Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1866. Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju programov kulturnih društev v Občini Polzela, stran 4634.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) 2. člena Zakona o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96) ter 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) je Občinski svet Občine Polzela na 10. redni seji dne 10. 4. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o vrednotenju in sofinanciranju programov kulturnih društev v Občini Polzela
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopek ter merila in kriteriji za izvajanje, ovrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov kulturnih društev v Občini Polzela.
Sredstva za sofinanciranje se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
2. člen
Izvajalci kulturnih programov in projektov v Občini Polzela, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z zakonom o društvih,
– da imajo v sedež v Občini Polzela,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov,
– da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
– da izpolnjujejo ostale pogoje, določene z javnim razpisom.
3. člen
Praviloma se sofinancirajo naslednje vsebine:
– redna dejavnost registriranih društev po tem pravilniku
– akcije, prireditve oziroma projekti upravičencev, ki so pomembni za lokalno in širše okolje.
Sredstva za investicije niso predmet tega pravilnika.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
4. člen
Sredstva za sofinanciranje dejavnosti, programov in projektov se izvajalcem le-teh dodeljujejo na osnovi javnega razpisa, ki ga župan občine po sprejetju proračuna za tekoče leto objavi na spletni strani Občine Polzela ter na oglasni deski občine.
5. člen
Merila se določijo v točkah.
Vrednost točke se izračuna vsako leto na osnovi razpoložljivih proračunskih sredstev za sofinanciranje kulturnih društev in skupnega števila točk ovrednotenih programov.
6. člen
Postopek javnega razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev izvajalcem, poteka po naslednjem zaporedju:
– imenovanje komisije za vodenje postopka javnega razpisa,
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov programov in projektov društev, organizacij in združenj po tem pravilniku (v nadaljevanju: javni razpis),
– zbiranje predlogov,
– strokovno ocenjevanje in vrednotenje prispelih predlogov v skladu z merili,
– obravnava in potrditev predlogov,
– sklep o izbiri programov,
– obveščanje predlagateljev o izbiri,
– reševanje morebitnih pritožb predlagateljev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb.
7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku,
– področja dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji in drugi dokumentaciji, ki jo je potrebno predložiti,
– navedbo pristojnih za dajanje informacij,
– višino finančnih sredstev,
– rok za oddajo vlog,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu.
8. člen
Postopek javnega razpisa vodi petčlanska komisija, ki jo imenuje župan izmed članov delovnih teles občinskega sveta (trije člani) ter zaposlenih v občinski upravi (dva člana).
9. člen
Komisija pregleda na razpis prispele vloge.
Če komisija ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti in pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno dopolni. Po tem roku se iz nadaljnje obravnave izločijo vse nepopolne prijave in prijave, ki so v neskladju z določili tega pravilnika.
Komisija pripravi predlog delitve razpoložljivih sredstev na podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov.
Direktor občinske uprave v 30 dneh po končanem razpisu s sklepom obvesti vse prijavljene o izidu razpisa.
Zoper ta sklep je možen ugovor županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana o ugovoru je dokončna.
10. člen
Župan z izbranimi izvajalci programov po tem pravilniku, sklene pogodbo o sofinanciranju, ki vsebuje:
– naziv in naslov izvajalca,
– navedbo programov, ki se sofinancirajo,
– višino dodeljenih sredstev in proračunska postavka,
– način financiranja,
– način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
Izvajalci morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, občinski upravi predložiti poročilo o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo. Izvajanje pogodbenih obveznosti spremlja občinska uprava.
Če izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva, že prejeta sredstva pa morajo vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila iz prejšnjega odstavka tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
11. člen
V primeru, da izvajalec programa zaradi prenehanja delovanja, zmanjšanega obsega dela ali podobno ne porabi vseh odobrenih sredstev, katera so mu bila odobrena s sklepom, vendar pa se le-ta še niso bila nakazana, se s sklepom župana prerazporedijo ta sredstva drugim izvajalcem.
12. člen
Župan sme skleniti pogodbo o sofinanciranju posameznega programa oziroma projekta tudi brez javnega razpisa, če se ugotovi pomembnost programa oziroma projekta.
III. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 414-2/2008
Polzela, dne 10. aprila 2008
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.
                             Priloga

  Merila in kriteriji za vrednotenje programov kulturnih
društev v Občini Polzela
  A) Materialni stroški delovanja:
  1. Število članov:
  – do 20 članov,
  – do 40 članov,
  – do 60 članov,
  – nad 60 članov.
  2. Število članov s plačano članarino:
  – do 60 članov,
  – od 61 do 100 članov,
  – nad 100 članov.
  3. Praznovanje okrogle obletnice (10, 20 itd.).
  4. Sodelovanje na čistilni akciji:
  – nad 10 članov.
  B) Redna dejavnost delovanja
  1. Pevski zbor
  Pevski zbori nad 30 članov:
  – vaja (dve šolski uri) – prizna se maksimalno 80 vaj na
leto.
  Pevski zbori do 30 članov:
  – vaja (dve šolski uri) – prizna se maksimalno 80 vaj na
leto.
  2. Instrumentalne zasedbe:
  – vaja (dve šolski uri) – prizna se maksimalno 80 vaj na
leto.
  3. Pevski sestavi do 16 pevcev:
  – vaja (dve šolski uri) – prizna se maksimalno 40 vaj na
leto.
  4. Gledališke skupine:
  – vaja (dve šolski uri) – prizna se maksimalno 50 vaj na
leto.
  5. Likovna sekcija:
  – vaja (dve šolski uri) – prizna se maksimalno 10 vaj na
leto.
  C) Izvedba prireditve oziroma projekta:
  1. a) Samostojna organizacija prireditve/projekta v občini:
  – krajevni nivo,
  – občinski nivo,
  – medobčinski in regionalni nivo,
  – državni nivo,
  – mednarodni.
  b) Sodelovanje na prireditvi/projektu v občini:
  – krajevni nivo,
  – občinski nivo,
  – medobčinski in regionalni nivo,
  – državni nivo,
  – mednarodni.
  c) Nastop oziroma gostovanje na prireditvi, koncertu, sejmu
… (izven občine):
  – krajevni nivo,
  – občinski nivo,
  – medobčinski in regionalni nivo,
  – državni nivo,
  – mednarodni.
  d) Vrsta programa oziroma projekta:
  – redni program, ki se izvaja preko celega leta (vsaj 7
mesecev),
  – program oziroma projekt se izvaja že daljše obdobje (vsaj
tretjo leto zapored),
  – enkraten projekt.
  2. Ciljne skupine izvedenega programa oziroma projekta
  – izvedba programa oziroma projekta za vse občane (vključuje
vse občane),
  – izvedba programa oziroma projekta samo za člane (društven
interes).
  3. Tržna naravnanost projekta:
  – oglaševanje (tiskani mediji, radio, TV, internet itd.),
  – odnosi z javnostmi (PR članki, intervjuji, nagradne igre,
novinarske konference itd.),
  – promocijski material (letaki, plakati, brošure, programski
listi, promocijski artikli itd.).
  4. Ocena kvalitete, izvedljivosti in pomembnosti programa
oziroma projekta:
  – kvaliteta programa oziroma projekta,
  – izvedljivost programa oziroma projekta,
  – pomembnost programa oziroma projekta.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti