Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

Ob-9083/08 , Stran 3690
Stečajni senat Okrožnega sodišča v Mariboru je s sklepom pod opr. št. St 1806/2008 dne 23. 10. 2008 na osnovi Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji v stečajni zadevi zoper dolžnika 300-Trgovina d.o.o., Svetozarevska ulica 6, Maribor – v stečaju, odredil prodajo zalog z zbiranjem ponudb in prodajo najugodnejšemu ponudniku, in sicer: – prodaja premičnega premoženja v razsutem stanju, in sicer oblačila, igrače, obutev, parfumi, kozmetika ter drobni okrasni izdelki za dom z nominalno ceno 40.475 EUR z minimalno ceno 16% vrednosti zalog, kar znaša 6.500 EUR. Ponudbe je potrebno poslati v zaprti ovojnici v 15 dneh po objavi v Uradnem listu RS na naslov stečajnega upravitelja K.O.B. d.o.o., Vetrinjska ulica 5 v Mariboru, s pripisom »ponudba za odkup – ne odpiraj«. Pisne ponudbe morajo vsebovati naziv kupca in njegov točen naslov, ponujeni znesek, ponudbo pa mora podpisati odgovorna oseba. Ponudniki morajo vplačati varščino v višini 10% od predlagane izklicne cene na račun prodajalca na TRR pri Novi KBM d.d., številka 0451 5000 1512 544, varščina pa se izbranemu ponudniku po odbitku stroškov všteje v kupnino, ostalim morebitnim ponudnikom pa brez obresti vrne v treh dneh po zaključku zbiranja ponudb. O izbiri najboljšega ponudnika bo določeno v 15 dneh od dneva, ko je potekel rok za zbiranje ponudb. Najboljši ponudnik je dolžan skleniti pogodbo o nakupu v 8 dneh od prejema obvestila o izbiri, kupnino pa plačati v celoti v 15 dneh po sklenitvi pogodbe na račun stečajnega dolžnika. Če najboljši ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine v predvidenem roku, se meni, da je odstopil od ponudbe in je pogodba razveljavljena po samem zakonu. Premoženje preide v last kupca šele takrat, ko je v celoti plačana kupnina. Vse stroške, davek in druge dajatve plača kupec. Če kupec ne plača v roku celotne kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od nakupa, se mu vrne le tisti plačani del kupnine, ki ostane po pokritju vseh stroškov, ki so nastali zaradi kupčevega odstopa od nakupa. Če zamuda kupca s plačilom traja več kot 15 dni, lahko stečajni dolžnik odstopi od prodajne pogodbe, ne da bi moral kupcu dati dodatni rok za izpolnitev. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o prodaji z najboljšim ponudnikom. Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje. Vse informacije so na voljo pri stečajni upraviteljici dr. Ireni Lesjak na tel. 02/250-94-33.