Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

Št. 365/08 Ob-9070/08 , Stran 3664
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. 2. Opis predmeta najema: 2.1. Predmet javnega razpisa je oddaja površin za namestitev svetlobnih vitrin in oglaševanje v obstoječih sedmih nadstrešnicah avtobusnih postajališč na območju Občine Izola. 2.2. Ponudnika se opozarja, da predstavljajo nepremičnine, v katerih se opravlja dejavnost oglaševanja grajeno javno dobro, na katerem pridobi ponudnik posebno pravico njegove uporabe, ki pa ne sme prekomerno omejevati splošne uporabe ostalih. 2.3. Avtobusna postajališča so nameščena in izdelana do predzadnje faze; z osnovnim okvirjem brez stranskega zapiranja. Za usposobitev avtobusnih postajališč ponudnik predstavi projekt z izvedbenimi zaključnimi deli: – vzpostavitev stranskih sten avtobusnih postajališč na vseh predmetnih lokacijah, – priključitev na obstoječo električno javno mestno razsvetljavo. 2.4. Reklamne svetlobne vitrine se postavijo po projektu, ki ga predložijo ponudniki. Upoštevati morajo izhodišča glede tehničnih lastnosti, ki jih poda organizator javnega zbiranja v razpisni dokumentaciji. Reklamni objekt, s katerim se izvaja oglaševanje, je reklamna svetlobna vitrina, vgrajena v objekt avtobusnega postajališča (stranska stena avtobusnega postajališča). Dimenzije reklamne vitrine so podane v vsebini izhodišč, ki jih poda organizator. Zaključni del avtobusnega postajališča (stranska stena avtobusne nadstrešnice) mora biti izdelana in postavljena v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih in minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna postajališča na glavnih in regionalnih cestah (Uradni list RS, št. 37/03). Priloga razpisni dokumentaciji je seznam avtobusnih postajališč ter izhodišča glede oblike in tehničnih lastnosti nadstrešnice in reklamnega objekta. 2.5. Avtobusna postajališča, opremljena s svetlobno vitrino, morajo zagotoviti popolno zavetje, zadostiti pogojem cestno prometne varnosti ter prostorsko urbanističnim merilom objekta. 2.6. Izbrani ponudnik v svojem imenu in na svoj račun izdela in namesti reklamne svetlobne vitrine na avtobusnih postajališčih, prosto uporablja reklamne objekte za oglaševanje, skrbi za vzdrževanje reklamnih objektov in izvaja druge aktivnosti določene s pogodbo. Nakup opreme in materiala, ki je namenjen izvajanju same dejavnosti, oziroma uporabi reklamnih površin s strani izbranega ponudnika, je strošek izbranega ponudnika in v nobenem primeru ne bremeni Občine. Vsi ti stroški (obratovalni stroški, stroški rednega vzdrževanja, zavarovanje) bodo strošek izbranega ponudnika. 2.7. Pogodba o najemu površin v nadstrešnicah na avtobusnih postajališčih in izvajanju oglaševanja se sklene za obdobje 10 let. Pričetek veljavnosti ter razlogi in načini za predčasno prekinitev pogodbenega razmerja se določijo s pogodbo. 2.8. Izbrani ponudnik je dolžan v času trajanja pogodbenega razmerja letno plačevati Občini takso po Odloku o občinskih taksah v Občini Izola (Uradne objave 5/03, 21/04, 7/07). 2.9. Izbrani ponudnik po poteku pogodbenega razmerja brezplačno preda Občini reklamne svetlobne vitrine na avtobusnih postajališčih. 3. Rok za dokončanje projekta: izbrani ponudnik mora projekt zaključiti v obdobju 2 mesecev po podpisu pogodbe. 4. Pogoji sodelovanja na razpisu Ponudbo lahko da fizična oseba ali samostojni podjetnik, ali njihov konzorcij, ki je registriran(a) za opravljanje dejavnosti oglaševanja ter za to izpolnjuje predpisane pogoje. Priloga k vlogi so dokazila o finančni usposobljenosti (kolikor podatki niso dostopni iz uradnih evidenc AJPES-a), in sicer zaključno letno poročilo poslovanja ter potrdilo DURS-a o poravnanih davkih in prispevkih ter drugih dajatvah v skladu s predpisi. Udeleženci na razpisu so lahko vsi vlagatelji ponudb, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma države članice EU. Pravne osebe morajo k vlogi predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše od 30 dni. Fizične osebe predložijo potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (samostojni podjetniki), ki ne sme biti starejše od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu. Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšne listine ne morejo pridobiti, zadostuje lastna izjava, overjena pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane vse davke in prispevke. Vsa dokazila morajo biti priložena v slovenskem jeziku. 5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Najemnik bo izbran z odločitvijo in sklepom župana, na predlog strokovne komisije, ki vodi postopek javnega razpisa. Upoštevale se bodo le popolne in pravilno opremljene ponudbe, z vsemi zahtevanimi prilogami navedenimi v razpisu. Z izbranim ponudnikom se sklene pogodba o oddaji v najem površin avtobusnih nadstrešnic za vgradnjo svetlobnih vitrin in trženje reklamnega prostora. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi zahtevanih obveznih dokazil. Ponudbe se presojajo na podlagi meril navedenih v razpisni dokumentaciji. Vloge, ki zgoraj navedenih pogojev ne bodo izpolnjevale, bo komisija izločila iz nadaljnjega postopka ocenjevanja po razpisanih merilih. 6. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Izola http://www.izola.si. Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi osebno v vložišču Občine, vsak delovni dan v času uradnih ur do izteka razpisnega roka. 7. Razpisni rok: razpis je odprt z dnem objave v Uradnem listu RS. Rok za prijavo je 30 dni od dneva objave. 8. Obvezna vsebina ponudbe Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati izhodišča glede tehničnih lastnosti podanih v razpisni dokumentaciji. Ponudbe se bodo upoštevale kot popolne, kolikor bodo vsebovale zahtevane priloge: – podatki o ponudniku (obr. 1), – projekt izvedbe zadnje faze nadstrešnice (idejna zasnova reklamnega objekta), – dokazila o finančni usposobljenosti (letno poročilo poslovanja za leto 2007 ter potrdilo DURS o poravnanih davkih in prispevkih ter drugih dajatvah), – izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev (obr. 2), – podpisan vzorec pogodbe, – mapna kopija z označenimi lokacijami mestnih postajališč Občine Izola in vrisom postavitve svetlobnih vitrin, – dokazilo o plačani varščini v višini 2.000,00 EUR. Vsi obrazci morajo biti podpisani s strani osebe, ki je zakoniti zastopnik ponudnika, datirani in kolikor je to predpisano žigosani. 9. Oddaja in dostava ponudb Ponudba mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih in predložena na naslov v zaprti ovojnici. Zaprte ovojnice morajo ponudniki oddati na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, s pripisom »Ne odpiraj« ter označbo »Javni razpis oddaja površin v nadstrešnicah avtobusnih postajališč v najem«. Ponudbe morajo biti oddane na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno v vložišču Občine Izola. Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena najkasneje v roku do 30 dni od dneva objave v Uradnem listu RS (najkasneje do 12. ure). Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena ime in naslov ponudnika. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno, bo komisija s sklepom zavrgla. 10. Odpiranje ponudb Odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudbe bodo po poteku razpisnega roka komisijsko odprte. Ponudbe se bodo odpirale in obravnavale po vrstnem redu, po katerem so bile predložene. Na odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost ponudb glede na zahtevana dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da ponudba ni popolna, pozove prijavitelja, da vlogo v roku 5 dni dopolni. Če prijavitelj v tem roku ponudbe ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna. Za nepopolne prijave in prijave, ki jih niso vložile upravičene osebe, bo pristojni Urad za gospodarske javne službe, gospodarstvo, turizem in promet na predlog strokovne komisije, izdal sklep o zavržbi prijave. Občina Izola bo predlagatelje o izidu razpisa obvestila s sklepom o izbiri najkasneje v roku 30 dni po odpiranju ponudb. 11. Varščina in sklenitev pogodbe Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini 2.000,00 EUR na podračun Občine Izola št. 01240-0100006381, odprt pri Banki Slovenije. Na podlagi sklepa o izbiri bo moral izbrani ponudnik v roku 15 dni od dneva poziva skleniti pogodbo, sicer se šteje, da je od ponudbe odstopil. Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe, se vplačana varščina zadrži, Občina Izola pa si pridržuje pravico, da lahko k podpisu pogodbe pozove drugega najugodnejšega ponudnika. Vplačana varščina izbranega ponudnika se ne poračunava in jo Občina zadrži kot garancijo. Neizbranim ponudnikom bo varščina vrnjena po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom. 12. Merila za ocenitev ponudb Merili pri ocenjevanju prispelih ponudb sta: – enkratno nadomestilo za oddajo površin za namestitev svetlobnih vitrin v nadstrešnicah in oglaševanje z reklamnimi objekti v nadstrešnicah avtobusnih postajališč na območju občine Izola (maks. 80 točk), – dosedanje izkušnje prijavitelja (reference): – največ 20 točk za število občin, v katerih ponudnik že izvaja dejavnost trženja svetlobnih vitrin (za vsako navedeno občino prijavitelj prejme 1 točko). Minimalna vrednost enkratnega nadomestila za oddajo površin za namestitev svetlobnih vitrin v nadstrešnicah na izbranih avtobusnih postajališčih na območju Občine Izola je 2.000 EUR. Točkovanje ponudb po predpisanih merilih je v prilogi k razpisni dokumentaciji. Na podlagi izračuna in ocene strokovne komisije se sklene pogodba s ponudnikom, ki prejme najvišji odstotek za ponujeno enkratno nadomestilo, izvaja dejavnost v največjem obsegu zastopanih občin, oziroma doseže najvišje število nameščenih reklamnih objektov na površinah avtobusnih postajališč. V primeru, da dva ponudnika dosežeta enako oceno, bo izbran tisti, ki ponuja višjo vrednost enkratnega nadomestila za najem vseh površin. Enkratno nadomestilo za oddajo površin bo najemniku obračunano na podlagi posredovanega računa, katerega je le-ta dolžan plačati v roku 8 dni od podpisa pogodbe, na podračun Občine Izola, številka 01240-0100006381. 13. Pojasnila ponudnikom in ogled: vse podrobnejše informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in ogledom avtobusnih nadstrešnic, ki si jih je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru, dobijo zainteresirani po telefonu v času uradnih ur oziroma po e-pošti, kot sledi: tel. 05/66-00-133, e-pošta: ester.zupan@izola.si, tel. 05/66-00-103, e-pošta: irena.zavrtanik@izola.si.