Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

Št. 322-2/2008 0403 Ob-4217/08 , Stran 1644
I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov najema prireditvenega šotora za izvedene razne prireditve oziroma dogodke, ki so odprtega značaja in so dostopni širšemu krogu obiskovalcev ter jih organizirajo različna društva v Občini Krško v letu 2008. III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev: 1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so društva in zveze društev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Krško, – so registrirana in poslujejo v skladu z Zakonom o društvih, – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti, – so organizatorji prireditve oziroma dogodka, ki je predmet prijave na ta razpis. 2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti predlagatelji vlog, ki so za isti namen že pridobili sredstva iz drugih virov občinskega proračuna oziroma regionalnih, državnih ali mednarodnih virov. 3. Isti prijavitelj se lahko v sklopu tega razpisa prijavi samo enkrat za sofinanciranje stroškov prireditvenega šotora na eni prireditvi oziroma dogodku, ki je bil izveden v letu 2008. 4. Upravičeni stroški v sklopu tega razpisa so: stroški najema šotora, montaže in demontaže šotora, prevozni stroški šotora. 5. Neupravičeni stroški v sklopu tega razpisa so: dodatna oprema (talne obloge, zavese, itd), notranja oprema šotora (stoli, mize, prireditveni oder, kuhinja, WC), elektrika, razsvetljava, ogrevanje, gostinske storitve. 6. V sklopu tega razpisa bodo sofinancirani stroški prireditvenega šotora v višini do 70% upravičenih stroškov na osnovi dokazil o izvedbi. IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje stroškov prireditvenega šotora je 8.000,00 EUR na proračunski postavki 5521 Razvojne aktivnosti na področju turizma. Sredstva se delijo na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega razpisa. Razpis je odprt do porabe sredstev. V. Rok za črpanje sredstev: rok za črpanje odobrenih sredstev je 15. 11. 2008 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. VI. Vsebina vloge Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije: 1. Prijavni obrazec. 2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami. 3. Kopija temeljnega akta društva, iz katerega je razvidna dejavnost društva (statut oziroma pravila o delu). 4. Pregledno vsebinsko in finančno poročilo za izvedeno prireditev oziroma dogodek, ki vsebuje: – podroben vsebinski opis prireditve oziroma dogodka, način izvedbe, datum izvedbe, število udeležencev, fotografije iz katerih je razviden postavljen šotor na prireditvi oziroma dogodku, – vrednost celotne prireditve oziroma dogodka in stroškovno razdelana konstrukcija (odhodki), iz katere so razvidni stroški prireditvenega šotora ter način zagotovitve pokrivanja stroškov prireditve oziroma dogodka (prihodki). 5. Finančna dokazila o izvedbi (kopije računa, potrdila o plačilu itd.). 6. Izjava vlagatelja o sprejemanju pogojev javnega razpisa. 7. Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe. Vloga je popolna, če vlagatelj do mesečnih rokov za oddajo vlog v javnem razpisu predloži pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji. VII. Rok za prijavo in način prijave Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu, ki bodo prispele na Občino Krško do 10. dne v mesecu (od maja do septembra), bodo v roku 5 delovnih dni obravnavane še isti mesec. Zadnji rok za oddajo vlog v letu 2008 je 3. 10. 2008. Razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS do porabe sredstev. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj - javni razpis za šotor 2008«. VIII. Odpiranje in obravnava vlog: 1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan. 2. Vloge, ki bodo prispele do 10 dne v mesecu (od maja do septembra) oziroma do 3. 10. 2008, bo v roku 5 delovnih dni po razpisnem roku za tekoči mesec odpirala strokovna komisija na Občini Krško. Odpiranje vlog ne bo javno. 3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene. 4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril). 5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. 6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi strokovna komisija, župan s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini dodeljenih sredstev. 7. Občina Krško bo s prejemniki sklenila pogodbo, v kateri so opredeljene medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo sredstva nakazana 30 dan od prejema podpisane pogodbe in pisnega zahtevka za izplačilo na Občini Krško. IX. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev župan Občine Krško s sklepom v roku 30 dni po izteku razpisnega roka v posameznem mesecu. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna. X. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS, dosegljiva na spletni stani Občine Krško www.krsko.si ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/498-12-92, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, v času uradnih ur.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti