Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4523. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2008, stran 13940.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29 in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 20. seji dne 29. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2008 (Uradni list RS, št. 125/07) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                             v €
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov
------------------------------------------------------------
    I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    10.364.040
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           8.450.718
70   DAVČNI PRIHODKI               6.898.274
    700 Davki na dohodek in dobiček       5.257.714
    703 Davki na premoženje           1.138.991
    704 Domači davki na blago in storitve     501.569
71   NEDAVČNI PRIHODKI              1.552.444
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od    1.271.879
    premoženja
    711 Takse in pristojbine            14.797
    712 Denarne kazni                1.000
    714 Drugi nedavčni prihodki          264.768
72   KAPITALSKI PRIHODKI              878.148
    720 Prihodki od prodaje osnovnih       478.148
    sredstev
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in      400.000
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73   DONACIJE                    22.951
    730 Prejete donacije iz domačih virov     22.951
74   TRANSFERNI PRIHODKI             1.012.223
    740 Transferni prihodki iz drugih       263.883
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz državnega       748.340
    proračuna iz sredstev proračuna
    Evropske unije
    II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      11.999.817
40   TEKOČI ODHODKI               2.608.219
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     498.513
    401 Prispevki delodajalcev za         92.506
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve      1.904.124
    403 Plačila domačih obresti           7.330
    409 Rezerve                  45.000
41   TEKOČI TRANSFERI              3.506.902
    410 Subvencije                 20.100
    411 Transferi posameznikom in        1.657.294
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim           274.901
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi      1.554.607
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            4.915.236
    420 Nakup in gradnja osnovnih        4.915.236
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            969.460
    431 Investicijski transferi pravnim      619.733
    in fizičnim osebam, ki niso prorač.
    uporabniki
    432 Investicijski transferi          349.727
    proračunskim uporabnikom
    III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     –1.635.777
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
    IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        0
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN          0
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    750 Prejeta vračila danih posojil          0
    V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE            0
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
    VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN         0
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
    VII. ZADOLŽEVANJE (500)            931.028
    VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)          67.357
    IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      863.671
    X. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA       –772.106
    RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina se lahko dolgoročno zadolži v skladu z Zakonom o financiranju občin.
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine 931.028 € za naslednje namene:
– Rekonstrukcija občinskih lokalnih cest Faza I.-LC 350170 in LC 350100 v višini 371.028 €
– Tehniška dediščina v višini 120.000 €
– Obnova Kulturni dom v višini 120.000 €
– Obnovitvena dela v mestnem jedru Ravne v višini 210.000 €
– Ureditev cest Strojnska Reka–Hudopisk v višini 110.000 €.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1-0231/2008
Ravne na Koroškem, dne 29. oktobra 2008
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Tomaž Rožen l.r.