Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4518. Odlok o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine Postojna, stran 13928.

Na podlagi 5., 6., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) ter na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine – območna enota Nova Gorica je Občinski svet Občine Postojna na 15. redni seji dne 29. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena na območju Občine Postojna
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi kapelica v Dolenji Planini EŠD 26623 v Planini (v nadaljnjem besedilu: spomenik).
Spomenik se nahaja ob regionalni cesti R2 409 Postojna–Ljubljana v naselju Planina v katastrski občini Dolenja Planina na parcelni številki 1065/1 – del.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev spomenika lokalnega pomena:
Neogotska zasnovana kapelica predstavlja etnološki in umetnostno zgodovinski spomenik kvadratnega tlorisa, ki jo s prednje strani oblikujeta v ometu profilirana stolpa, ki se zaključujeta s fialama. Vmesna šilastoločna vhodna odprtina je opremljen z lesenim krogovičjem. Kapelica Matere božje v Planini predstavlja edinstveni primer oblikovanja v tem obdobju. Notranjost je opremljena z lesenim razpelom s Križanim. Zgrajena je bila leta 1872 na pobudo Matija Korena v zahvalo za ozdravitev.
3. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika opravlja Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica.
4. člen
Vplivno območje spomenika predstavlja del parcele št. 1065/1 in je označeno v kartografski prilogi, v merilu 1:323, ki ga je izdelalo Ministrstvo za kulturno, Uprava RS za kulturno dediščino in je sestavni del tega odloka.
5. člen
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele in njegovo vplivno območje je potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturno varstveno soglasje zavoda.
6. člen
Uprava Občine Postojna mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastniku zemljišča na katerem se nahaja spomenik odločbo o varstvu spomenika v skladu z zakonom.
7. člen
Zaznamba o kulturnem spomeniku se vpiše v zemljiško knjigo. Občinski upravni organ predlaga vpis kulturnega spomenika v zemljiško knjigo v roku treh mesecev po sprejetju odloka.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za varstvo kulturne dediščine.
9. člen
Za kršitev določb tega odloka veljajo kazenske določbe Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 621-16/2007
Postojna, dne 29. oktobra 2008
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.