Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2008 z dne 30. 4. 2008

Kazalo

1852. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta – poslovno obrtna cona Kozje, stran 4613.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 29. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00, 65/05) in 1. člena statutarnega sklepa (Uradni list RS, št. 53/95) je župan Občine Kozje dne 22. 4. 2008 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta – poslovno obrtna cona Kozje
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta – poslovno obrtna cona Kozje
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta – poslovna cona Kozje – v nadaljevanju: OPPN – je locirano zahodno in južno od regionalne ceste R2 423 Črnolica –Bistrica ob Sotli, odsek 1282 Pilštanj–Podsreda, tik ob južnem robu naselja Kozje, na območju že delujočih obrtnih dejavnosti in v naravi predstavlja njive in travnike, v manjšem delu pa pozidana zemljišča. Vsa zemljišča so v veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000 ter prostorskih sestavinah srednjeročnega družbenega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 63/93) – v nadaljevanju: prostorske sestavine prostorskega plana Občine Kozje – na dan sprejema tega sklepa opredeljena kot območje kmetijskih zemljišč.
Vzporedno z izdelavo OPPN bo potekal postopek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Kozje.
Postopek iz prejšnjega odstavka se nanaša na spremembo namenske rabe na območju predvidene poslovno obrtne cone, in sicer na določitev nove osnovne namenske rabe »stavbna zemljišča« in nove podrobnejše namenske rabe »območja proizvodnih dejavnosti« ter na določitev načina urejanja z izvedbenimi prostorskimi akti in sicer za območje, ki se bo urejalo z OPPN.
OPPN bo izdelan skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter njegovimi podzakonskimi akti, tj. Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
2. Območje OPPN
Okvirno območje OPPN zajema zemljišča s parc. št. 1224/4, 1224/8, 1358/1, 1358/4, 1360/1, 1360/49, 1360/50, 1360/68, 1360/78, 1361/2, 1362, 1363, 1364/1, 1368, 1425/14, 1425/15, 1425/3, 1426/1, 1426/3, vse k.o. Kozje. Okvirno območje OPPN obsega 7,7 ha.
Tekom postopka se lahko območje OPPN tudi spremeni in dopolni.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za izdelavo OPPN pridobi Občina Kozje.
4. Roki za pripravo OPPN
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:
1. faza: priprava osnutka OPPN / 60 dni
2. faza: pridobitev smernic in sklepa MOP o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje – v nadaljevanju: CPVO / 30 dni
3. faza: dopolnitev osnutka OPPN / 60 dni
4. faza: javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni
5. faza: priprava predloga OPPN / 20 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov
6. faza: pridobitev mnenj / 30 dni
7. faza: potrditev predloga OPPN / 30 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice in mnenja, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Celje, Lava 11, Celje,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana,
– Kozjanski park, Spominski park Trebče, Podsreda 35, 3257 Podsreda,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, 3000 Celje,
– ELES Elektro Slovenija, javno podjetje za prenos električne energije d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1a, 3000 Celje,
– OKP – Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina,
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Občina Kozje – področje razvoja prometa (lokalne ceste), gospodarstva in družbene javne infrastrukture lokalnega pomena ter druge infrastrukture lokalnega pomena.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v postopku.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30. dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice za pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo treba upoštevati. MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za OPPN treba izvesti CPVO. Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
Izdelavo OPPN financira Občina Kozje na podlagi sprejetega proračuna za leto 2008.
7. Določitev objave
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občina Kozje objavi ta sklep tudi v svetovnem spletu (na spletnih straneh http://www.obcina-kozje.si/) in ga pošlje MOP-u ter sosednjim občinam, in sicer: Občini Podčetrtek, Občini Bistrica ob Sotli, Občini Šentjur, Občini Krško in Občini Brežice.
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti