeljujejo razvoj in prostorsko umestitev poslovne cone. Zato želi Občina Kozje s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Kozje zagotoviti potrebna stavbna zemljišča za izpeljavo projekta.
Za celotno območje predvidene poslovne cone bo Občina Kozje pripravila občinski podrobni prostorski načrt, s katerim bo skladno z zakonom določila podrobnejše prostorske izvedbene pogoje. K izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju predvidene poslovne cone Občina Kozje pristopa hkrati s postopkom priprave sprememb in dopolnitve prostorskih sestavin Občine Kozje.
Pripravo obeh aktov iz prejšnjega odstavka bo Občina Kozje predvidoma vodila vzporedno oziroma z minimalnim časovnim zamikom.
2. Območje sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Kozje
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Kozje se nanašajo zgolj na eno območje, in sicer na območje predvidene poslovne cone, ki se nahaja ob regionalni cesti R2 423 Črnolica – Bistrica ob Sotli, odsek 1282 Pilštanj – Podsreda, in sicer južno in zahodno od prometnice, okvirno na parcelah št. *247, *345, 1224/4, 1224/8, 1350/1, 1350/7, 1357/3, 1357/5, 1357/7, 1358/1, 1358/4, 1359/1, 1359/4, 1359/6, 1360/1, 1360/13, 1360/14, 1360/2, 1360/25, 1360/26, 1360/27, 1360/28, 1360/29, 1360/3, 1360/30, 1360/31, 1360/4, 1360/49, 1360/5, 1360/50, 1360/51, 1360/52, 1360/55, 1360/56, 1360/57, 1360/59, 1360/6, 1360/64, 1360/67, 1360/68, 1360/7, 1360/70, 1360/75, 1360/76, 1360/77, 1360/78, 1360/79, 1360/8, 1360/80, 1360/81, 1360/82, 1360/84, 1360/85, 1360/86, 1360/87, 1360/89, 1360/9, 1360/90, 1360/91, 1360/92, 1360/93, 1361/2, 1362, 1363, 1364/1, 1364/2, 1364/3, 1364/4, 1365/1, 1365/3, 1365/4, 1365/5, 1365/6, 1365/7, 1366/1, 1366/2, 1368, 1369, 1371, 1372/1, 1372/2, 1425/14, 1425/3, 1425/5, 1426/1, 1426/3, 1426/4, 1426/5, k.o. Kozje, območje obsega približno 22,8 ha.
Zemljišča iz prvega odstavka te točke imajo v veljavnih prostorskih sestavinah prostorskega plana Občine Kozje določeno naslednjo namensko rabo:
– območja stanovanj (v skupni površini približno 3,5 ha),
– območja kmetijskih zemljišč – območja intenzivne kmetijske proizvodnje oziroma najboljših kmetijskih zemljišč (v skupni površini približno 15,5 ha),
– območja kmetijskih zemljišč – območja drugih kmetijskih zemljišč (v skupni površini približno 3,8 ha).
Za zemljišča iz prvega odstavka te točke se predlaga nova osnovna namenska raba »stavbna zemljišča« in nova podrobnejša namenska raba »območja proizvodnih dejavnosti«. Za del zemljišč iz prvega odstavka te točke se predlaga nov način urejanja z izvedbenimi prostorskimi akti, in sicer se predlaga izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta okvirno za severni del območja predvidene poslovne cone.
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Kozje se nanašajo samo na tekstualno spremembo tistih členov odloka in grafično spremembo tistih delov kartografske dokumentacije in kartografskega dela, ki se tičejo sprememb na območjih iz prvega ostavka te točke.
Morebitne druge zahteve nosilcev, ki bi se nanašale na druga območja, ki niso navedena v prvem odstavku te točke, niso predmet sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Kozje.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
V postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Kozje se bodo smiselno uporabile že izdelane strokovne podlage, ki jih je Občina Kozje pridobila tekom postopka priprave strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda občine Kozje, ki ga je vodila po ZUreP-1, in sicer:
– Strokovne podlage za občinske prostorske akte Občine Kozje, načrtovalec: URBANISTI Gorazd Furman Oman s.p., Celje, št. proj. 06-07, datum izdelave: september 2006 – julij 2007.
Poleg teh bo Občina Kozje v postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Kozje uporabila tudi vse druge že izdelane relevantne strokovne podlage, med drugim:
– Program razvoja demografsko ogroženih območij občine Kozje, Gubno, 1998: MER Evrocenter za management in razvoj, vodja raziskave: prof. dr. mag. Janko Belak, dipl. oec., sodelavki: mag. Mojca Duh, dipl. oec., mag. Zdenka Pašič, dipl. oec.
– Izhodišča za oblikovanje razvojne strategije Kozjanskega, Celje, oktober 1998: Regionalni podjetniški center Celje, avtor: Darko Bizjak, iur.
