Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4511. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pionirski dom – Center za kulturo mladih, stran 13917.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 21. seji dne 20. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pionirski dom – Center za kulturo mladih
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Pionirski dom – Center za kulturo mladih (Uradni list RS, št. 100/07) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»Temeljno poslanstvo zavoda je izvajanje programov na področju kulturne vzgoje kot vzgoje za ustvarjalnost otrok in mladih. Zavod izvaja programe kulturne vzgoje na vseh področjih kulture in umetnosti, še posebej na področjih likovnih umetnosti, glasbenih umetnosti, uprizoritvenih umetnosti, knjige, filmske umetnosti in podobno. Zavod opravlja naloge osrednje inštitucije na področju kulturne vzgoje v Mestni občini Ljubljana in sodeluje z ostalimi kulturnimi inštitucijami in nevladnimi organizacijami, ki pripravljajo programe na tem področju, tako na področju Mestne občine Ljubljana kot tudi širše. Zavod razvija tudi druge dejavnosti, ki so namenjene ustvarjalnemu preživljanju prostega časa, večanju socialne kohezivnosti, vseživljenjskemu učenju, večanju dostopnosti kulturnih dobrin in znanja in spodbujanju medgeneracijskega dialoga.«.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod opravlja pod enakimi pogoji in na način, ki velja za javno službo, naslednje dejavnosti:
– kulturno vzgojo kot vzgojo za ustvarjalnost na vseh področjih kulture in umetnosti,
– kulturno-vzgojne, kulturno-izobraževalne, jezikovne in kulturno-svetovalne dejavnosti za otroke in mladino,
– svetovanje strokovnjakom, vzgojiteljem in staršem s področja svoje dejavnosti.
Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena opravlja zavod tudi naslednje druge dejavnosti, ki služijo izvajanju dejavnosti iz prvega odstavka tega člena in se financirajo izključno iz nejavnih virov:
– izdaja in posreduje uporabnikom zavoda študijsko gradivo s področij kulturno-izobraževalnega, kulturno-vzgojnega in znanstveno-raziskovalnega dela svojih dejavnosti,
– pripravlja in izvaja strokovna posvetovanja, predavanja, kongrese, sejemske in druge razstave, likovne delavnice, koncerte in druge kulturne prireditve s področja dejavnosti zavoda, pri čemer lahko sodeluje s sorodnimi institucijami doma in v tujini,
– organizira in izvaja plesno izobraževalne dejavnosti za otroke, mladino in odrasle,
– organizira in posreduje prireditve za otroke, mladino in odrasle,
– oddaja prostore za izvedbo kulturnih programov in projektov drugih organizatorjev.
Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in na način, določen z letnim programom dela in finančnim načrtom.
Dejavnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
C/18.130   Priprava za tisk in objavo
C/18.200   Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G/47.782   Trgovina na drobno v specializiranih
       prodajalnah z umetniškimi izdelki
I/55.209   Druge nastanitve za krajši čas
I/56.102   Okrepčevalnice in podobni obrati
I/56.103   Slaščičarne in kavarne
I/56.300   Strežba pijač
J/58.110   Izdajanje knjig
J/58.130   Izdajanje časopisov
J/58.140   Izdajanje revij in druge periodike
J/58.190   Drugo založništvo
J/59.110   Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
       oddaj
J/59.200   Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
       muzikalij
J/60.100   Radijska dejavnost
J/60.200   Televizijska dejavnost
L/68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
       nepremičnin
M/72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
       družboslovja in humanistike
M/73.110   Dejavnost oglaševalskih agencij
M/74.200   Fotografska dejavnost
M/74.300   Prevajanje in tolmačenje
N/77.290   Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem
       in zakup
N/77.390   Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
       sredstev v najem in zakup
N/82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
       posamične pisarniške dejavnosti
N/82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P/85.100   Predšolska vzgoja
P/85.510   Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
       na področju športa in rekreacije
P/85.520   Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
       na področju kulture in umetnosti
P/85.590   Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
       izpopolnjevanje in usposabljanje
R/90.010   Umetniško uprizarjanje
R/90.020   Spremljajoče dejavnosti za umetniško
       uprizarjanje
R/90.030   Umetniško ustvarjanje
R/90.040   Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/91.020   Dejavnost muzejev
R/92.002   Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
R/93.190   Druge športne dejavnosti
R/93.299   Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S/94.999   Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
       organizacij.«.
3. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda sestavlja pet članov, in sicer:
– štiri člane imenuje ustanovitelj izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev,
– enega člana izvolijo zaposleni v zavodu kot svojega predstavnika.
Pravico voliti in biti voljeni imajo vsi zaposleni v zavodu, razen direktorja in njegovih pomočnikov.
Mandat članov sveta traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta. Po preteku mandata so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Direktor je dolžan najmanj devetdeset dni pred potekom mandata o tem obvestiti ustanovitelja.
Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov sveta.
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi konstitutivni seji, ki jo skliče direktor najpozneje v tridesetih dneh, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov sveta.
Na prvi konstitutivni seji člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Predsednik sveta mora sklicati sejo sveta, če to zahtevata najmanj dva člana sveta, direktor zavoda ali župan Mestne občine Ljubljana. Če predsednik sveta ne skliče seje v roku petnajstih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skliče direktor zavoda ali župan Mestne občine Ljubljana.
Podrobnejše delovanje sveta uredi svet s svojim poslovnikom.«.
4. člen
Za 16. členom se dodajo novi 16.a do 16.f člen, ki se glasijo:
»16.a člen
Predstavnika delavcev v svet zavoda volijo zaposleni v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah. Svet zavoda s sklepom razpiše volitve največ devetdeset in najmanj šestdeset dni pred potekom mandata sveta zavoda.
S sklepom o razpisu volitev se določita dan volitev in vsebina predlogov kandidatur ter imenuje volilna komisija.
Sklep o razpisu se javno objavi v zavodu.
16.b člen
Postopek volitev predstavnika delavcev v svetu zavoda vodi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, dva člana in njihovi namestniki. Predsednik, člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člana sveta zavoda.
Volilna komisija skrbi za zakonitost volitev predstavnika delavcev v svet zavoda, ugotavlja popolnost predlogov kandidatov, določi seznam volivcev, ugotavlja rezultate izida glasovanja, in objavi, kateri kandidat je izvoljen v svet zavoda, ter vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami.
16.c člen
Kandidat za predstavnika zaposlenih v svetu zavoda mora za veljavno kandidaturo prejeti najmanj deset odstotkov glasov zaposlenih v zavodu. Predlog mora biti predložen volilni komisiji v petnajstih dneh od objave sklepa o razpisu volitev.
Predlog mora vsebovati osebna imena in podpise predlagateljev, osebne podatke kandidata s priloženim soglasjem kandidata in ostale podatke v skladu s sklepom iz drugega odstavka 16.a člena.
16.d člen
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
16.e člen
Voli se z glasovnicami. Vsak zaposleni ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu njihovih priimkov, z navedbo, da se voli en kandidat. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kot enega kandidata.
16.f člen
Za člana sveta zavoda je izvoljen tisti kandidat, ki prejme največje število glasov. Če sta dva kandidata prejela enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v petih dneh od dneva volitev.«.
5. člen
V 18. členu se na začetku prvega odstavka za besedama »Član sveta« postavi vejica in doda besedilo »ki ga imenuje ustanovitelj,«.
6. člen
Za 18. členom se dodata nova 18.a in 18.b člen, ki se glasita:
»18.a člen
Mandat predstavniku delavcev v svetu zavoda predčasno preneha s prenehanjem delovnega razmerja v zavodu ali na podlagi odpoklica.
Če predstavniku delavcev v svetu zavoda preneha mandat pred potekom mandata svetu zavoda, se opravijo nadomestne volitve.
Na nadomestnih volitvah se izvoli novega predstavnika delavcev v svet zavoda za čas do izteka mandata sveta zavoda. Svet zavoda razpiše nadomestne volitve najpozneje v petnajstih dneh po ugotovitvi o prenehanju mandata.
18.b člen
Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na zahtevo najmanj deset odstotkov zaposlenih v zavodu. Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda vodi volilna komisija.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic in priložene podpise delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic se predloži volilni komisiji, ki je vodila postopek volitev. Volilna komisija preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic. Če se zahteva za odpoklic ne zavrne, volilna komisija v petnajstih dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina zaposlenih v zavodu.
Za postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe za volitve predstavnika delavcev v svet zavoda.«.
7. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovni svet šteje sedem članov:
– dva člana izvolijo zaposleni, in sicer enega izmed vseh zaposlenih in enega izmed strokovnih delavcev, ki opravljajo dejavnost, za katero je zavod ustanovljen,
– enega člana imenuje Kulturniška zbornica Slovenije,
– enega člana imenuje Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta,
– enega člana imenuje Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
– enega člana imenuje Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče radio, film in televizijo,
– enega člana imenuje Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje.
Mandat članom strokovnega sveta traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja strokovnega sveta. Po poteku mandata so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
Za postopek volitev predstavnikov delavcev v strokovni svet zavoda se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo postopek volitev predstavnika delavcev v svet zavoda.
Volitve se razpišejo največ 90 in najkasneje 60 dni pred potekom mandata.
Direktor mora v roku najmanj 90 dni pred potekom mandata pozvati delavce zavoda, Kulturniško zbornico Slovenije, Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani, Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, Akademijo za gledališče radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani ter Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, da izvolijo oziroma imenujejo člane strokovnega sveta. Če se slednji na poziv direktorja v roku ne odzovejo, lahko direktor predlaga člane strokovnega sveta izmed uglednih strokovnjakov na področju dela zavoda.
Strokovni svet zavoda se konstituira na svoji prvi konstitutivni seji, ki jo skliče direktor najpozneje v tridesetih dneh, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov strokovnega sveta zavoda. Na prvi konstitutivni seji člani strokovnega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Strokovni svet dela in sprejema odločitve na sejah. Strokovni svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov strokovnega sveta. Strokovni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov strokovnega sveta.
Strokovni svet podrobneje uredi svoje poslovanje s poslovnikom.«.
8. člen
V 21. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Mandat predstavnikov delavcev v strokovnem svetu zavoda predčasno preneha s prenehanjem delovnega razmerja v zavodu ali na podlagi odpoklica. Za odpoklic predstavnikov delavcev v strokovnem svetu se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo odpoklic delavcev v svetu zavoda.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Prve volitve predstavnika delavcev v svet zavoda razpiše svet zavoda najpozneje v sedmih dneh po uveljavitvi tega odloka.
Ustanovitelj imenuje svoje člane sveta zavoda najpozneje v tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka.
Direktor skliče prvo konstitutivno sejo sveta zavoda najpozneje v šestdesetih dneh po uveljavitvi tega odloka.
10. člen
Strokovni svet zavoda se oblikuje v roku devetdesetih dni od uveljavitve tega odloka.
11. člen
Do oblikovanja sveta in strokovnega sveta zavoda v skladu z določili tega odloka opravljata njune naloge dosedanji svet zavoda in dosedanji strokovni svet zavoda.
12. člen
Direktor poskrbi za vpis sprememb v sodni register skladno z veljavnimi predpisi.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-69/2008-10
Ljubljana, dne 20. oktobra 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.