Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4491. Pravilnik o obratovalnem monitoringu vsebnosti hlapnih organskih spojin v barvah, lakih in proizvodih za ličenje vozil, stran 13888.

Na podlagi osmega odstavka 101.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o obratovalnem monitoringu vsebnosti hlapnih organskih spojin v barvah, lakih in proizvodih za ličenje vozil
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik v skladu s 6. členom Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/42/ES z dne 21. aprila 2004 o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih barvah in lakih in proizvodih za ličenje vozil ter o spremembi Direktive 1999/13/ES (UL L št. 143 z dne 30. 4. 2004, str. 87; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2004/42/ES) in za izvrševanje odločb Evropske komisije o vprašalniku za poročanje držav članic o izvajanju Direktive 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih barvah in lakih in proizvodih za ličenje vozil v obdobju 2008–2012 določa:
– vsebino, obseg in način izvajanja programa obratovalnega monitoringa vsebnosti hlapnih organskih spojin v organskih topilih pri dajanju v promet barv, lakov in proizvodov za ličenje vozil (v nadaljnjem besedilu: obratovalni monitoring),
– naloge in obveznosti proizvajalcev, uvoznikov in pridobiteljev ter trgovcev barv, lakov in proizvodov za ličenje vozil.
(2) Pravilnik določa tudi opremo, vrsto akreditacije in tehnične pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki izvaja obratovalni monitoring (v nadaljnjem besedilu: izvajalec obratovalnega monitoringa).
2. člen
(izvajanje obratovalnega monitoringa)
(1) Obratovalni monitoring se izvaja pri proizvajalcih na mestu proizvodnje, pri uvoznikih in pridobiteljih na mestu skladiščenja ter pri trgovcih na mestu dajanja v promet končnim uporabnikom z namenom preverjanja izpolnjevanja zahtev, ki so za barve, lake in proizvode za ličenje vozil (v nadaljnjem besedilu: proizvodi) določene v predpisu, ki ureja mejne vrednosti emisije hlapnih organskih spojin v zrak zaradi uporabe organskih topil v barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil.
(2) Obratovalni monitoring se izvaja na letni ravni v skladu s programom izvajanja monitoringa (v nadaljnjem besedilu: program monitoringa).
(3) Zavezanec za izvajanje obratovalnega monitoringa (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) je proizvajalec, pridobitelj in uvoznik proizvodov, ki je v preteklem letu plačal okoljsko dajatev v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi uporabe hlapnih organskih spojin.
3. člen
(vsebina programa monitoringa)
(1) V programu monitoringa se določi za posameznega zavezanca glede na količino proizvodov, ki jih je dal v preteklem letu v promet, število vzorcev proizvodov, za katere mora omogočiti izvajalcu obratovalnega monitoringa njihov odvzem in zagotoviti, da izvajalec obratovalnega monitoringa izmeri vsebnost hlapnih organskih spojin v njih.
(2) Odvzem in merjenje vsebnosti hlapnih organskih spojin v vzorcih proizvodov izvede v okviru izvajanja programa monitoringa izvajalec obratovalnega monitoringa tako, da:
– odvzame s tem pravilnikom določeno število vzorcev proizvodov na mestu proizvodnje, skladiščenja ali na mestu dajanja v promet končnim uporabnikom,
– izmeri vsebnost hlapnih organskih snovi v odvzetih vzorcih proizvodov in
– ugotovi skladnost odvzetih vzorcev proizvodov z zahtevami iz predpisa, ki ureja mejne vrednosti emisije hlapnih organskih spojin v zrak zaradi uporabe organskih topil v barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil.
(3) V programu monitoringa se določijo tudi:
– za zavezance način posredovanja podatkov o naslovih mest proizvodnje, skladiščenja ter imen trgovcev in naslovov mest, kjer ti dajejo proizvode v promet končnim uporabnikom,
– za zavezance način posredovanja podatkov o imenih in naslovih oseb, ki so odgovorne za podpis obrazca s podatki o odvzetih vzorcih proizvodov in mestu njihovega odvzema,
– za izvajalca obratovalnega monitoringa obrazec s podatki o odvzetih vzorcih proizvodov in o mestu njihovega odvzema.
4. člen
(določitev števila vzorcev proizvodov)
(1) Količina proizvodov, za katero je treba zagotoviti meritve hlapnih organskih spojin, se določi posebej za skupino barv in lakov ter posebej za proizvode za ličenje vozil.
(2) Količina proizvodov se za posameznega zavezanca ter za posamezno skupino proizvodov določi na naslednji način:
1. največje število vseh vzorcev proizvodov, ki se letno odvzame zavezancem je 60, od tega je treba odvzeti 40 vzorcev proizvodov večjim dobaviteljem proizvodov in 20 vzorcev proizvodov manjšim dobaviteljem proizvodov;
2. večji dobavitelji proizvodov so zavezanci, ki se v seznamu zavezancev, urejenem od največjega do najmanjšega dobavitelja proizvodov glede na količino proizvodov, ki so jih dali v promet v preteklem letu, uvrščajo v skupino zavezancev na tem seznamu od največjega dobavitelja proizvodov do tistega dobavitelja proizvodov, pri katerem skupna letna količina proizvodov preteklega leta te skupine zavezancev prvič preseže 70% celotne letne količine proizvodov, ki je dana v promet v preteklem letu;
3. manjši dobavitelji proizvodov so vsi zavezanci, ki se ne uvrščajo v skupino zavezancev, ki so večji dobavitelji proizvodov;
4. za posameznega zavezanca, ki se v skladu z 2. točko tega odstavka uvršča med večje dobavitelje proizvodov, se glede na količino proizvodov, ki jo je dal v promet v preteklem letu, določi število odvzetih vzorcev proizvodov na podlagi naslednjega izračuna:
kjer je:
N(vzorec,i) – število vzorcev proizvodov, ki se odvzamejo
      i-temu zavezancu, ki se v skladu z 2. točko
      tega odstavka uvršča med večje dobavitelje
      proizvodov, s tem, da se izračunano število
      N(vzorec,i.) zaokroži na celo število,
m(i)    – količina proizvodov, ki jo je i-ti zavezanec,
      ki se uvršča v skupino večjih dobaviteljev v
      preteklem letu dal v promet in plačal okoljsko
      dajatev v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko
      dajatev za onesnaževanje okolja zaradi uporabe
      hlapnih organskih spojin, izražena v l,
i     – zaporedno število zavezancev, ki se uvrščajo
      v skupino večjih dobaviteljev v skladu z 2. točko
      tega odstavka,
N     – število vseh zavezancev, ki se uvrščajo v
      skupino večjih dobaviteljev v skladu z 2. točko
      tega odstavka;
5. za posameznega zavezanca, ki se v skladu s 3. točko tega odstavka uvršča med manjše dobavitelje proizvodov, se glede na količino proizvodov, ki jo je dal v promet v preteklem letu, odvzame en vzorec proizvodov, s tem, da teh 20 vzorčenj Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: Agencija) porazdeli med manjše dobavitelje proizvodov naključno, pri čemer po možnosti upošteva enakomerno porazdelitev vzorčenja po vsem ozemlju Republike Slovenije.
(3) Če je za posameznega zavezanca, ki se uvršča v skupino večjih dobaviteljev proizvodov število odvzetih vzorcev N(vzorec,i.,) izračunano v skladu s 4. točko prejšnjega odstavka za proizvode iz skupine barv in lakov:
1. manjše od 0,5, mora izvajalec monitoringa odvzeti na kateremkoli mestu skladiščenja en proizvod s količino 1 l ali več, pri čemer je lahko proizvod iz katerekoli podkategorije proizvodov iz skupine barv in lakov, ki jih zavezanec daje v promet;
2. enako ali večje od 0,5 vendar manjše od 9,5, je treba izračunano število vzorcev proizvodov zaokrožiti na najbližje celo število, izvajalec monitoringa pa mora odvzeti za vsak vzorec proizvodov en proizvod s količino 1 l ali več na različnih mestih skladiščenja in, če je mest skladiščenja premalo, še po različnih mestih, kjer se dajejo proizvodi v promet končnim uporabnikom, pri čemer je treba odvzeti proizvode enakomerno po različnih podkategorijah proizvodov iz skupine barv in lakov, ki jih zavezanec daje v promet;
3. enako ali večje od 9,5, je treba izračunano število vzorcev proizvodov zaokrožiti na najbližje celo število, izvajalec monitoringa pa mora odvzeti za vsak vzorec proizvodov en proizvod s količino 1 l ali več, tako da:
– so proizvodi odvzeti enakomerno po vseh različnih podkategorijah proizvodov iz skupine barv in lakov, ki jih zavezanec daje v promet,
– je po en proizvod s količino 1 l ali več odvzet na vsakem mestu skladiščenja in razlika do potrebnega števila odvzetih vzorcev N(vzorec,i.)na različnih mestih, kjer se dajejo proizvodi v promet končnim uporabnikom, če ne gre za proizvajalca proizvodov, ali
– je največ 30% količine proizvodov odvzete na mestu proizvodnje in razlika do potrebnega števila odvzetih vzorcev N(vzorec,i.)na mestih skladiščenja in, če je teh mest skladiščenja premalo, še na različnih mestih, kjer se dajejo proizvodi v promet končnim uporabnikom.
(4) Za skupino proizvodov za ličenje vozil se število vzorcev določi v skladu s tem členom, s tem da mora zavezanec zagotoviti za vsak vzorec proizvodov za ličenje vozil, izračunane v skladu z drugim odstavkom tega člena, odvzem enega proizvoda s količino 0,5 l ali več.
5. člen
(priprava in objava programa monitoringa)
(1) Izhodišča za izdelavo programa monitoringa za vsako leto pripravi Agencija in jih objavi na svojih spletnih straneh najpozneje do 30. aprila v tekočem letu izvajanja programa monitoringa.
(2) V izhodiščih za izdelavo programa monitoringa Agencija določi:
– zavezance za zagotovitev izvajanja obratovalnega monitoringa,
– število in vrsto vzorcev proizvodov, ki jih je treba odvzeti pri posameznem zavezancu,
– način posredovanja sporočila izvajalcu obratovalnega monitoringa o času naključnega odvzema vzorcev proizvodov,
– za izvajalca obratovalnega monitoringa obrazec s podatki o odvzetih vzorcih proizvodov in o mestu njihovega odvzema in
– podrobnejšo vsebino programa monitoringa.
(3) Predlog programa monitoringa izdela izbrani izvajalec obratovalnega monitoringa iz 6. člena tega pravilnika.
(4) Program monitoringa potrdi Agencija in ga objavi na svojih spletnih straneh najpozneje do 31. avgusta v tekočem letu izvajanja programa monitoringa.
6. člen
(izbira izvajalca obratovalnega monitoringa)
(1) Agencija za vsako leto posebej ali za največ triletno obdobje izvajanja monitoringa izbere izvajalca programa monitoringa v skladu s predpisi o javnih naročilih.
(2) Agencija mora pred postopkom izbora izvajalcev programa monitoringa objaviti izhodišča za izdelavo programa monitoringa, katerega izvajanje je predmet javnega razpisa.
(3) Pri izboru izvajalca programa monitoringa Agencija upošteva, da mora izvajalec programa monitoringa imeti pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa v skladu s tem pravilnikom.
(4) Agencija objavi na svojih spletnih straneh podatke o izbranem izvajalcu obratovalnega monitoringa najpozneje do 30. junija v tekočem letu izvajanja programa monitoringa.
7. člen
(obveznost zavezanca)
(1) Zavezanec mora najpozneje:
– do 30. septembra v tekočem letu izvajanja programa monitoringa dogovoriti za izvajanje obratovalnega monitoringa z izbranim izvajalcem obratovalnega monitoringa iz prejšnjega člena,
– do 15. oktobra v tekočem letu izvajanja programa monitoringa posredovati izvajalcu obratovalnega monitoringa podatke o naslovih mest proizvodnje, skladiščenja ter imen trgovcev in naslovov mest, kjer ti dajejo proizvode v promet končnim uporabnikom,
– do 31. oktobra v tekočem letu izvajanja obratovalnega monitoringa sporočiti izvajalcu obratovalnega monitoringa imena in naslove oseb, ki so odgovorne za podpis obrazca iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika s podatki o odvzetih vzorcih proizvodov na mestih odvzema iz prejšnje alinee.
(2) Zavezanec nosi vse stroške izvajalca obratovalnega monitoringa, ki nastanejo zaradi izvajanja programa monitoringa.
8. člen
(obveznost izvajalca obratovalnega monitoringa)
Izvajalec obratovalnega monitoringa mora:
– do 31. julija v tekočem letu izvajanja programa monitoringa izdelati predlog programa monitoringa in ga poslati Agenciji v potrditev,
– na pobudo zavezanca dogovoriti za izvajanje obratovalnega monitoringa po programu monitoringa,
– izdelati načrt izvajanja del za posameznega zavezanca v okviru programa monitoringa za tekoče leto in ga najpozneje do 31. oktobra v tekočem letu izvajanja obratovalnega monitoringa posredovati vsakemu zavezancu, s katerim je dogovoril izvajanje obratovalnega monitoringa. V načrtu izvajanja del na podlagi podatkov zavezanca iz druge alinee prvega odstavka prejšnjega člena določi možna mesta odvzemov in možne vrste vzorcev proizvodov,
– v skladu z načrtom izvajanja del iz prejšnje alinee izvesti naključni odvzem vzorcev proizvodov v času, ki mu ga je sporočila Agencija v skladu s programom monitoringa, in o tem izpolniti obrazec iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika, ki ga podpiše odgovorna oseba iz tretje alinee prvega odstavka prejšnjega člena na posameznem mestu odvzema,
– v skladu z načrtom izvajanja del iz druge alinee tega odstavka izvesti merjenje vsebnosti hlapnih organskih spojin v odvzetih vzorcih proizvodov,
– na podlagi rezultatov meritev najpozneje do 31. januarja naslednjega leta po letu izvajanja programa monitoringa posredovati zavezancem poročilo o meritvah, izvedenih v okviru programa monitoringa,
– na podlagi podatkov iz poročil zavezancev najpozneje do 31. marca naslednjega leta po letu izvajanja programa monitoringa posredovati Agenciji skupno letno poročilo o izvajanju programa monitoringa.
9. člen
(vsebina skupnega letnega poročila)
(1) Skupno letno poročilo iz prejšnjega člena vsebuje povzetek podatkov iz programa monitoringa, seznam mest odvzema vzorcev proizvodov po posameznih zavezancih in po skupinah ter podkategorijah proizvodov znotraj posamezne skupine proizvodov ter oceno skladnosti vsebnosti hlapnih organskih spojin v vzorcih proizvodov z zahtevami predpisa, ki ureja mejne vrednosti emisije hlapnih organskih spojin v zrak zaradi uporabe organskih topil v barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil.
(2) Obrazec skupnega letnega poročila iz prejšnjega odstavka posreduje izvajalcu obratovalnega monitoringa Agencija najpozneje do 31. decembra v letu izvajanja programa monitoringa.
10. člen
(shranjevanje poročila o meritvah)
Poročilo o meritvah iz šeste alinee 8. člena tega pravilnika morata izvajalec obratovalnega monitoringa in zavezanec hraniti najmanj pet let.
11. člen
(pooblastilo ministrstva za izvajanje obratovalnega monitoringa)
(1) Izvajalec obratovalnega monitoringa po tem pravilniku mora pridobiti v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, pooblastilo ministrstva za izvajanje obratovalnega monitoringa.
(2) Za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa po tem pravilniku je treba imeti:
1. akreditacijo za izvajanje preskušanja po eni od metod, določenih v Prilogi III Direktive 2004/42/ES za merjenje vsebnosti hlapnih organskih spojin v organskih topilih, ali
2. akreditacijo za izvajanje preskušanja po katerikoli metodi za merjenje vsebnosti organskih spojin v proizvodih in pogodbo o sodelovanju z osebami, ki imajo takšno akreditacijo za merjenje vsebnosti hlapnih organskih spojin v organskih topilih, ali
3. akreditacijo za izvajanje preskušanja po katerikoli metodi za merjenje vsebnosti organskih spojin v proizvodih in opremo za merjenje po merilnih metodah, določenih v Prilogi III Direktive 2004/42/ES, ter reference, iz katerih je razvidno, da je usposobljen izvajati meritve po teh metodah.
12. člen
(prehodna določba)
Prvi program monitoringa po tem pravilniku se začne izvajati v letu 2009.
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-137/2008
Ljubljana, dne 9. oktobra 2008
EVA 2008-2511-0073
Janez Podobnik l.r.
Minister za okolje in prostor