Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4513. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledališče ljubljansko, stran 13921.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – Odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 21. seji dne 20. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledališče ljubljansko
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledališče ljubljansko (Uradni list RS, št. 73/04) se v 5. členu četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
Dejavnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
C/14.190    Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter
        dodatkov
C/15.200    Proizvodnja obutve
C/16.230    Stavbno mizarstvo in tesarstvo
C/16.290    Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute,
        slame in protja
C/17.290    Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
        kartona
C/18.120    Drugo tiskanje
C/18.130    Priprava za tisk in objavo
C/18.200    Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
C/22.290    Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
C/25.990    Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih
        izdelkov
C/31.090    Proizvodnja drugega pohištva
C/33.120    Popravila strojev in naprav
C/43.341    Steklarska dela
C/43.342    Pleskarska dela
G/47.610    Trgovina na drobno v specializiranih
        prodajalnah s knjigami
G/47.782    Trgovina na drobno v specializiranih
        prodajalnah z umetniškimi izdelki
G/47.990    Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
        stojnic in tržnic
H/49.410    Cestni tovorni promet
I/56.101    Restavracije in gostilne
I/56.103    Slaščičarne in kavarne
I/56.300    Strežba pijač
J/58.110    Izdajanje knjig
J/58.130    Izdajanje časopisov
J/58.140    Izdajanje revij in druge periodike
J/58.190    Drugo založništvo
J/62.090    Druge z informacijsko tehnologijo in
        računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J/63.110    Obdelava podatkov in s tem povezane
        dejavnosti
L/68.200    Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
        nepremičnin
L/68.320    Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
        pogodbi
M/69.200    Računovodske, knjigovodske in revizijske
        dejavnosti; davčno svetovanje
M/72.200    Raziskovalna in razvojna dejavnost na
        področju družboslovja in humanistike
M/73.110    Dejavnost oglaševalskih agencij
M/73.200    Raziskovanje trga in javnega mnenja
M/74.100    Oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo
M/74.200    Fotografska dejavnost
M/74.300    Prevajanje in tolmačenje
N/77.110    Dajanje lahkih motornih vozil v najem in
        zakup
N/77.120    Dajanje tovornjakov v najem in zakup
N/77.390    Dajanje drugih strojev, naprav in
        opredmetenih sredstev v najem in zakup
N/81.100    Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N/81.210    Splošno čiščenje stavb
N/82.190    Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
        posamične pisarniške dejavnosti
N/82.300    Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P/85.520    Izobraževanje, izpopolnjevanje in
        usposabljanje na področju kulture in
        umetnosti
R/90.010    Umetniško uprizarjanje
R/90.020    Spremljajoče dejavnosti za umetniško
        uprizarjanje
R/90.030    Umetniško ustvarjanje
R/90.040    Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/91.011    Dejavnost knjižnic
R/91.012    Dejavnost arhivov
R/91.020    Dejavnost muzejev
S/96.021    Frizerska dejavnost
S/96.022    Kozmetična in pedikerska dejavnost.«.
2. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Svet gledališča sestavlja pet članov, in sicer:
– štiri člane imenuje ustanovitelj izmed strokovnjakov s področja dela gledališča, financ in pravnih zadev,
– enega člana izvolijo zaposleni v gledališču kot svojega predstavnika.
Pravico voliti in biti voljeni imajo vsi zaposleni v gledališču, razen direktorja in njegovih pomočnikov.
Mandat članov sveta gledališča traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta. Po preteku mandata so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Direktor je dolžan najmanj devetdeset dni pred potekom mandata o tem obvestiti ustanovitelja.
Svet gledališča sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Svet gledališča sprejema odločitve z večino glasov vseh članov sveta gledališča.
Svet gledališča se konstituira na svoji prvi konstitutivni seji, ki jo skliče direktor najpozneje v tridesetih dneh, ko je imenovana oziroma predlagana večina članov sveta gledališča.
Na prvi konstitutivni seji člani sveta gledališča izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Predsednik sveta mora sklicati sejo sveta, če to zahtevata najmanj dva člana sveta, direktor gledališča ali župan Mestne občine Ljubljana. Če predsednik sveta gledališča ne skliče seje v roku petnajstih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skliče direktor gledališča ali župan Mestne občine Ljubljana.
Podrobnejše delovanje sveta uredi svet s svojim poslovnikom.«.
3. člen
Za 17. členom se dodajo novi 17.a do 17.f člen, ki se glasijo:
»17.a člen
Predstavnika delavcev v svet gledališča volijo zaposleni v gledališču na neposrednih in tajnih volitvah. Svet gledališča s sklepom razpiše volitve največ devetdeset in najmanj šestdeset dni pred potekom mandata sveta gledališča.
S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev, vsebina predlogov kandidatur in imenuje volilna komisija.
Sklep o razpisu se javno objavi v gledališču.
17.b člen
Postopek volitev predstavnika delavcev v svetu gledališča vodi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, dva člana in njihovi namestniki. Predsednik, člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člana sveta gledališča.
Volilna komisija skrbi za zakonitost volitev predstavnika delavcev v svet gledališča, ugotavlja popolnost predlogov kandidatov, določi seznam volivcev, ugotavlja rezultate izida glasovanja, in objavi, kateri kandidat je izvoljen v svet gledališča, ter vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami.
17.c člen
Kandidat za predstavnika zaposlenih v svetu gledališča mora za veljavno kandidaturo prejeti najmanj deset odstotkov glasov zaposlenih v gledlaišču. Predlog mora biti predložen volilni komisiji v petnajstih dneh od objave sklepa o razpisu volitev.
Predlog mora vsebovati osebna imena in podpise predlagateljev, osebne podatke kandidata s priloženim soglasjem kandidata in ostale podatke v skladu s sklepom iz drugega odstavka 17.a člena.
17.d člen
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
17.e člen
Voli se z glasovnicami. Vsak zaposleni ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu njihovih priimkov, z navedbo, da se voli en kandidat. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kot enega kandidata.
17.f člen
Za člana sveta gledališča je izvoljen tisti kandidat, ki prejme največje število glasov. Če sta dva kandidata prejela enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v gledališču.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v petih dneh od dneva volitev.«.
4. člen
V 19. členu se na začetku prvega odstavka za besedama »Član sveta« postavi vejica in doda besedilo »ki ga imenuje ustanovitelj,«.
5. člen
Za 19. členom se dodata nova 19.a in 19.b člen, ki se glasita:
»19.a člen
Mandat predstavniku delavcev v svetu gledališča predčasno preneha s prenehanjem delovnega razmerja v gledališču ali na podlagi odpoklica.
Če predstavniku delavcev v svetu gledališča preneha mandat pred potekom mandata svetu gledališča, se opravijo nadomestne volitve.
Na nadomestnih volitvah se izvoli novega predstavnika delavcev v svet gledališča za čas do izteka mandata sveta gledališča. Svet gledališča razpiše nadomestne volitve najpozneje v petnajstih dneh po ugotovitvi o prenehanju mandata.
19.b člen
Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu gledališča se začne na zahtevo najmanj deset odstotkov zaposlenih v gledališču. Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu gledališča vodi volilna komisija.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic in priložene podpise delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic se predloži volilni komisiji, ki je vodila postopek volitev. Volilna komisija preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic. Če se zahteva za odpoklic ne zavrne, volilna komisija v petnajstih dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu gledališča in določi dan glasovanja. Predstavnik delavcev v svetu gledališča je odpoklican, če je za odpoklic glasovalo večina zaposlenih v zavodu.
Za postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu gledališča se smiselno uporabljajo določbe za volitve predstavnika delavcev v svet gledališča.«.
6. člen
V 20. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za postopek volitev predstavnikov delavcev v strokovni svet gledališča se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo postopek volitev predstavnika delavcev v svet gledališča.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Direktor mora v roku najmanj 90 dni pred potekom mandata pozvati delavce gledališča, Kulturniško zbornico Slovenije, Društvo slovenskih pisateljev in Akademijo za gledališče, radio, film in TV, da izvolijo oziroma imenujejo člane strokovnega sveta. Če se slednji na poziv direktorja v roku ne odzovejo, lahko direktor predlaga člane strokovnega sveta izmed uglednih strokovnjakov na področju dela gledališča.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovni svet gledališča se konstituira na svoji prvi konstitutivni seji, ki jo skliče direktor najpozneje v tridesetih dneh, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov strokovnega sveta gledališča. Na prvi konstitutivni seji člani strokovnega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika. Članom strokovnega sveta prične teči mandat z dnem konstituiranja.«.
7. člen
V 22. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Mandat predstavnikov delavcev v strokovnem svetu gledališča predčasno preneha s prenehanjem delovnega razmerja v gledališču ali na podlagi odpoklica. Za odpoklic predstavnikov delavcev v strokovnem svetu se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo odpoklic delavcev v svetu gledališča.«.
8. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za izvajanje dejavnosti, za katero je gledališče ustanovljeno, daje ustanovitelj gledališču v upravljanje naslednje nepremičnine in opremo v njih, ki so del javne infrastrukture na področju kulture:
– del poslovne zgradbe Čopova 14 v Ljubljani, vpisane v zemljiški knjigi pod vl. št. 1178 k.o. Ajdovščina:
– parcela št. 2605, poslovna stavba v izmeri 644 m2,
– parcela št. 2606, poslovna stavba v izmeri 810 m2,
– parcela št. 2607, dvorišče v izmeri 572 m2 – pri kateri je vpisana lastninska pravica v korist Mestne občine Ljubljana do 5.461/10.000.
Za izvajanje dejavnosti, za katero je gledališče ustanovljeno, gledališče uporablja tudi naslednje nepremičnine:
– zemljišče – del parcele št. 2610 (novo oštevilčenje 2610/2) v izmeri cca 320 m2, vpisane v zemljiški knjigi pod vl. št. 67 k.o. Ajdovščina, pri kateri je vpisana lastninska pravica v korist Frančiškanskega samostana. Zemljišče se uporablja na osnovi Pogodbe o ureditvi nekaterih medsebojnih razmerij z dne 17. 11. 1988, nepremičnina je v postopku denacionalizacije;
– del poslovne zgradbe Nazorjeva 3 v Ljubljani, ki stoji na parceli št. 2604 – poslovna stavba v izmeri 424 m2, vpisani v zemljiški knjigi pod vl. št. 1236 k.o. Ajdovščina. MGL uporablja del stavbe, za katero je vpisana lastninska pravica v korist Republike Slovenije do 59/1000 (107,98 m2 poslovnih prostorov).
Gledališče je s premoženjem dolžno ravnati kot dober gospodar.
Za upravljanje s premoženjem (nepremičninami in opremo), ki je v lasti Mestne občine Ljubljana, je gledališče odgovorno ustanovitelju.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Prve volitve predstavnika delavcev v svet gledališča razpiše svet gledališča najpozneje v sedmih dneh po uveljavitvi tega odloka.
Ustanovitelj imenuje svoje člane sveta gledališča najpozneje v tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka.
Direktor skliče prvo konstitutivno sejo sveta gledališča najpozneje v šestdesetih dneh po uveljavitvi tega odloka.
10. člen
Do oblikovanja sveta gledališča v skladu z določili tega odloka opravlja njegove naloge dosedanji svet gledališča.
11. člen
Direktor poskrbi za vpis sprememb v sodni register skladno z veljavnimi predpisi.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-69/2008-12
Ljubljana, dne 20. oktobra 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.