– Izhodišča razvojnega programa Obsotelja in Kozjanskega za občine: Bistrica ob Sotli, Dobje, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, september 2005: Razvojna agencija Sotla, Šmarje pri Jelšah, Razvojna agencija Kozjansko, Šentjur
V postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Kozje se bodo uporabile tudi ocene kmetijskih zemljišč z vidika njihove kmetijske proizvodnje, in sicer strokovne podlage Analiza sprejemljivosti vzpostavitve poslovne cone na kmetijskih zemljiščih v okviru sprememb prostorskega plana Občine Kozje, ki jo je izdelal Matej Knapič, univ. dipl. inž. agr., ki jih je Občine Kozje pridobila v januarju 2008, z namenom proučitve možnosti umestitve predvidene poslovne cone na območju kmetijskih zemljišč.
Kolikor bo treba dodatno preveriti ustreznost nameravanih sprememb, bo Občina Kozje tekom postopka pridobila dodatne strokovne preveritve in rešitve.
Pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Kozje bo Občina Kozje uporabila ustrezne geodetske podlage, ki jih je s strani Geodetske uprave RS pridobila tekom postopka priprave strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda občine Kozje po ZUreP-1.
4. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Kozje in posameznih faz
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Kozje in posameznih faz so podani glede na ZPNačrt, po katerem se bo vodil postopek. Ker praksa po ZPNačrt še ni vzpostavljena, so roki informativni in odvisni predvsem od sodelovanja s pristojnimi nosilci urejanja prostora.
Ob upoštevanju zgoraj navedenega so roki in faze naslednji:
1. sklep o pričetku postopka, ki ga sprejme župan ter potrebne objave
/ april 2008 /
2. priprava osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
/ 30 dni od objave sklepa iz 1. faze te točke v uradnem glasilu /
3. posredovanje osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin iz 2. faze te točke na ministrstvo, pristojno za urejanje prostora (v nadaljevanju: MOP)
/ MOP v 7 dneh pošlje osnutek nosilcem, ki imajo 30 dni časa za posredovanje smernic; v tem času se tudi presoja, ali je potrebna celovita presoja vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) – nadaljnji potek postopka in roki so ocenjeni ob predpostavki, da CPVO ne bo potreben /
4. dopolnitev osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin skladno s smernicami iz 3. faze te točke
/ 30 dni od pridobitve vseh smernic iz 3. faze te točke /
5. morebitno usklajevanje z nosilci
/ kolikor osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin ni mogoče uskladiti s smernicami, Občina Kozje o tem obvesti MOP, ta pa v 15 dneh zagotovi usklajevanje z nosilci /
6. javna razgrnitev in javna obravnava, priprava stališč do pripomb in predlogov, obveščanje lastnikov ipd.
/ trajanje javne razgrnitve 30 dni; priprava stališč do pripomb in predlogov – 14 dni po končani javni razgrnitvi /
7. priprava predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
/ 30 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov s strani Občine Kozje /
8. posredovanje predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin iz 7. faze te točke na MOP
/ MOP v 7 dneh pošlje osnutek nosilcem, ki imajo 21 dni časa za posredovanje mnenj /
9.a potrditev predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin s strani ministra
/ v 75 dneh od prejema predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin – 8. faza te točke – kolikor nosilci ugotovijo, da so njihove smernice upoštevane /
9.b MOP predlaga vladi, da odloči o potrditvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
/ v enakem roku 75 dni kot v 9a. fazi te točke /
10. sprejem sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Kozje na občinskem svetu, objava v uradnem glasilu.
Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se roki do 3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti v postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Kozje
Nosilci urejanja prostora so naslednja ministrstva s svojimi zavodi in z drugimi organi v sestavi:
– Ministrstvo za notranje zadeve
– Ministrstvo za obrambo
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
– Ministrstvo za gospodarstvo
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
– Ministrstvo za kulturo
– Ministrstvo za okolje in prostor
– Ministrstvo za promet
– Ministrstvo za šolstvo in šport
– Ministrstvo za zdravje.
Poleg zgoraj navedenih so nosilci urejanja prostora tudi naslednji organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil:
– ELES Elektro Slovenija, javno podjetje za prenos električne energije d.o.o.,
– Pošta Slovenije d.o.o., PE Celje
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje
– OKP – Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje
– Geoplin d.o.o., Ljubljana
– Vzdrževanje in obnova cest d.d., Celje
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Celje
– Zavod RS za varstvo narave OE Celje
– Zavod za gozdove Slovenije OE Celje
– Zavod za gozdove Slovenije OE Brežice
– Občina Kozje – področje razvoja prometa (lokalne ceste), gospodarstva in družbene javne infrastrukture lokalnega pomena ter druge infrastrukture lokalnega pomena.
Seznam nosilcev urejanja prostora se lahko po presoji MOP spremeni, predvsem v delu, ki se nanaša na ministrstva.
6. Objava sklepa
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občina Kozje objavi ta sklep tudi v svetovnem spletu (na spletnih straneh http://www.obcina-kozje.si/) in ga pošlje MOP-u ter sosednjim občinam, in sicer: Občini Podčetrtek, Občini Bistrica ob Sotli, Občini Šentjur, Občini Krško in Občini Brežice.
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti