Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

Št. 135/2008 Ob-9050/08 , Stran 3659
1. Na razpisu lahko sodelujejo organizacije, društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje humanitarnih dejavnosti in zagotavljajo varnost socialno ogroženim, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Podlehnik, – le društvo, ki deluje na področju humanitarnih dejavnosti imajo lahko svoj sedež tudi izven območja Občine Podlehnik, če so njihovi člani tudi občani naše občine, – da imajo urejeno evidenco o članstvu, – da so registrirani po zakonu o društvih in delujejo najmanj eno leto, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, – da vsako leto občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto. 2. Programi, ki se sofinancirajo in upravičenci: – neprofitnim in prostovoljnim izvajalcem na področju humanitarnih dejavnosti za izvajanje njihovih rednih letnih programov. 3. Predlogi za sofinanciranje posameznih vsebin morajo biti podani na predpisanem obrazcu, ki ga zainteresirani dobijo v času uradnih ur na sedežu občine. Informacije v zvezi z razpisom na tel. 788-40-67 pri Miranu Krajnc ali po elektronski pošti: obcina.podlehnik@podlehnik.si. Dokumentacija je dostopna tudi na internetni strani Občine Podlehnik: www.podlehnik.si. 4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev: a) za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev 10.000 €. 5. Oddaja prijav: prijave morajo biti podane na razpisnih obrazcih skupaj z dokazili oziroma prilogami, ki jih zahtevajo obrazci, poslane pa morajo biti v zapečatenem ovitku na naslov: Občina Podlehnik, Podlehnik 21, 2286, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za humanitarna društva«, ter navedbo vlagatelja. Prijave morajo biti oddane do 20. novembra 2008 v sprejemni pisarni Občine Podlehnik ali oddane na pošto (priporočeno) s poštnim žigom do vključno 20. novembra 2008, do 24. ure. 6. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu in Pravilnikom o enkratnem prispevku za delovanje humanitarnih društev (Uradni list RS, št. 16/08). Izvajalci bodo o izbiri obveščeni s sklepom. 7. Za društva je obvezna priloga evidenca o članstvu. 8. Nepravilno označene, nepravočasne in nepopolne vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.