Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1879. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Študijski center za narodno spravo, stran 4651.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 6. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Študijski center za narodno spravo
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
(ustanovitev Zavoda)
S tem sklepom se ustanovi javni zavod Študijski center za narodno spravo (v nadaljevanju: Zavod) in se ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem ter Zavodom in temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti ter načina financiranja Zavoda.
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
(pravna osebnost in ustanoviteljstvo)
Ustanovitelj Zavoda je Republika Slovenija.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada).
Zavod je pravna oseba s pravicami in dolžnostmi, ki so določene z zakonom, tem sklepom in s statutom Zavoda.
Zavod se vpiše v sodni register.
3. člen
(ime in sedež Zavoda)
Ime Zavoda: Študijski center za narodno spravo.
Ime Zavoda v angleškem jeziku: Study Centre for National Reconciliation.
Sedež Zavoda: Tivolska 42, Ljubljana.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanovitelja.
Zavod je pravna oseba.
4. člen
(žig Zavoda)
Zavod ima žig okrogle oblike premera 35 mm in žig premera 20 mm z grbom Republike Slovenije v njuni sredini. Na obodu je izpisano ime v slovenskem jeziku in sedež zavoda.
III. NAMEN ZAVODA
5. člen
(namen Zavoda)
Zavod se ustanovi z namenom, da s proučevanjem kršenja temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki so jih povzročili totalitarni režimi na Slovenskem v 20. stoletju, omogoča osnovo za popravo krivic ter s tem ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije. Zavod tudi zagotavlja pravno pomoč in svetovanje Komisiji Vlade za izvajanje zakona o popravi krivic pri reševanju in vodenju vlog. Področje delovanja Zavoda zajema Slovence v matični domovini, narodne manjšine v Republiki Sloveniji, slovenske zamejce, izseljence in zdomce.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
(naloge Zavoda)
Zavod uresničuje javni interes na področju znanosti in je ustanovljen za opravljanje organizacijskih, razvojnih, svetovalnih, koordinacijskih in izobraževalnih nalog na področju poprave krivic, narodne sprave in proučevanja totalitarnih režimov na Slovenskem v 20. stoletju.
Glede na namen, zaradi katerega je Zavod ustanovljen, opravlja naslednje naloge:
– evidentira, dokumentira, zbira, raziskuje, inventarizira zgodovinsko dediščino (arhivski viri, materialni viri, ustni viri) s področja kršenja človekovih pravic in nasilja totalitarizmov na Slovenskem v 20. stoletju;
– zbira podatke ter ustvarja in dopolnjuje podatkovne baze na temo raziskovanja totalitarizmov;
– dokumentira ustne izpovedi političnih zapornikov, izgnancev, disidentov, žrtev totalitarnih režimov in tistih, ki so trpeli zaradi kršenja človekovih pravic in svoboščin, ter svojcev zgoraj omenjenih;
– išče in posreduje informacije vsem zainteresiranim posameznikom, ki so bili neposredno ali posredno žrtve totalitarnih režimov v 20. stoletju na Slovenskem;
– zbira tiskano gradivo ter pripravlja video, zvočne in računalniške zapise z omenjenega raziskovalnega področja;
– aktivno sodeluje pri slovenskih, mednarodnih kulturnih in znanstvenih dejavnostih z drugimi zgodovinsko-raziskovalnimi ustanovami;
– daje strokovna mnenja s področja svojega proučevanja;
– zbira literaturo s področja raziskovanja, vodi strokovno knjižnico za področje zgodovine totalitarizmov in opravlja informacijsko-dokumentacijsko dejavnost;
– sodeluje z osnovno- in srednješolskimi izobraževalnimi ustanovami pri pripravi učnih pripomočkov in ostalega gradiva z omenjenega področja ter seznanja javnost z izsledki raziskav o kršenju človekovih pravic in svoboščin na Slovenskem v 20. stoletju (delavnice, seminarji, učne ure zgodovine);
– sodeluje z visokošolskimi Zavodi pri organiziranju izvedbe njihovih študijskih programov;
– sodeluje s Komisijo Vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč in pristojnimi ministrstvi, drugimi državnimi organi ter lokalnimi skupnostmi na področjih odkrivanja, evidentiranja in urejanja prikritih grobišč;
– pripravlja poročila in druga gradiva za Komisijo Vlade za izvajanje zakona o popravi krivic ter ji zagotavlja pravno pomoč in svetovanje pri reševanju in vodenju vlog;
– organizira in vodi strokovne ekskurzije ogledov prikritih in zamolčanih grobišč, koncentracijskih, delovnih in begunskih taborišč;
– ustanavlja in vodi (pomaga pri urejanju) spominske centre, ki se nanašajo na narodno spravo;
– načrtuje in izvaja raziskovalne dejavnosti v skladu s poslanstvom Zavoda, pripravlja strokovna in znanstvena srečanja, predavanja, konference, razstave ter seminarje o zgodovini totalitarizmov v 20. stoletju;
– organizira in se udeležuje bi- ali multi-lateralnih srečanj s podobnimi institucijami doma in v tujini;
– organizira in nudi strokovno tehnično podporo ter izdeluje analize in daje strokovne podlage za potrebe državnih organov (vlada, ministrstva, upravne enote) ali organov lokalnih skupnosti;
– sodeluje v uredništvih, komisijah, odborih in strokovnih društvih;
– pripravlja in izdaja zbrane dokumente ter pričevanja, študije, razprave in druge znanstvene prispevke ter publikacije, ki jih pripravijo delavci Zavoda ali drugi strokovnjaki po naročilu Zavoda, ter drugo informativno ali promocijsko gradivo ter periodično publicistiko;
– pripravlja projektne predloge za pridobitev sredstev iz programov domačih in evropskih skladov;
– pripravlja tiskovne konference;
– opravlja druge naloge, določene s predpisi in letnim programom dela.
7. člen
(dejavnosti Zavoda)
Dejavnosti, ki so namenjene opravljanju nalog Zavoda, se razvrščajo v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) v naslednje podrazrede:
J/58     Založništvo
J/58.11    Izdajanje knjig
J/58.14    Izdajanje revij in periodike
J/58.19    Drugo založništvo
J/59.20    Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
       muzikalij
J/59.11    Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
       oddaj
J/59.13    Distribucija filmov, video filmov,
       televizijskih oddaj
J/59.14    Kinematografska dejavnost
J/62.01    Računalniško programiranje
J/62.02    Svetovanje o računalniških napravah in
       programih
J/62.09    Druge z informacijsko tehnologijo in
       računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J/63.11    Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J/63.12    Obratovanje spletnih portalov
J/63.99    Drugo informiranje
M/69.10    Pravne dejavnosti
M/72.2    Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
       družboslovja in humanistike
M/72.20    Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
       družboslovja in humanistike
C/18.20    Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
L/68.32    Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
       pogodbi
M/73.20    Raziskovanje trga in javnega mnenja
M/74.10    Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M/74.20    Fotografska dejavnost
M/74.30    Prevajanje in tolmačenje
M/74.90    Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
       dejavnosti
N/77.22    Dajanje videokaset in plošč v najem
N/79.12    Dejavnost organizatorjev potovanj
N/81.30    Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
       okolice
N/82.19    Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
       posamične pisarniške dejavnosti
N/82.30    Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N/82.99    Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
       poslovanje
P/85.59    Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
       izpopolnjevanje in usposabljanje
P/85.60    Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R/90.03    Umetniško ustvarjanje
R/90.04    Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/91.01    Dejavnost knjižnic in arhivov
R/91.011   Dejavnost knjižnic
R/91.012   Dejavnost arhivov
R/91.02    Dejavnost muzejev
R/91.03    Varstvo kulturne dediščine
S/94.12    Dejavnost strokovnih združenj
S/96.03    Pogrebna dejavnost
S/94.99    Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
       organizacij
A/02.40    Storitve za gozdarstvo
B/08.12    Pridobivanje gramoza, peska, gline
B/08.99    Drugo pridobivanje rudnin in kamnin
C/23.12    Oblikovanje in obdelava ravnega stekla
F/43.12    Zemeljska pripravljalna dela
F/43.13    Testno vrtanje in sondiranje
F/43.34    Steklarska in pleskarska dela
F/43.341   Steklarska dela
F/43.342   Pleskarska dela
F/43.39    Druga zaključna gradbena dela
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
V. ORGANI ZAVODA
8. člen
(organi Zavoda)
Organa Zavoda sta:
– Svet Zavoda in
– direktor Zavoda.
Organi Zavoda zagotavljajo poslovanje Zavoda v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja Zavoda.
9. člen
(sestava sveta Zavoda)
Zavod upravlja Svet Zavoda, ki ga sestavlja 7 članov, in sicer:
– dva predstavnika ustanovitelja, ki ju imenuje Vlada;
– trije posamezniki z izkazano bibliografijo objav s področja narodne sprave oziroma trije predstavniki združenj ali institucij, ki se v okviru svoje dejavnosti ukvarjajo s problematiko narodne sprave in s proučevanjem totalitarizmov;
– dva predstavnika zaposlenih.
Način in postopek imenovanja treh posameznikov oziroma predstavnikov združenj ali institucij in dveh predstavnikov delavcev Zavoda iz druge oziroma tretje alinee prejšnjega odstavka se natančneje določi s statutom.
Mandat članov sveta Zavoda je pet let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Svet Zavoda je konstituiran, če je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica njegovih članov. Na prvi seji sveta Zavoda, ki jo skliče direktor Zavoda, člani sveta izmed sebe z večino vseh glasov izvolijo predsednika sveta Zavoda in njegovega namestnika.
10. člen
(pristojnosti sveta Zavoda)
Svet Zavoda:
– razpisuje volitve sveta ter v skladu z določbami statuta vodi druge organe Zavoda;
– sprejema statut Zavoda, h kateremu da soglasje ustanovitelj;
– sprejema splošne akte Zavoda v skladu z zakoni, s tem sklepom in statutom;
– sprejema načrt razvoja Zavoda in spremlja njegovo uresničevanje;
– sprejema letni program dela in finančni načrt ter spremlja njuno uresničevanje;
– sprejema letno poročilo, pripravljeno v skladu z zakonom o računovodstvu in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi;
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti;
– predlaga ustanovitelju spremembo imena in sedeža Zavoda;
– predlaga ustanovitelju način porabe presežka prihodkov nad odhodki;
– predlaga ustanovitelju način poravnave presežka odhodkov nad prihodki;
– daje ustanovitelju in direktorju Zavoda predloge ter mnenja o posameznih vprašanjih;
– imenuje in razrešuje direktorja Zavoda;
– odloča o presežku delavcev;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom.
Svet Zavoda mora pridobiti soglasje ustanovitelja k letnemu programu dela in finančnemu načrtu, k letnemu poročilu Zavoda in k imenovanju ter razrešitvi direktorja.
Podrobnejši način dela sveta Zavoda se določi s statutom Zavoda oziroma poslovnikom o delu sveta Zavoda.
11. člen
(imenovanje direktorja)
Direktor je poslovodni organ. Imenovan je za pet let in je lahko ponovno imenovan.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje naslednje pogoje:
– visoka ali univerzitetna izobrazba zgodovinske, pravne ali druge družboslovne smeri;
– znanje enega tujega jezika;
– najmanj pet let ustreznih delovnih izkušenj ter strokovne, vodstvene in organizacijske sposobnosti;
– predložena vizija razvoja Zavoda za mandatno obdobje;
– poznavanje področja dela Zavoda;
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Kandidat za direktorja mora k prijavi na razpis predložiti pisno zamisel razvoja in delovanja Zavoda.
Direktorja Zavoda imenuje svet Zavoda, ob soglasju ustanovitelja, na podlagi javnega razpisa.
V javnem razpisu se v skladu s statutom določijo splošni in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas, za katerega bo imenovan, rok, do katerega se sprejemajo prijave kandidatov, in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o izbiri.
Rok, do katerega se sprejemajo prijave kandidatov, ne sme biti krajši kot 8 dni, rok, v katerem se kandidati obvestijo o izbiri, pa ne daljši kot 30 dni od dneva objave razpisa.
Podrobnejši postopek imenovanja direktorja se določi s statutom.
12. člen
(pristojnosti in odgovornosti direktorja)
Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje Zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela Zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in drugimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
Poleg nalog iz prvega odstavka tega člena direktor tudi:
– načrtuje, organizira in vodi strokovno delo in poslovanje Zavoda;
– sprejema načrt razvoja Zavoda;
– pripravi predlog letnega programa dela in finančnega načrta v skladu z zakonom o računovodstvu in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi;
– pripravlja predloge splošnih aktov Zavoda, ki jih sprejema svet Zavoda;
– pripravlja strokovne podlage za opravljanje nalog sveta Zavoda ter izvršuje usmeritve in sklepe sveta Zavoda;
– pripravi letno poročilo;
– organizira in usklajuje delovni postopek;
– skrbi za materialno in finančno poslovanje;
– predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje;
– sprejema akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
– sprejema kadrovski načrt;
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja;
– sprejema splošne akte, za katere je tako določeno s predpisi ali pravili, in zagotavlja pripravo aktov, ki jih sprejema svet;
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje Zavoda;
– imenuje vodje organizacijskih enot;
– oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev;
– skrbi za trženje storitev in določa cene storitev;
– skrbi za promocijo Zavoda;
– skrbi za sodelovanje z drugimi Zavodi in organizacijami;
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi;
– določa podatke, ki se štejejo za poslovno skrivnost;
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi;
– odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev;
– odloča o razporejanju delovnega časa in odreja delo prek polnega delovnega časa;
– odloča o delovni uspešnosti in o napredovanju delavcev v skladu s predpisi;
– imenuje delovne skupine oziroma druga telesa za izvedbo določenih nalog ali preučitev posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti;
– opravlja druge zadeve, ki jih določajo zakon in drugi predpisi, ta sklep in splošni akti Zavoda.
K aktom iz druge ter desete do trinajste alinee prejšnjega odstavka daje soglasje svet Zavoda.
Direktor je za svoje delo odgovoren svetu in ustanovitelju Zavoda.
Direktor Zavoda ne more biti predstavnik delavcev Zavoda v svetu Zavoda.
13. člen
(razrešitev direktorja)
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan.
Svet Zavoda je dolžan razrešiti direktorja:
– če direktor sam zahteva razrešitev;
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu;
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih Zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov Zavoda ali ravna v nasprotju z njimi;
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči Zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi utegnile nastati hujše motnje pri opravljanju dejavnosti Zavoda.
Svet Zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
14. člen
(prenos pristojnosti)
Direktor lahko prenese pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in s tem sklepom, opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.
S pooblastili lahko prenese na te delavce tudi pravico podpisovanja aktov, pogodb in listin, kakor tudi zastopanje Zavoda pred sodiščem in drugimi organi.
VI. SPLOŠNI AKTI IN ORGANIZACIJA ZAVODA
15. člen
(splošni akti Zavoda)
Splošni akti Zavoda so statut, pravilniki, poslovniki ter drugi splošni akti.
Statut ureja:
– organizacijo Zavoda,
– organe Zavoda ter njihove pristojnosti in način odločanja,
– druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje Zavoda.
Z drugimi splošnimi akti se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje Zavoda, v skladu s statutom.
16. člen
(struktura Zavoda)
Temeljne naloge s področja dejavnosti Zavoda se opravljajo v organizacijskih enotah Zavoda. Organizacijske enote Zavoda so: Enota za razvoj in raziskovanje, Enota za svetovanje ter služba za podporo.
V okviru enot so lahko organizirane strokovne skupine, strokovne službe, območne enote ter stalne oziroma občasne predmetne, področne in projektne skupine oziroma druga delovna telesa.
17. člen
(notranja organizacija)
Pristojnosti, odgovornosti, medsebojne povezave in obveznosti enot, strokovnih skupin, strokovnih služb, območnih enot ter stalnih oziroma občasnih predmetnih, področnih in projektnih skupin oziroma drugih delovnih teles se natančno opredelijo v Pravilniku o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest.
18. člen
(vodenje organizacijske enota)
Organizacijsko enoto vodi vodja organizacijske enote.
Vodjo organizacijske enote Zavoda imenuje in razrešuje Svet Zavoda na predlog direktorja.
Mandat vodje organizacijske enote traja pet let in je lahko ponovno imenovan.
VII. FINANCIRANJE ZAVODA
19. člen
(viri financiranja)
Prihodki Zavoda so:
– sredstva iz proračuna Republike Slovenije;
– sredstva iz proračuna Evropske unije in druga sredstva iz tujine;
– prihodki od plačil storitev;
– prihodki, pridobljeni s prodajo blaga in storitev na trgu;
– dotacije in darila;
– drugi prihodki, skladno s predpisi.
20. člen
(sredstva za dejavnost)
Zavod pridobiva sredstva iz prve alinee prejšnjega člena na podlagi potrjenega letnega programa dela in finančnega načrta. Za investicije v tekočem letu se ustanovitelj in Zavod dogovorita s pogodbo.
Iz proračuna Republike Slovenije se zagotavljajo sredstva za izvedbo najmanjšega obsega dejavnosti Zavoda, ki zagotavljajo nemoteno delovanje dejavnosti (kadri, prostori vključno z materialnimi stroški, oprema).
Sredstva, ki jih Zavod pridobiva na podlagi druge do šeste alinee prejšnjega člena, so prihodki Zavoda in se praviloma namenjajo za razvoj in širitev dejavnosti Zavoda, predvsem pa za vzdrževanje premoženja, ki ga ima Zavod v upravljanju v skladu s potrjenim finančnim načrtom Zavoda.
21. člen
(presežek prihodkov nad odhodki)
O porabi presežka prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog sveta Zavoda.
22. člen
(presežek odhodkov nad prihodki)
O načinu poravnave presežka odhodkov nad prihodki odloča ustanovitelj na predlog sveta Zavoda.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
23. člen
(pravice in obveznosti Zavoda)
Zavod nastopa v pravnem prometu samostojno, v svojem imenu in za svoj račun, z vsemi pravicami in obveznostmi ter sklepa pravne posle za dejavnosti, določene v tem sklepu, do višine sredstev, ki jih pridobiva za uresničevanje svoje dejavnosti, ne glede na njihov vir.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti do višine denarnih sredstev, s katerimi lahko razpolaga pri izvajanju svoje dejavnosti, ne glede na njihov vir. Za obveznosti Zavoda iz lastne dejavnosti jamči Zavod s prihodki iz lastne dejavnosti.
24. člen
(odgovornost ustanovitelja)
Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti Zavoda, ki so povezane z izvajanjem dejavnosti, do višine sredstev, ki jih zagotavlja Zavodu v skladu z 20. členom tega sklepa.
Premoženje Zavoda je last ustanovitelja.
IX. JAVNOST DELA IN OBVEŠČANJE
25. člen
(javnost dela)
Delo Zavoda je javno.
Zavod zagotavlja javnost svojega dela z dajanjem informacij o svojem delu. Natančneje se javnost delovanja določi v statutu.
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
26. člen
(pravice in obveznosti ustanovitelja)
Ustanovitelj ima do Zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost načrtov in programov dela Zavoda z načrti in programi Vlade;
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti;
– odloča o statusnih spremembah;
– daje soglasje k spremembam ali razširitvam dejavnostim;
– daje soglasje k statutu Zavoda;
– opravlja druge zadeve v skladu s tem sklepom in drugimi predpisi.
27. člen
(obveznosti Zavoda do ustanovitelja)
Zavod je dolžan ustanovitelju:
– vsako leto poročati o izvrševanju letnega programa dela in razvoja Zavoda;
– vsako leto predložiti finančni načrt, letni program dela in poslovno poročilo;
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter statistične namene;
– voditi evidenco nepremičnega in premičnega stvarnega premoženja v skladu z veljavno zakonodajo.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
(prevzem zaposlenih)
Z dnem ustanovitve Zavoda in prenosa dela nalog Ministrstva za pravosodje na Zavod prevzame Zavod v skladu s 153. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo) javne uslužbence Ministrstva za pravosodje, ki opravljajo prenešene naloge, vključno s podpornimi dejavnostmi. Delovno razmerje javnim uslužbencem ne preneha. Javni uslužbenci se razporedijo na enakovredna delovna mesta.
29. člen
(vršilec dolžnosti direktorja)
Do imenovanja direktorja Zavoda imenuje Vlada vršilca dolžnosti direktorja. Naloge vršilca dolžnosti direktorja so:
– do imenovanja direktorja predstavlja in zastopa Zavod;
– ob uveljavitvi tega sklepa nemudoma začne s postopkom vpisa Zavoda v sodni register in izvede vse postopke, ki so potrebni za vpis v sodni register, ter opravi druge naloge, potrebne za zagotovitev delovanja Zavoda v skladu s tem sklepom;
– v treh mesecih od imenovanja pripravi predlog statuta Zavoda;
– v enem mesecu od imenovanja pripravi program dela in finančni načrt Zavoda za leto 2008 ter ga pošlje v sprejem svetu Zavoda.
Vršilec dolžnosti direktorja se imenuje najdlje za eno leto.
30. člen
(rok za sprejem statuta in imenovanje direktorja Zavoda)
Svet Zavoda mora najkasneje v treh mesecih po konstituiranju sprejeti statut Zavoda in v osmih mesecih objaviti javni razpis za imenovanje direktorja Zavoda.
Predsednik Sveta Zavoda in direktor Zavoda sta dolžna organizacijo Sveta Zavoda in Zavoda uskladiti s statutom v treh mesecih od sprejema statuta.
Splošni akti morajo biti sprejeti in usklajeni z določili statuta najkasneje v šestih mesecih od njegove uveljavitve.
Akt o sistemizaciji delovnih mest, strateški in kadrovski načrt morajo biti sprejeti najkasneje v treh mesecih od sprejema statuta.
31. člen
(rok za objavo poziva za prve posameznike oziroma predstavnike zainteresiranih združenj ali institucij, ki se v okviru svoje dejavnosti ukvarjajo s problematiko narodne sprave)
Vršilec dolžnosti direktorja najkasneje v 60 dneh po sprejemu statuta objavi poziv zainteresiranim posameznikom oziroma slovenskim združenjem ali institucijam (zavodom), ki se v okviru svoje dejavnosti ukvarjajo s problematiko narodne sprave, da v roku 15 dni posredujejo predloge prvih treh posameznikov ali predstavnikov zainteresiranih združenj ali institucij v svetu Zavoda. Poziv se objavi na spletni strani Zavoda.
32. člen
(prva predstavnika delavcev v svetu Zavoda)
Do volitev predstavnikov delavcev v svetu Zavoda, vendar najdlje eno leto od ustanovitve Zavoda, opravljata funkcijo predstavnikov delavcev v svetu Zavoda zaposlena v Zavodu, z najdaljšo delovno dobo.
V.d. direktorja mora razpisati prve volitve za predstavnika delavcev v svet Zavoda v roku 3 mesecev od ustanovitve Zavoda.
33. člen
(sredstva za ustanovitev in začetek dela)
V letu 2008 se zagotovi 40.000 EUR za ustanovitev in začetek dela Zavoda, ki se jih prenese s proračunske postavke 2165 Ministrstva za pravosodje.
34. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-9/2008/7
Ljubljana, dne 25. aprila 2008
EVA 2008-2011-0036
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti