Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

Št. 005/2008 Ob-9143/08 , Stran 3683
Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) ter v skladu s prvim odstavkom 40. člena Statuta Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (čistopis številka 02/2008 z dne 20. 5. 2008), Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta: 1. področni sekretar v Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije v Sektorju za skupne zadeve. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje in druga znanja: – najmanj specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba družboslovne smeri; – najmanj sedem let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – znanje tujega jezika; – znanje dela z računalnikom – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Delovno področje: – pripravljanje in usklajevanje ključnih strateških in razvojnih usmeritev; – usmerjanje vsebinskega izvajanja posameznih programov/projektov; – vodenje in izvajanje najzahtevnejših projektov; – priprava vsebinskih in finančnih načrtov poslovanja agencije; – priprava najzahtevnejših analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zelo zahtevnih gradiv; – usklajevanje in koordiniranje pri pripravi javnih razpisov z evropskimi in slovenskimi institucijami; – planiranje, spremljanje in vrednotenje izvajanja veljavnega programa dela z delovnega področja sektorja; – sodelovanje in povezovanje z domačimi in tujimi institucijami; – vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte; – zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije; – samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv; – neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja agencije; – izvajanje in organizacija promocijskih predstavitev; – oblikovanje promocijskih gradiv; – priprava baz podatkov glede na področje dela; – neposredno strokovno sodelovanje pri vzpostavitvi informacijskega sistema za ravnanje z dokumentarnim gradivom; – strokovna pomoč organizacijskim enotam pri ravnanju z dokumentarnim gradivom; – opravljanje drugih najzahtevnejših nalog. Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu področni sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – in da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto delovno mesto področni sekretar«, na naslov: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: japti@japti.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Dražen Jeremić na tel. 01/53-09-830.