Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

Št. 008/2008 Ob-9142/08 , Stran 3682
Na podlagi 9. člena Uredbe o organizaciji, upravljanju in načinu delovanja predstavništev Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije v tujini (Uradni list RS, št. 94/06 in 41/08) in skladno z določili Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in Spremembe 65/08), Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) in Pravilnika o plačah in drugih prejemkih zaposlenih delavcev v predstavništvih Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije z dne 20. 5. 2008 ter skladno s prvim odstavkom 40. člena Statuta Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (čistopis številka 02/2008 z dne 20. 5. 2008), Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta: 1. vodja predstavništva slovenskega gospodarstva v Indiji (m/ž) – področni sekretar v Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije v Sektorju za PSG. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje in druga znanja: – najmanj univerzitetna izobrazba družboslovne, naravoslovne ali tehnične smeri; – najmanj sedem let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – aktivno znanje angleškega jezika in praviloma tudi jezika države, v kateri deluje predstavništvo; – dobro poznavanje poslovnega okolja v RS in v državi, v kateri deluje predstavništvo; – najmanj 5-letne delovne izkušnje pri mednarodnem poslovanju; – znanje dela z računalnikom; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Delovno področje: – organiziranje dela in izvajanje nalog predstavništva slovenskega gospodarstva; – priprava predloga letnega programa dela predstavništva slovenskega gospodarstva; – priprava predloga letnega finančnega načrta predstavništva slovenskega gospodarstva; – izvajanje letnega programa dela ter doseganje ciljev v skladu s smernicami JAPTI; – vodenje finančnega poslovanja predstavništva slovenskega gospodarstva; – poročanje JAPTI in MG; – izvajanje in organizacija promocijskih predstavitev; – oblikovanje promocijskih gradiv; – priprava baz podatkov glede na področje dela. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – in da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 4. izjava o aktivnem znanju angleškega jezika; 5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu vodja predstavništva slovenskega gospodarstva v Indiji – področni sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za tri leta, s polnim delovnim časom, enomesečnimi pripravami na sedežu Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije ter šestmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na predstavništvu slovenskega gospodarstva, in sicer v mestu Mumbaj, Indija. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto delovno mesto vodja predstavništva slovenskega gospodarstva v Indiji – področni sekretar«, na naslov: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: japti@japti.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Dražen Jeremić na tel. 01/53-09-830.