Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

Št. 135/2008 Ob-9051/08 , Stran 3686
1. Prodajalec: Občina Podlehnik, Podlehnik 21, 2286 Podlehnik, ID za DDV: SI30569320, matična št.: 1358278, ki jo zastopa župan Marko Maučič. 2. Predmet prodaje: a) parcelna številka: *56, ki je pripisana v ZKV 26, k.o. Gorca, v izmeri 119 m2, stavbišče. Izhodiščna cena: 3.000,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. b) parcelna številka: sadovnjak, 235/3 v izmeri 2985 m2; gozd, 235/4 v izmeri 5827 m2, travnik, 237 v izmeri 4715 m2; travnik, 238/1 v izmeri 5826 m2; pašnik 238/2 v izmeri 802 m2; vinograd, 239 v izmeri 4000 m2; travnik, 239 v izmeri 2912 m2; gozd, 241 v izmeri 5194 m2, vse k.o. Rodni Vrh. Izhodiščna cena: 10.000,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 3. Pogoji prodaje: – nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, – osnovni kriterij in merilo najugodnejše ponudbe je cena, pod točko »b« pa morajo biti uresničeni pogoji o predkupni pravici po Zakonu o kmetijskih zemljiščih, – pri ponudbi za nakup nepremičnin lahko sodelujejo pravne osebe, ki izkažejo, da imajo sedež na območju Evropske unije ali katerekoli izmed njenih članic in fizične osebe, ki izkažejo, da so državljani Evropske unije ali katerekoli izmed njenih članic, – celotno kupnino je kupec dolžan plačati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži, – izbrani ponudnik plača tudi stroške notarja ter stroške vpisa v zemljiško knjigo, – ponudniki jamčijo za resnost ponudbe s plačilom varščine, ki znaša 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine in mora biti nakazana na transakcijski račun Občine Podlehnik št.: 01372 – 0100017567, odprtem pri Banki Slovenije. Neuspelemu ponudniku se varščina vrne brezobrestno v osmih dneh po končanem postopku zbiranja ponudb, uspelemu pa poračuna pri plačilu nepremičnin po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli ponudnik brez upravičenega vzroka odstopi od nakupa, varščina zapade v korist Občine Podlehnik. 4. Pisne ponudbe je potrebno predložiti z naslednjo vsebino: – podatki o ponudniku s točnim naslovom, če je fizična oseba, – firmo in sedež ponudnika, če je pravna oseba, – matično (pravne osebe), EMŠO (fizične osebe) in davčno številko, – potrdila o državljanstvu za fizično osebo, izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravno osebo oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravno osebo in samostojnega podjetnika, – ponujeno ceno, – potrdilo o plačilu varščine, – številko transakcijskega računa za morebitno vračilo plačane varščine, – pisno izjavo ponudnika (pravne osebe in samostojnega podjetnika), da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali kakšne druge prisilne odločbe ter da ima poravnane poslovne obveznosti, – pisno izjavo, da se strinja s pogoji javnega razpisa, – izjava ponudnika, da so v ponudbi navedeni podatki resnični. 5. Rok za oddajo ponudb Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 20. novembra 2008, do 12. ure. Ponudbe se oddajo do navedenega roka in ure v sprejemni pisarni Občine Podlehnik, Podlehnik 21, 2228 Podlehnik. Ponudbe lahko prispejo tudi priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«, na naslov: Občina Podlehnik, Podlehnik 21, 2286 Podlehnik. Ponudbe morajo prispeti do zgoraj navedenega datuma in ure. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. 6. Postopek zbiranja ponudb: – odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija za vodenje postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Podlehnik, ki bo po zaključku postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika, – ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ima ponudba pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba tudi v roku določenem za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval, – prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo, bodo zapečatene vrnjene ponudniku, – ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 60 dni od oddaje ponudbe, – v primeru, da dva ali več ponudnikov ponudi enako ceno, komisija z njim opravi pogajanja. – najugodnejši ponudnik bo izbran v roku 15 dni po izteku roka za oddajo, – ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o najugodnejšem ponudniku, – izbrani ponudnik bo moral v roku 15 dni od prejetja sklepa o izbiri skleniti kupoprodajno pogodbo s prodajalcem, – v primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana varščina ne vrne, – prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe ustavi. 7. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije in informacije o ogledu nepremičnine dobijo interesenti na Občini Podlehnik, Podlehnik 21, 2286 Podlehnik, na tel. 02/788-40-67 ali gsm: 031/857-464, kontaktna oseba Miran Krajnc.