Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4460. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Litvi
4461. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Islandiji
4462. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Norveški
4463. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Danski
4464. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Velikem vojvodstvu Luksemburg
4465. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Belgiji
4466. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Moldovi
4467. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Armeniji
4468. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Gruziji
4469. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ukrajini
4470. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih mehiških državah
4471. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Amerike
4472. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Slovaški republiki
4473. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Turkmenistanu
4474. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Uzbekistan
4475. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Tadžikistan
4476. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kirgiziji
4477. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Belorusiji
4478. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ruski federaciji
4479. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Nizozemski
4480. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske
4481. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji
4482. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Finski

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4483. Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili
4484. Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za gojenje školjk na IV., V., VI., VII., VIII., X., XII., XIII. in XIV. parceli gojitvenega območja Sečovlje

Sklepi

4485. Sklep o spremembi Sklepa o spremembah Sklepa o cenah in premijah za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije

MINISTRSTVA

4486. Pravilnik o odpoklicu zdravil
4487. Pravilnik o oglaševanju zdravil
4488. Pravilnik o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke
4489. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje
4490. Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje
4491. Pravilnik o obratovalnem monitoringu vsebnosti hlapnih organskih spojin v barvah, lakih in proizvodih za ličenje vozil
4537. Pravilnik o obrazcu prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči
4538. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

USTAVNO SODIŠČE

4492. Odločba o ugotovitvi, da je šesti odstavek 4. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji v neskladju z Ustavo
4493. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča

OBČINE

Ajdovščina

4494. Odlok o prenehanju veljavnosti dela Odloka o zazidalnem načrtu Ribnik SB II

Jesenice

4495. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda »Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice«
4496. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice
4497. Pravilnik o sprejemu otrok v Vzgojnovarstveno organizacijo Jesenice
4498. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti
4499. Pravilnik o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Jesenice
4500. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v Občini Jesenice

Kamnik

4501. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2008
4502. Odlok o zagotovitvi sredstev za sanacijo posledic neurja iz sredstev proračunske rezerve
4503. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu M5 Zarja
4504. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta M5 Zarja
4505. Sklep o višini cene pomoči na domu

Kranj

4536. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Litija

4506. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2008
4507. Odlok o spremembah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Litija
4508. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, vrednosti stavbnega zemljišča in plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča v Občini Litija

Ljubljana

4509. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana
4510. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi spomenikov naravne in kulturne dediščine na območju občine Ljubljana Center med Aškerčevo, Tivolsko in Slovensko cesto
4511. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pionirski dom – Center za kulturo mladih
4512. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana
4513. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledališče ljubljansko
4514. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana
4515. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BR 1/1 Stadion
4516. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja CR 2/20 Pravoslavna cerkev

Postojna

4517. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna
4518. Odlok o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine Postojna
4519. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje območja prostorske ureditve, ki se načrtuje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom stanovanjska soseska Planina
4520. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijsko-obrtne cone v Postojni

Prevalje

4521. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Račel - Log, območje F«

Ravne na Koroškem

4522. Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih površin v Občini Ravne na Koroškem
4523. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2008
4524. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih in kriterijih za podeljevanje priznanj Občine Ravne na Koroškem

Ribnica

4525. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vrtca Vrtec Ribnica
4526. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica
4527. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Ribnica
4528. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju »Nove stanovanjske cone v Hrovači«

Slovenj Gradec

4529. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta Sušilnica
4530. Sklep (št. 12.3-397) o ukinitvi statusa javnega dobra
4531. Sklep (št. 12.2-396) o ukinitvi statusa javnega dobra
4532. Sklep (št. 12.5-399) o ukinitvi statusa javnega dobra
4533. Sklep (12.8-402) o ukinitvi statusa javnega dobra

Škofljica

4534. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
4535. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat

POPRAVKI

4539. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center v Postojni
4540. Popravek Odloka o PUP Ct2 – »Vzhodni vstop 1«

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost