Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

Št. 478-129/2007/45 Ob-4219/08 , Stran 1655
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmetov prodaje: približno 20.000 kg jeklenih konstrukcij ter 1.200 kg aluminija in stare pločevine, ki se nahajajo na deponiji ob MP Obrežje. Odpadno železo je razrezano. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb. 4. Podrobnejše informacije javnega zbiranja ponudb in ogled predmetov: ogled predmetov javnega zbiranja ponudb bo potekal po predhodni najavi dne 22. 5. 2008 od 11. do 12. ure. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom in podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javnega zbiranja ponudb se obrnite na Biserko Gorišek, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, tel. 01/478-16-37, e-pošta: biserka.gorisek@gov.si. 5. Način, mesto in čas oddaje ponudbe Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 5. 6. 2008 do 9. ure na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana – glavna pisarna. Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: Predmet javnega zbiranja ponudb: oddaja ponudbe za odkup odpadnega železa na deponiji obrežje. Številka zadeve: Številka: 478-129/2007 Oznaka: »Ne odpiraj – ponudba!« Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe. V primeru, da bo najugodnejšo ponudbo poslalo več ponudnikov, se bodo med tistimi, ki bodo izpolnjevali pogoje, opravila dodatna pogajanja. Ponudbe se bodo odpirale dne 6. 6. 2008 ob 10. uri v sejni sobi v četrtem nadstropju Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana. 6. Pogoji javnega zbiranja ponudb Ponudniki morajo svoji ponudbi predložiti: – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – dokazilo o plačani varščini v višini 10% od ponujene cene za 1000 kilogramov: 1. odpadnega železa od 3 mm do 6 mm, 2. železa nad 6 mm, 3. aluminija in 4. stare pločevine; – ponudbo cene za kilogram: 1. železo od 3 mm do 6 mm, 2. železo nad 6 mm, 3. aluminij, 4. staro pločevino; – višino stroškov odvoza. Ponujena cena za kilogram železa ne sme biti nižja od 0,133 €, z vključenimi stroški prevoza. Ponujena cena za kilogram aluminija ne sme biti nižja od 0,56 €, z vključenimi stroški prevoza. Ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno zbiranje ponudb, izločeni iz postopka. 7. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: ponudba mora veljati najmanj 2 meseca. 8. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po podpisu ter potrditvi tehtalnega lista s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 9. Višina varščine Varščina v višini 10% od ponujene cene za 1000 kilogramov: 1. odpadnega železa od 3 mm do 6 mm, 2. železa nad 6 mm, 3. aluminija in 4. stare pločevine se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic 18 31119-7221002-7554-2008, z navedbo namena nakazila: javno zbiranje ponudb – železo Obrežje; Uspelemu ponudniku se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljenem javnem zbiranju ponudb. 10. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javnega zbiranja ponudb prekine. Pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. 11. Drugi pogoji javnega zbiranja ponudb: premičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane.