Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4486. Pravilnik o odpoklicu zdravil, stran 13821.

Na podlagi 83. in 84. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) ministrica za zdravje v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K
o odpoklicu zdravil
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(področje urejanja)
Ta pravilnik ureja postopek odpoklica zdravil za uporabo v humani oziroma veterinarski medicini ter način obveščanja o zdravilu v primeru neustrezne kakovosti zdravila ali nastanka povečanega tveganja zaradi neželenih učinkov zdravila, v skladu z Direktivo 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (UL L št. 311 z dne 28. 11. 2001, str. 67), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2008/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Direktive 2001/83/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L št. 81 z dne 20. 3. 2008, str. 51), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/83/ES) in z Direktivo 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (UL L št. 311 z dne 28. 11. 2001, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2004/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o spremembi Direktive 2001/82/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (UL L št. 136 z dne 30. 4. 2004, str. 58), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/82/ES), Direktivo 2001/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z izvajanjem dobre klinične prakse pri kliničnem preskušanju zdravil za ljudi (UL L št. 121 z dne 1. 5. 2001, str. 34), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 1901/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o zdravilih za pediatrično uporabo in spremembah Uredbe (EGS) št. 1768/92, Direktive 2001/20/ES, Direktive 2001/83/ES in Uredbe (ES) št. 726/2004 (UL L št. 378 z dne 27. 12. 2006, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/20/ES), Direktivo Komisije 2003/94/ES z dne 8. oktobra 2003 o določitvi načel in smernic dobre proizvodne prakse v zvezi z zdravili za uporabo v humani medicini in zdravili za uporabo v humani medicini v preskušanju (UL L št. 262 z dne 14. 10. 2003, str. 22); (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/94/ES) in Direktivo Komisije z dne 23. julija 1991 o določitvi načel in smernic dobre proizvodne prakse za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (UL L št. 228 z dne 17. 8. 1991, str. 70); (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 91/412/EGS).
2. člen
(definicije izrazov)
Poleg definicij in izrazov, ki so opredeljeni v 5. in 6. členu Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08; v nadaljnjem besedilu: zakon), se v tem pravilniku uporabljajo tudi naslednji izrazi:
1. neustrezna kakovost zdravila je vsak odstop od kakovosti zdravila, kakor tudi ponaredek ali naknadno ugotovljeni odstop, ki vpliva na varnost ali učinkovitost zdravila ali sumu nanjo pri zdravilih z dovoljenjem za promet in vseh zdravilih, ki se vnašajo ali uvažajo v Republiko Slovenijo na podlagi dovoljenja izdanega skladno s 77. členom zakona;
2. odstop od kakovosti zdravil je vsaka razlika v videzu, fizikalno-kemijskih, mikrobioloških in farmacevtsko-tehnoloških lastnostih med dejanskim stanjem zdravila in podatki iz dovoljenja za promet z zdravilom. Prav tako je odstop od kakovosti vsaka neskladnost navodila za uporabo, stične in zunanje ovojnine od dovoljenja za promet z zdravilom;
3. odpoklic zdravila ali določene serije zdravila je vsaka aktivnost z namenom umika zdravila iz prometa in iz uporabe zaradi neustrezne kakovosti zdravila oziroma farmakovigilančnih razlogov. Odpoklic zdravila je lahko le delen, kar pomeni, da se odpoklic izvede lahko le pri določenih veletrgovcih in uporabnikih zdravil ali pa se odpokliče le določena serija zdravila;
4. mednarodni sistem hitrega obveščanja (RAN: »Rapid Alert Notification«) pomeni takojšnje obvestilo organa, pristojnega za zdravila v državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora, Evropske direkcije za kakovost zdravil (EDQM), Mreže za sodelovanje farmacevtskih inšpektoratov (PIC/S) in državi s katero ima Evropska unija sklenjen sporazum o medsebojnem priznavanju (MRA), kjer je bil izveden odpoklic, oziroma kjer je bila ugotovljena neustrezna kakovost zdravila, drugim organom, pristojnim za zdravila v ostalih zadevnih članicah.
3. člen
(vrste odpoklicev zdravil)
(1) Glede na vzrok nastanka odpoklica ločimo dve vrsti odpoklica:
– odpoklic zaradi neustrezne kakovosti zdravila;
– odpoklic zaradi farmakovigilančnih razlogov.
(2) Pri odpoklicu zaradi neustrezne kakovosti zdravila ločimo dve osnovni vrsti klasifikacije odpoklica zdravil:
a) klasifikacija glede na stopnjo (glede na obseg odpoklica: npr. do veletrgovcev, do lekarn, do specializiranih prodajaln, do uporabnikov),
b) klasifikacija glede na raven tveganja (glede na ogroženost ljudi ali živali: razred I, razred II, razred III):
– Razred I je neustrezna kakovost, ki lahko povzroča življenjsko ogroženost ali predstavlja resno nevarnost za zdravje ljudi ali živali;
– Razred II je neustrezna kakovost, ki lahko povzroča bolezenska stanja ali neustrezno zdravljenje, in ni klasificiran kot razred I;
– Razred III je neustrezna kakovost, ki ne predstavlja posebnega tveganja za zdravje ljudi ali živali. Neustrezna kakovost je lahko zaradi drugih razlogov.
(3) Ravni neustrezne kakovosti zdravil so natančneje opisane v Zbirki postopkov Skupnosti o nadzorih in izmenjavi podatkov, ki jih izda Evropska komisija (»Compilation of Community Procedures on Inspections and Exchange of Information, Published on behalf of the European Commission by the EMEA«). Natančnejša navodila so v dokumentu: »Procedure for handling rapid alerts and recalls arising from quality defects« (spletna stran: http://www.emea.europa.eu/ Inspections/docs/CoCP/ CoCP_RapidAlertProc.pdf), v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
(4) Odpoklic zaradi farmakovigilančnih razlogov je odpoklic v primeru povečanega tveganja zaradi neželenih učinkov zdravila, ki lahko ogrozijo zdravje ljudi ali živali oziroma v primeru neugodnega razmerja med koristjo in tveganjem kadar sprejeti ukrepi za zmanjšanje tveganja na najmanjšo možno mero ne zadostujejo za ponovno vzpostavitev pozitivnega razmerja med koristjo in tveganjem.
II. POSTOPEK OBVEŠČANJA IN ODPOKLICA ZARADI NEUSTREZNE KAKOVOSTI ZDRAVILA
4. člen
(postopek odpoklica zdravil)
(1) Vsi imetniki dovoljenja za promet z zdravilom, izdelovalci zdravil, veletrgovci z zdravili, specializirane prodajalne za promet na drobno z zdravili, bolnišnice, lekarne, veterinarske organizacije in druge zdravstvene ustanove morajo imeti vzpostavljen ustrezen sistem hitrega obveščanja v primeru neustrezne kakovosti zdravil.
(2) Prav tako mora biti vzpostavljen ustrezen sistem hitrega obveščanja v primeru morebitne neustrezne kakovosti zdravil v kliničnem preskušanju.
(3) Pravne ali fizične osebe, ki izdelujejo zdravila ali opravljajo promet z zdravili, morajo imeti za primere neustrezne kakovosti zdravil, ki lahko vplivajo na varnost ali učinkovitost zdravila, ali sumu nanje, pripravljena ustrezna pisna navodila za klasifikacijo neustrezne kakovosti zdravil. Obvestiti morajo organ, pristojen za zdravila, imetnika dovoljenja za promet z zdravilom ter pravno ali fizično osebo, ki opravlja promet z zadevnimi zdravili. Obvestilo organu, pristojnemu za zdravila mora vsebovati podatke v skladu z obrazcem, ki je na spletnih straneh Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (http://www.jazmp.si), v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
(4) Pravne ali fizične osebe, ki izdelujejo zdravila ali opravljajo promet z zdravili, morajo imeti tudi ustrezna, pisna navodila o ukrepih ob izrednih dogodkih, ki zagotavljajo učinkovito izvajanje vsakega odpoklica zdravila iz prometa, ki ga odredi organ, pristojen za zdravila ali ga izvede v sodelovanju z imetnikom dovoljenja za promet z zadevnim zdravilom ali izdelovalcem zdravila. Učinkovitost izvajanja odpoklicev zdravil mora biti redno preverjena.
(5) Pravne ali fizične osebe, ki izdelujejo zdravila ali opravljajo promet z zdravili, morajo imeti za primere ugotavljanja ponaredkov ali suma na ponaredek pripravljena ustrezna pisna navodila.
(6) V primeru odpoklica zdravil, ponaredka ali suma na ponaredek morajo osebe iz prvega odstavka tega člena takoj obvestiti organ, pristojen za zdravila.
(7) Kadar klasifikacija odpoklica glede na stopnjo ni določena, se časovni okvir za odpoklic določi v sodelovanju z organom, pristojnim za zdravila.
(8) Odpoklicana zdravila morajo biti varno in ločeno shranjena od ostalih zdravil.
(9) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom mora zdravilo neustrezne kakovosti umakniti iz prometa oziroma izvesti druge potrebne ukrepe in o svojih aktivnostih sproti in brez odlašanja obveščati organ, pristojen za zdravila.
5. člen
(postopek obveščanja pri odpoklicu zdravil)
(1) Imetniki dovoljenja za promet z zdravilom, izdelovalci in veletrgovci z zdravili morajo na primeren način obvestiti vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet z zdravili (lekarne, specializirane prodajalne, bolnišnice, veterinarske organizacije in druge zdravstvene ustanove) o načinu vračanja odpoklicanega izdelka, pri čemer mora biti onemogočena kakršnakoli zamenjava z drugimi izdelki. Vsako zdravilo, pri katerem se opazi neustrezna kakovost, mora biti kot tako označeno in ustrezno ločeno shranjeno.
(2) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom mora takoj obvestiti pristojne organe držav članic Evropske unije, v katerih je zdravilo v prometu, o vseh ukrepih glede odpoklica zdravila iz prometa ali začasnega odpoklica zdravila iz prometa, oziroma odvzema dovoljenja za promet z zdravilom, skupaj z razlogi za tako ukrepanje, če je to v zvezi z učinkovitostjo, varnostjo ali kakovostjo zdravila ali varovanjem javnega zdravja.
(3) Farmacevtski nadzornik lahko sproži odpoklic pod pogoji, ki jih določa 104. člen zakona.
(4) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom mora v primeru odpoklica zdravila organu, pristojnemu za zdravila poslati končno poročilo o izvedbi odpoklica, iz katerega je natančno razvidna uskladitev količin vrnjenih izdelkov. Dati mora tudi ustrezno oceno kakovosti drugih serij enakega zdravila oziroma ustrezno oceno vpliva izdelka neustrezne kakovosti na druge izdelke. Če gre zdravilo v uničenje mora kot prilogo poslati tudi zapisnik o uničenju.
(5) Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom po potrebi pri zelo resnih primerih zdravil neustrezne kakovosti po posvetovanju z organom, pristojnim za zdravila obvesti medije.
6. člen
(24-urna dosegljivost)
(1) Vsi izdelovalci, imetniki dovoljenja za promet in veletrgovci z zdravili morajo imeti organizirano 24-urno dosegljivost odgovornih oseb za primere odpoklicev zdravil. Priporočljiva je uporaba enonamenskih telefonskih linij. V primeru sistema 24-urne dosegljivosti s telefaksom ali prek elektronskih sporočil, je treba pogosto periodično spremljati morebitna sporočila tudi izven delovnega časa, da se dokaže ustrezna 24-urna dosegljivost.
(2) Organ, pristojen za zdravila mora zagotoviti 24-urno dosegljivost za primere neustrezne kakovosti zdravila ali nastanka povečanega tveganja zaradi neželenih učinkov zdravila. Ustrezne kontaktne številke 24-urne dosegljivosti se nahajajo na spletnih straneh organa, pristojnega za zdravila (http://www.jazmp.si) v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
7. člen
(vloga organa, pristojnega za zdravila pri obveščanju in odpoklicu zdravil)
(1) Organ, pristojen za zdravila, mora imeti za primere neustrezne kakovosti zdravil, ki lahko vplivajo na varnost ali učinkovitost zdravila, ali sumu nanje, pripravljena ustrezna pisna navodila.
(2) Organ, pristojen za zdravila, mora imeti tudi ustrezna pisna navodila o postopkih in ukrepih ob izrednih dogodkih, ki zagotavljajo učinkovito izvajanje vsakega odpoklica zdravila.
(3) Organ, pristojen za zdravila, spremlja in po potrebi usmerja aktivnosti imetnika dovoljenja za promet z zdravilom v zvezi z ukrepi v primerih neustrezne kakovosti zdravil ali nastanka povečanega tveganja zaradi neželenih učinkov zdravila in sporoča o tem v mednarodni sistem hitrega obveščanja. Za sporočanje v mednarodni sistem hitrega obveščanja mora imeti ustrezna pisna navodila.
(4) Organ, pristojen za zdravila, je dolžan pripraviti mednarodno obvestilo o neustrezni kakovosti zdravila. Mednarodno obvestilo o neustrezni kakovosti zdravila se nahaja v Zbirki postopkov Skupnosti o nadzorih in izmenjavi podatkov, ki jih izda Evropska komisija.
(5) Pred odločitvijo organa, pristojnega za zdravila, o odpoklicu zdravila da mnenje strokovna komisija, sestavljena iz strokovnjakov zadevnega področja, ki ima najmanj 3 člane.
(6) Organ, pristojen za zdravila, imenuje strokovno komisijo iz prejšnjega odstavka in organizira njeno ustrezno učinkovito delovanje.
(7) Kadar se organ, pristojen za zdravila odloči za odpoklic zdravila, o tem obvesti izvajalca odpoklica (imetnika dovoljenja za promet z zdravilom, izdelovalca zdravil, veletrgovca z zdravili), ga spremlja in po potrebi usmerja ter nadzira uspešnost odpoklica. Obveščanje je lahko ustno po telefonu, vendar pa mora biti naknadno potrjeno v pisni obliki po pošti, e-pošti ali faksu v 7 delovnih dneh. Vsako informacijo o dogodku mora organ, pristojen za zdravila zabeležiti in ustrezno arhivirati.
(8) Odpoklic zdravila zaradi neustrezne kakovosti oziroma odpoklica zaradi farmakovigilančnih razlogov vodi imetnik dovoljenja za promet z zdravilom, farmacevtski nadzornik pri odpoklicu sodeluje, ga nadzoruje in usmerja.
(9) V primeru odpoklica zdravila za uporabo v veterinarski medicini mora organ, pristojen za zdravila obvestiti tudi Veterinarsko upravo Republike Slovenije.
(10) Če je ogroženo javno zdravje, lahko direktor organa, pristojnega za zdravila da izjavo za javnost ali obvesti medije.
III. POSTOPEK OBVEŠČANJA IN ODPOKLICA ZARADI FARMAKOVIGILANČNIH RAZLOGOV
8. člen
(ukrepi v farmakovigilančnih primerih)
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi v primeru odpoklica zdravila zaradi farmakovigilančnih razlogov.
9. člen
(natančnejša navodila)
(1) Natančnejša navodila za postopek mednarodnega obveščanja in obrazec za obveščanje v primeru neugodnega razmerja med koristjo in tveganjem na področju farmakovigilance zdravil za uporabo v humani medicini so dana v smernicah, ki jih je Evropska komisija objavila v pravilih, ki urejajo zdravila v Evropski skupnosti (»The Rules Governing Medicinal Products in the European Union: Vol9A – Guidelines on Pharmacovigilance for Medicinal Products for Human Use«), dostopnih na spletni strani Evropske komisije http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/index_en.htm, v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
(2) Natančnejša navodila za postopek mednarodnega obveščanja in obrazec za obveščanje v primeru neugodnega razmerja med koristjo in tveganjem na področju farmakovigilance zdravil za uporabo v veterinarski medicini so dana v smernicah, ki jih je Evropska komisija objavila v pravilih, ki urejajo zdravila v Evropski skupnosti (»EU Pharmacovigilance Rules for Human and Veterinary Medicinal Products (Volumne 9 version June 2004) – Guidelines on Pharmacovigilance for Medicinal Products for Veterinary Use«), dostopnih na spletni strani Evropske komisije http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/index_en.htm, v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
IV. KONČNA DOLOČBA
10. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 72-15/2008
Ljubljana, dne 29. julija 2008
EVA 2008-2711-0027
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje
 
Soglašam!
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano