Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1839. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta kamnoloma Sobrače, stran 4594.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je župan Občine Ivančna Gorica dne 1. 4. 2008 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta kamnoloma Sobrače
1.
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za pridobivanje mineralne surovine, s ciljem sanacije v kamnolomu Sobrače v Občini Ivančna Gorica.
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Obstoječi kamnolom Sobrače je opuščen kop dolomitnega peska manjše velikosti (okrog 0,3ha). Leži zahodno od regionalne ceste Litija–Radohova vas–Šentvid, v oddaljenosti okrog 800 m severno od naselja Sobrače. Vzhodni rob kopa je od ceste oddaljen okrog 135 m, zahodni rob pa okrog 195 m.
Območje obstoječega kamnoloma meri okrog 2700 m2 in leži na delu parcele št. 405, k.o. Sobrače. Predvideno ureditveno območje se razprostira severno in vzhodno od opuščenega kopa ter sega na dele parcel št. 405 in 406, k.o. Sobrače, in meri skupaj okrog 18300 m2.
Ureditveno območje OPPN kamnoloma Sobrače je opredeljeno v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje ter dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Litija, vseh za območje Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 5/98, 6/98, 7/99 in 3/00 ter Uradni list RS, št. 75/04, 124/04; v nadaljevanju: veljavni Prostorski plan Občine Ivančna Gorica) in je zanj določena osnovna namenska raba: območje za pridobivanje rudnin oziroma podrobnejša namenska raba: območje peskokopa Sobrače – predvidena izdelava OPPN za pridobivanje dolomitnih agregatov s poudarkom na sanaciji.
REKON gradbeništvo, inženiring, trgovina d.o.o. Vir pri Stični, kot lastnik zemljišča na območju kamnoloma Sobrače, želi na območju realizirati program sanacije kamnoloma, kar vključuje časovno omejeno pridobivanje mineralne surovine s ciljem ustvariti pogoje za sanacijo kamnoloma.
3.
Ureditveno območje OPPN
Za ureditveno območje OPPN kamnoloma Sobrače se upoštevajo programske zasnove, ki so opredeljene v 15. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 75/04).
Z OPPN kamnoloma Sobrače je treba določiti:
– določitev funkcije območja s pogoji za izrabo in poseganje v prostor (opredelitev pridobivalnega prostora tako, da se omogočijo pogoji za sanacijo kamnoloma);
– določitev takšnega tehnološkega postopka za izkoriščanje v kamnolomu, da bodo ustvarjeni pogoji za sanacijo kamnoloma;
– določitev izvedbe komunalne, prometne, energetske infrastrukture za potrebe pridobivanja v kamnolomu, s ciljem sanacije kamnoloma;
– na osnovi poročila o vplivov na okolje (če se v postopku izkaže, da je potrebno) določitev vplivnega območja kamnoloma v času delovanja kamnoloma s pogoji za varovanje okolja.
OPPN za kamnolom Sobrače se pripravi za ureditveno območje OPPN, ki zajema dela parcel št. 405 in 406, k.o. Sobrače.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Udeleženci:
Pri pripravi OPPN kamnoloma Sobrače sodelujejo naslednji udeleženci: Občina Ivančna Gorica kot pripravljavec ter REKON gradbeništvo, inženiring, trgovina d.o.o. Vir pri Stični, kot pobudnik izdelave OPPN.
Pripravljavec OPPN kamnoloma Sobrače poskrbi, da izdelovalec OPPN:
– izdela tekstualni in grafični del OPPN v skladu z zakoni in sprejetim sklepom o začetku priprave;
– pridobi smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora;
– sodeluje na organizirani javni obravnavi ter v vseh postopkih sprejemanja OPPN;
– pripravi strokovno mnenje o zbranih pripombah, ki bo osnova za odločanje in sprejemanje OPPN.
Nosilci urejanja prostora:
Nosilci urejanja prostora podajo svoje smernice k osnutku OPPN, mnenja pa k predlogu OPPN. Nosilci urejanja prostora so:
– Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje;
– Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana (elektrovodi do 20kV);
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (telefonsko omrežje):
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana (regionalna cesta);
– Občina Ivančna Gorica (občinske ceste);
– MOP, Agencija Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo okolja, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1a, 1000 Ljubljana (raba voda in priobalnih zemljišč);
– RS, MOP, Uprava za varstvo narave, Izpostava Ljubljana, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (varstvo narave);
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 2, 1000 Ljubljana (varstvo gozdov);
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana (varstvo kulturne dediščine);
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana (varstvo pred požari);
– MOPE, Rudarski inšpektorat, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (pogoji s področja rudarske regulative).
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba pridobiti smernice oziroma pogoje ter mnenja tudi od drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobijo v postopku priprave OPPN.
Občina Ivančna Gorica je na pobudo investitorja v aprilu 2005 začela z aktivnostmi za izvedbo Lokacijskega načrta (LN) kamnoloma Sobrače in z vlogo št. 35003-0027/2005 na Ministrstvo za okolje in prostor predložila obvestilo o nameri priprave LN. Ministrstvo za okolje in prostor je dne 14. 6. 2005, pod št. 354-09-172/2005, izdalo odločbo, da je v postopku priprave in sprejemanja lokacijskega načrta za pridobivanja mineralne surovine s ciljem sanacije v kamnolomu Sobrače v Občini Ivančna Gorica treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Investitor takrat s postopkom ni nadaljeval in program priprave za izdelavo omenjenega LN ni bil sprejet. Investitor je letos ponovno podal pobudo, da bi pričel z izdelavo podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Sobrače. Od leta 2005 se je spremenila zakonodaja, ki ureja to področje, zato je občina ponovno začela s postopkom izdelave OPPN. V skladu z 58. členom Zakona o prostorskem načrtovanju, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, občini pisno sporoči, ali je za OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. V danemu primeru pa ponovno presoja, ali je za predmetni OPPN celovita presoja vplivov na okolje še potrebna ali pa se odločba pod št. 354-09-172/2005 odpravi.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Strokovne rešitve prostorske ureditve za ureditveno območje OPPN izdela skladno s 158. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) izdelovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 62/04) in po uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 126/07) na podlagi določb 81. člena.
Izdelovalca OPPN izbere REKON gradbeništvo, inženiring, trgovina d.o.o. Vir pri Stični, kot pobudnik priprave OPPN kamnoloma Sobrače. Geodetske podlage za ureditveno območje priskrbi pobudnik priprave OPPN.
Za pripravo OPPN so potrebne naslednje strokovne podlage:
– idejni rudarski projekt;
– elaborat o zalogah;
– poročilo o vplivih kamnoloma na okolje, če se v postopku izkaže, da je potrebno.
Morebitne dodatne strokovne podlage se lahko določijo tudi med postopkom priprave OPPN.
6.
Roki za pripravo OPPN
Roki za izdelavo posameznih faz dokumenta:
+----------------------------+---------------------------------+
|Osnutek OPPN        |15 dni od sklenitve pogodbe in  |
|              |pridobitve vseh podlag in    |
|              |podatkov             |
+----------------------------+---------------------------------+
|Dopolnjen osnutek OPPN in  |40 dni od pridobitve smernic   |
|gradivo za javno      |nosilcev urejanja prostora in  |
|razgrnitev         |strokovnih podlag        |
+----------------------------+---------------------------------+
|Predlog stališč do     |20 dni od prejema pisnih pripomb |
|pripomb           |                 |
+----------------------------+---------------------------------+
|Predlog OLN         |15 dni po sprejetju stališč do  |
|              |pripomb             |
+----------------------------+---------------------------------+
|Usklajen predlog      |15 dni po prejetju mnenj     |
|              |nosilcev urejanja prostora    |
+----------------------------+---------------------------------+
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Finančna sredstva za pripravo in sprejemanje občinskega podrobnega prostorskega/ načrta zagotovi REKON gradbeništvo, inženiring, trgovina d.o.o. Vir pri Stični, kot pobudnik priprave OPPN kamnoloma Sobrače.
Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Občino Ivančno Gorico in investitorjem.
8.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi se tudi na spletni strani Občine Ivančna Gorica.
Št. 3505-0005/2008
Ivančna Gorica, dne 1. aprila 2008
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti