Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1818. Sklep o dokumentaciji, ki jo je treba priložiti k zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev oziroma delitev investicijskih družb, stran 4563.

Na podlagi četrtega odstavka 192.č člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07 in 109/07 – popr.) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o dokumentaciji, ki jo je treba priložiti k zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev oziroma delitev investicijskih družb
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(1) Ta sklep določa dokumentacijo, ki jo je treba priložiti k zahtevi za izdajo dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev za združitev oziroma delitev investicijskih družb.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
II. ZDRUŽITEV INVESTICIJSKIH DRUŽB
2. člen
(1) Družba za upravljanje oziroma družbe za upravljanje, ki upravljajo investicijske družbe, udeležene pri pripojitvi, morajo k zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev investicijskih družb priložiti naslednjo dokumentacijo:
1. pogodbo o pripojitvi investicijskih družb, ki se združujejo, v skladu s 581. in 587. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI in 10/08; v nadaljevanju ZGD-1),
2. poročila ali skupno poročilo družb za upravljanje, ki upravljajo investicijske družbe, udeležene pri pripojitvi, o pripojitvi v skladu s 582. členom ZGD-1,
3. poročila nadzornih svetov vseh investicijskih družb, udeleženih pri pripojitvi, o pregledu pripojitve v skladu s 584. členom ZGD-1,
4. dokazila o imenovanju pripojitvenih revizorjev ali skupnega pripojitvenega revizorja iz drugega oziroma tretjega odstavka 583. člena ZGD-1,
5. poročila oziroma skupno poročilo o reviziji pripojitve iz četrtega odstavka 583. člena ZGD-1,
6. dokaz, da je bila nameravana pripojitev objavljena v skladu s prvim odstavkom 586. člena ZGD-1,
7. zapisnik ali zapisnike zasedanj skupščin vseh investicijskih družb, udeleženih pri pripojitvi, na katerih so odločale o soglasju k pripojitvi, iz 585. člena ZGD-1,
8. izjavo družbe za upravljanje, ki upravlja prevzemno investicijsko družbo, v primeru iz 599. člena ZGD-1,
9. izjavo oziroma izjave družbe oziroma družb za upravljanje iz 1. točke drugega odstavka 590. člena ZGD-1,
10. izjavo drugih oseb v primeru iz tretjega odstavka v zvezi z drugo alineo 4. točke drugega odstavka 581. člena ZGD-1,
11. zaključna poročila prevzete oziroma prevzetih investicijskih družb iz 68. člena ZGD-1,
12. mnenje skrbnika oziroma skrbnikov premoženja investicijskih družb, udeleženih pri pripojitvi, k preoblikovanju,
13. analizo združenih naložb investicijskih družb, udeleženih pri pripojitvi, po stanju na dan obračuna pripojitve in na zadnji dan meseca pred vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja za združitev investicijskih družb z vidika izpolnjevanja določb Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07 in 109/07 – popr; v nadaljevanju ZISDU-1) o naložbah investicijskih skladov,
14. čistopis pogodbe o upravljanju prevzemne investicijske družbe, skupaj z vidnimi spremembami besedila obstoječe pogodbe, če je zaradi pripojitve investicijske družbe prišlo do spremembe pogodbe, ali novo pogodbo o upravljanju ali aneks k obstoječi pogodbi, če sta bila sklenjena zaradi pripojitve,
15. prečiščeno besedilo obstoječe pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za prevzemno investicijsko družbo, skupaj z vidnimi spremembami besedila obstoječe pogodbe, če naj bi zaradi pripojitve prišlo do spremembe pogodbe, ali besedilo nove pogodbe o opravljanju skrbniških storitev ali aneks k obstoječi pogodbi, če naj bi bila sklenjena zaradi pripojitve,
16. čistopis statuta prevzemne investicijske družbe,
17. besedilo prospekta in izvlečka prospekta prevzemne investicijske družbe v skladu s 96. členom ZISDU-1, skupaj z vidnimi spremembami besedila obstoječega prospekta in izvlečka,
18. čistopis načrta o obvladovanju tveganj prevzemne investicijske družbe, skupaj z vidnimi spremembami besedila obstoječega načrta, če je zaradi pripojitve prišlo do spremembe načrta, ali nov načrt o obvladovanju tveganj ali dodatek k obstoječemu načrtu, če sta bila sprejeta zaradi pripojitve,
19. če se k prevzemni investicijski družbi pripoji investicijska družba, ki jo upravlja druga družba za upravljanje, listine iz 172. člena ZISDU-1 za družbo za upravljanje, ki upravlja prevzemno investicijsko družbo,
20. potrdilo o plačani taksi za odločanje o zahtevi.
(2) V primeru združitve dveh ali več investicijskih družb s spojitvijo se za dokumentacijo, ki jo je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev investicijskih družb, smiselno uporabljajo določbe 1. do 7., 9. do 13. in 20. točke prvega odstavka tega člena. Poleg te dokumentacije je treba zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev priložiti tudi:
1. pogodbo o upravljanju novoustanovljene investicijske družbe,
2. besedilo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za novoustanovljeno investicijsko družbo,
3. statut novoustanovljene investicijske družbe,
4. besedilo prospekta in povzetka prospekta novoustanovljene investicijske družbe, sestavljeno v skladu z 2. poglavjem Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07 in 100/07 – popr.; v nadaljevanju ZTFI) v zvezi s 129. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (v nadaljevanju ZISDU-1B)(Uradni list RS, št. 109/07),
5. načrt o obvladovanju tveganj novoustanovljene investicijske družb,
6. listine iz 172. člena ZISDU-1 za družbo za upravljanje, ki bo upravljala novoustanovljeno investicijsko družbo, razen če naj bi se spojile investicijske družbe, ki jih upravlja ista družba za upravljanje.
III. DELITEV INVESTICIJSKIH DRUŽB
3. člen
(1) Družba za upravljanje mora zahtevi za izdajo dovoljenja za delitev investicijske družbe v primeru razdelitve oziroma oddelitve z ustanovitvijo novih investicijskih družb priložiti naslednjo dokumentacijo:
1. delitveni načrt v skladu s 624. členom ZGD-1,
2. poročilo družbe za upravljanje o delitvi v skladu s 626. členom ZGD-1,
3. poročilo nadzornega sveta prenosne investicijske družbe v skladu s 628. členom ZGD-1,
4. dokazilo o imenovanju delitvenega revizorja v skladu s 627. členom ZGD-1,
5. poročilo o reviziji delitve v skladu s 627. členom ZGD-1,
6. dokaz, da je bila nameravana delitev objavljena v skladu s prvim odstavkom 629. člena ZGD-1,
7. zapisnik zasedanja skupščine prenosne investicijske družbe, na katerem je odločala o soglasju k delitvi, v skladu s 630. členom ZGD-1,
8. izjavo drugih oseb v primeru iz tretjega odstavka v zvezi z drugo alineo 5. točke drugega odstavka 624. člena ZGD-1,
9. izjavo družbe za upravljanje iz 1. točke drugega odstavka 590. člena v zvezi z drugim odstavkom 634. člena ZGD-1,
10. mnenje skrbnika oziroma skrbnikov premoženja investicijskih družb, udeleženih pri razdelitvi oziroma oddelitvi, k preoblikovanju,
11. analizo neprenesenega dela naložb prenosne investicijske družbe v primeru oddelitve z ustanovitvijo nove oziroma novih investicijskih družb po stanju na dan obračuna oddelitve in na zadnji dan meseca pred vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja za delitev investicijske družbe z vidika izpolnjevanja določb ZISDU-1 o naložbah investicijskih skladov,
12. analizo naložb novoustanovljenih investicijskih družb na dan obračuna razdelitve oziroma oddelitve z ustanovitvijo nove oziroma novih investicijskih družb in na zadnji dan meseca pred vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja za delitev investicijske družbe z vidika izpolnjevanja določb ZISDU-1 o naložbah investicijskih skladov,
13. čistopis pogodbe o upravljanju prenosne investicijske družbe, skupaj z vidnimi spremembami besedila obstoječe pogodbe, če je zaradi oddelitve prišlo do spremembe pogodbe, ali novo pogodbo o upravljanju ali aneks k obstoječi pogodbi, če sta bila sklenjena zaradi oddelitve,
14. prečiščeno besedilo obstoječe pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za prenosno investicijsko družbo, skupaj z vidnimi spremembami besedila obstoječe pogodbe, če naj bi zaradi oddelitve prišlo do spremembe pogodbe, ali besedilo nove pogodbe o opravljanju skrbniških storitev ali aneks k obstoječi pogodbi, če naj bi bila sklenjena zaradi oddelitve,
15. čistopis statuta prenosne investicijske družbe,
16. besedilo prospekta in izvlečka prospekta prenosne investicijske družbe v skladu s 96. členom ZISDU-1, skupaj z vidnimi spremembami besedila obstoječega prospekta in izvlečka,
17. čistopis načrta o obvladovanju tveganj prenosne investicijske družbe, skupaj z vidnimi spremembami besedila obstoječega načrta, če je zaradi oddelitve prišlo do spremembe načrta, ali nov načrt o obvladovanju tveganj ali dodatek k obstoječemu načrtu, če sta bila sprejeta zaradi oddelitve,
18. pogodbo oziroma pogodbe o upravljanju novoustanovljene oziroma novoustanovljenih investicijskih družb,
19. statut novoustanovljene oziroma statute novoustanovljenih investicijskih družb,
20. besedilo prospekta in povzetka prospekta novoustanovljene oziroma prospekte in povzetke prospektov novoustanovljenih investicijskih družb, sestavljene v skladu z 2. poglavjem ZTFI v zvezi s 129. členom ZISDU-1B,
21. načrt o obvladovanju tveganj novoustanovljene ali novoustanovljenih investicijskih družb,
22. pogodbo o opravljanju skrbniških storitev za novoustanovljeno ali novoustanovljene investicijske družbe,
23. potrdilo o plačani taksi za odločanje o zahtevi.
(2) Družba za upravljanje oziroma družbe za upravljanje, ki upravljajo investicijske družbe, udeležene pri razdelitvi s prevzemom, morajo k zahtevi za izdajo dovoljenja za delitev investicijske družbe priložiti naslednjo dokumentacijo:
1. pogodbo o delitvi in prevzemu investicijskih družb, udeleženih pri razdelitvi s prevzemom, iz 1. točke prvega odstavka 638. člena ZGD-1,
2. poročila ali skupno poročilo družb za upravljanje, ki upravljajo investicijske družbe, udeležene pri razdelitvi s prevzemom, o delitvi in prevzemu v skladu s 626. členom v zvezi s prvim in tretjim odstavkom 638. člena ZGD-1,
3. poročila nadzornih svetov investicijskih družb, udeleženih pri razdelitvi s prevzemom, v skladu s 628. členom v zvezi s prvim in tretjim odstavkom 638. členom ZGD-1,
4. dokazilo o imenovanju delitvenih ali skupnega revizorja v skladu s 627. členom v zvezi s prvim odstavkom 638. člena ZGD-1,
5. poročila oziroma skupno poročilo o reviziji delitve v skladu s 627. členom v zvezi s prvim odstavkom 638. člena ZGD-1,
6. dokaz, da je bila nameravana delitev objavljena v skladu s prvim odstavkom 629. člena v zvezi s prvim odstavkom 638. člena ZGD-1,
7. zapisnike zasedanj skupščin vseh investicijskih družb, udeleženih pri razdelitvi s prevzemom, na katerih so odločale o soglasju k delitvi in prevzemu, v skladu s 630. v zvezi s 638. členom ZGD-1,
8. izjavo drugih oseb v primeru iz tretjega odstavka v zvezi z drugo alineo 5. točke drugega odstavka 624. člena in prvega odstavka 638. člena ZGD-1,
9. izjavo oziroma izjave družbe oziroma družb za upravljanje iz 1. točke drugega odstavka 590. člena v zvezi z drugim odstavkom 634. člena in prvim odstavkom 638. člena ZGD-1,
10. mnenje skrbnika oziroma skrbnikov premoženja investicijskih družb, udeleženih pri razdelitvi s prevzemom, k preoblikovanju,
11. analizo združenih naložb investicijskih družb, udeleženih pri razdelitvi s prevzemom, na dan obračuna razdelitve s prevzemom in na zadnji dan meseca pred vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja za delitev investicijske družbe z vidika izpolnjevanja določb ZISDU-1 o naložbah investicijskih skladov,
12. čistopise pogodb o upravljanju prevzemnih investicijskih družb, skupaj z vidnimi spremembami besedil obstoječih pogodb, če je zaradi razdelitve s prevzemom prišlo do spremembe pogodb, ali nove pogodbe o upravljanju ali anekse k obstoječim pogodbam, če so bili sklenjeni zaradi delitve s prevzemom,
13. prečiščena besedila obstoječih pogodb o opravljanju skrbniških storitev za prevzemne investicijske družbe, skupaj z vidnimi spremembami besedil obstoječih pogodb, če naj bi zaradi razdelitve s prevzemom prišlo do sprememb pogodb, ali besedila novih pogodb o opravljanju skrbniških storitev ali anekse k obstoječim pogodbam, če naj bi bili sklenjeni zaradi razdelitve s prevzemom,
14. čistopise statutov prevzemnih investicijskih družb,
15. besedila prospektov in izvlečkov prospektov prevzemnih investicijskih družb v skladu s 96. členom ZISDU-1, skupaj z vidnimi spremembami besedil obstoječih prospektov in izvlečkov,
16. čistopise načrtov o obvladovanju tveganj prevzemnih investicijskih družb, skupaj z vidnimi spremembami besedil obstoječih načrtov, če je zaradi razdelitve s prevzemom prišlo do spremembe načrtov, ali nove načrte o obvladovanju tveganj ali dodatke k obstoječim načrtom, če so bili sprejeti zaradi razdelitve s prevzemom,
17. če je pri prevzemu investicijske družbe, ki se razdeli, udeležena tudi kakšna prevzemna investicijska družba, ki jo upravlja druga družba za upravljanje, listine iz 172. člena ZISDU-1 za družbo za upravljanje, ki upravlja takšno prevzemno investicijsko družbo,
18. potrdilo o plačani taksi za odločanje o zahtevi.
(3) V primeru oddelitve investicijske družbe s prevzemom se za dokumentacijo, ki jo je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za delitev investicijske družbe, smiselno uporabljajo določbe drugega odstavka ter 11. in 13. do 17. točke prvega odstavka tega člena.
IV. KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 301-2/7-11/2008
Ljubljana, dne 23. aprila 2008
EVA 2008-1611-0065
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti