Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1850. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Kostanjevica na Krki, stran 4611.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – pop.) je župan Občine Kostanjevica na Krki dne 10. 4. 2008 sprejel
S K L E P
o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Kostanjevica na Krki
1. člen
(splošno)
S tem sklepom začenja župan Občine Kostanjevica na Krki pripravo Občinskega prostorskega načrta Občine Kostanjevica na Krki (v nadaljnjem besedilu: OPN) in določa način ter druge vidike njegove priprave.
Pravna podlaga za pripravo OPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPN)
Občina Kostanjevica na Krki je nastala s sprejemom oziroma uveljavitvijo zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 27/06). Teritorij občine obsega naslednja naselja: Avguštine, Črešnjevec pri Oštrcu, Črneča vas, Dobe, Dobrava pri Kostanjevici, Dolnja Prekopa, Dolšce, Globočice pri Kostanjevici, Gornja Prekopa, Grič, Ivanjše, Jablance, Karelče, Kočarija, Koprivnik, Male Vodenice, Malence, Orehovec, Oštrc, Podstrm, Ržišče, Sajevce, Slinovce, Velike Vodenice, Vrbje, Vrtača, Zaboršt in mesto Kostanjevica na Krki.
Sedež občine je v Kostanjevici na Krki.
Občina Kostanjevica na Krki je ob svojem nastanku za svoje območje prevzela akte bivše Občine Krško, med drugim tudi planske in prostorske izvedbene akte, s katerimi se ureja večina občinskega prostora. Za območje Občine Kostanjevica na Krki tako veljajo naslednji prostorski akti:
– Odlok o Prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 7/90 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02, 116/02 in 79/04),
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje občine Krško (Uradni list RS, št. 75/96, 73/00, 101/01, 15/05, 25/06).
Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega plana je treba nadomestiti z, v ZPNačrt-u določeno, prostorsko strategijo, ki bo opredelila prostorski razvoj Občine Kostanjevica na Krki, sestavine srednjeročnega plana in prostorsko ureditvene pogoje pa z usmeritvami za urejanje prostora na območju Občine Kostanjevica na Krki in v novih družbeno gospodarskih pogojih.
Razlogi za pripravo OPN so vsebinski in formalnopravni.
Vsebinski razlogi izhajajo iz potreb občine po preveritvi in dopolnitvi zasnov prostorskega razvoja za posamezna področja, kot jih opredeljujejo veljavni prostorski akti za območje občine. Z nastankom samostojne občine so se v skladu z lastnimi potrebami in predstavami o nadaljnjem razvoju in njegovem usmerjanju pojavile potrebe po revidiranju in prilagoditvi nekaterih še vedno veljavnih odločitev o nekaterih prostorskih rešitvah in ureditvah. Le-te je treba preoblikovati tako, da bo občina z njimi opredelila lastnim potrebam prilagojeno vsebino, strategijo in politiko urejanja prostora ter postavila izhodišča in izvedbene pogoje za urejanje prostora in izvajanje posegov v prostor.
Potrebe in nove razmere zahtevajo proučitev in ustrezne prostorske odločitve zlasti v zvezi z:
– omrežjem naselij in poselitvenim vzorcem;
– občinskim središčem in nanj neposredno funkcionalno vezana naselja;
– ureditvenimi območji drugih naselij;
– opredelitvijo območij sanacij, vključno z opredelitvijo do pobud za določitev novih stavbnih zemljišč za različne namene v odprtem prostoru občine;
– opredelitvijo območij za različne druge namene v odprtem prostoru (šport, turizem, rekreacija in drugo);
– odnosom do kvalitetnih prvin krajine;
– zasnovo infrastrukturnih omrežij in komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč;
– drugimi dejavnostmi in prostorskimi strukturami, ki so že oziroma še bodo prisotne v občinskem prostoru.
Poleg vsebinskih razlogov, ki terjajo pripravo občinskim potrebam prilagojenega prostorskega akta, je razlog za njegovo pripravo tudi formalnopravne narave. V aprilu 2007 je namreč pričel veljati ZPNačrt, ki med drugim nalaga občinam sprejem OPN.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Pri pripravi OPN se upoštevajo relevantne vsebine veljavnih prostorskih aktov za območje Občine Kostanjevica na Krki, kolikor so vsebinsko skladne z razvojnimi usmeritvami občine, skladne z določili ZPNačrt in državnimi prostorskimi akti ter skladne s smernicami nosilcev urejanja prostora.
Za OPN se pripravijo strokovne podlage za poselitev v občini, v kateri se prikažejo prostorski razvojni predlogi.
Obvezna strokovna podlaga za pripravo OPN je urbanistični načrt, ki se izdela za občinsko središče. V urbanističnem načrtu bodo na strateški ravni proučena vprašanja nadaljnjega razvoja občinskega središča, razvoj dejavnosti v prostoru in drugo. V izvedbenem delu bodo analizirana zlasti področja namenske rabe prostora ter urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja.
Strokovne podlage posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za svoja področja in drugi udeleženci pri pripravi OPN, najmanj v natančnosti ter v digitalni obliki, ki je predpisana s pravilniki na podlagi ZPNačrt.
4. člen
(vsebina in oblika OPN)
OPN se pripravi kot enovit prostorski akt s strateškim in izvedbenim delom. Sestavni del OPN je urbanistični načrt za občinsko središče Kostanjevica na Krki. OPN se izdela v digitalni in analogni obliki.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi ter podajo smernice in mnenja k predlogu OPN so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor za področja: poselitev; okolje; raba in upravljanje z vodami; ohranjanje narave;
2. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana za področje: ohranjanje narave;
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za področji: kmetijstvo; gozdarstvo;
4. Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice za področje: gozdarstvo;
5. Ministrstvo za gospodarstvo za področja: mineralne surovine; energetika; blagovne rezerve;
6. Ministrstvo za kulturo za področji: kultura; varstvo kulturne dediščine;
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE za področje: varstvo kulturne dediščine;
8. Ministrstvo za promet za področje: državne ceste;
9. Direkcija RS za ceste za področje: državne ceste;
10. Ministrstvo za obrambo za področji: obramba; zaščita in reševanje;
11. ELES-Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana;
12. Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana;
13. Elektro Celje, d.d., JP za distribucijo električne energije,
14. KOSTAK za področji vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
V primeru, da se v postopku priprave OPN ugotovi, da je treba pridobiti oziroma da morajo izdati smernice in mnenja ali drugače sodelovati tudi drugi nosilci urejanja prostora ali drugi subjekti, ki niso navedeni v tem sklepu, se smernice oziroma mnenja pridobi v postopku oziroma se lahko v postopek vključi tudi druge subjekte ter organe in organizacije.
6. člen
(postopek in roki za pripravo OPN)
Nadaljnji postopek priprave in sprejema OPN bo potekal v naslednjih okvirnih rokih:
+----------------------------------------+---------------------+
|        Aktivnost        |   Trajanje    |
+----------------------------------------+---------------------+
|Sprejem sklepa o pripravi OPN      |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|Obvestilo ministrstvu in sosednjim   |           |
|občinam                 |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|Priprava strokovnih podlag za      |      6 mesecev|
|poselitev in urbanističnega načrta   |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|Priprava osnutka OPN          |       3 mesece|
+----------------------------------------+---------------------+
|Pridobitev smernic pristojnih nosilcev |       1 mesec|
|urejanja prostora in odločitve o CPVO  |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|Priprava dopolnjenega osnutka OPN in  |       3 mesece|
|okoljskega poročila           |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|Priprava in preveritev kakovosti    |          –|
|okoljskega poročila* sočasno z     |           |
|dopolnjenim osnutkom OPN        |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava   |       1 mesec|
|dopolnjenega osnutka OPN in       |           |
|okoljskega poročila           |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|Priprava in potrditev stališč do pripomb|       1 mesec|
|in predlogov javnosti          |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|Priprava predloga OPN          |       1 mesec|
+----------------------------------------+---------------------+
|Potrditev predloga OPN         |       3 mesece|
+----------------------------------------+---------------------+
|Sklep o sprejemljivosti         |       1 mesec|
+----------------------------------------+---------------------+
|Sprejem OPN na občinskem svetu     |       1 mesec|
+----------------------------------------+---------------------+
|Objava v odloka o OPN          |  15 dni po sprejemu|
+----------------------------------------+---------------------+
* v primeru obveznosti izvedbe CPVO
Okvirni roki so odvisni od izdelave potrebnih strokovnih podlag, ki izhajajo iz zahtev smernic nosilcev urejanja prostora ter postopkov sprejemanja posameznih faz.
Terminski plan se lahko podaljša v primeru, da občina zaradi smernic ne more uskladiti osnutka prostorskega akta in je potrebno s strani ministrstva zagotovit usklajevanje med občino in nosilci urejanja prostora, katerih smernic občina ni mogla uskladiti z osnutkom občinskega prostorskega akta.
Terminski plan se lahko podaljša tudi v primeru, da v mnenjih nosilci urejanja prostora ugotovijo, da v predlogu občinskega načrta njihove smernice niso bile upoštevane, ali da ministrstvo pristojno za varstvo okolja, zavrne izdajo potrdila da so vplivi izvedbe občinskega prostorskega načrta na okolje sprejemljivi in tako ministrstvo vladi predlaga da odloči o potrditvi predloga občinskega prostorskega načrta.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPN)
Izdelavo OPN financira Občina Kostanjevica na Krki iz proračunov 2008 in 2009.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu ter stopi v veljavno z dnem objave.
Po objavi se sklep pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam.
Št. 3500-1/2008
Kostanjevica na Krki, dne 10. aprila 2008
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti