Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

Št. 322-259/2008 Ob-9147/08 , Stran 3674
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev s področja kulture, turizma, športa, otrok in mladine v Mestni občini Koper v letu 2009. Kot prireditev se šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek namenjen širši javnosti, katerega vsebina se nanaša na eno ali več področij navedenih v javnem razpisu. Predmet javnega razpisa niso: – športna tekmovanja, ki niso namenjena širši javnosti in ki niso rekreacijske narave, – športni turnirji kot samostojni dogodki, – otvoritve razstav in same razstave, kot samostojni dogodki ter druge otvoritve in predstavitve, – aktivnosti krajevnih skupnosti, osnovnih in srednjih šol, oziroma drugih organizacij, ki jih Mestna občina Koper sofinancira direktno iz proračuna, – prijavljene prireditve, ki se odvijajo kot del drugega večjega dogodka (posamezne prireditve znotraj večjega dogodka se bo sofinanciralo preko sofinanciranja krovne prireditve), – prireditve, ki so bile že izvedene, – obletnice in proslave organizacij, ki so v prvi vrsti namenjena svojim članom in ne širši javnosti, – pohodi, izleti in podobne aktivnosti, – tabori, seminarji, srečanja, forumi, delavnice, predavanja, tečaji, simpoziji, kot samostojni dogodki, – aktivnosti, ki so že prejela sredstva za sofinanciranje s strani Mestne občine Koper, – prireditve, ki se izvajajo v starem mestnem jedru v času pustovanja, rumene noči, novoletnih prireditev in v času Dnevi kmetijstva Slovenske Istre oziroma drugih prireditev za katere je bil posebej objavljen javni razpis, saj so navedene prireditve že sofinancirane s strani Mestne občine Koper, – programi gostinskih lokalov, ki se izvajajo v lastnih prostorih. Zgoraj naštete prireditve in aktivnosti niso upravičene do sredstev tega javnega razpisa. Mestna občina Koper ne bo sofinancirala vaških veselic oziroma prireditev, t.i. ŠAGER, ki bodo vključevale le večerni koncert oziroma večerno dogajanje, temveč morajo za pridobitev sredstev iz tega razpisa vključevati tudi aktivnosti, ki pomenijo oživitev starih običajev in kulturno identiteto kraja ter druge spremljajoče aktivnosti. 2. Pogoji in merila Na razpis se lahko prijavijo: – društva in zveze društev, – registrirane fizične osebe, – ustanove, – zasebni zavodi, – gospodarske družbe in samostojni podjetniki ter – drugi subjekti, ki opravljajo dejavnost s področja kulture, turizma, športa, otrok in mladine na področju Mestne občine Koper in niso redno financirani iz sredstev proračuna Mestne občine Koper. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičene: krajevne skupnosti, fizične osebe in tisti javni zavodi, ki jih Mestna občina Koper sofinancira iz proračuna. Do sredstev ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki na promocijskih materialih prireditve ne bodo objavili logotipa Mestne občine Koper ali ne bodo navedli, da je prireditev sofinancirala Mestna občina Koper. Do sredstev prav tako ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki h končnemu poročilu ne bodo predložili izvoda letaka ali plakata oziroma drugega promocijskega materiala ali članka o izvedeni prireditvi, objavljenega v tiskanem ali spletnem mediju. Mestna občina Koper bo sofinancirala prireditve: – ki so odprtega značaja in so dostopne širšemu krogu obiskovalcev; – ki bodo izvedene v letu 2009; – ki so pretežno brezplačne za obiskovalce; – ki imajo pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja; – ki bodo izvedene v Mestni občini Koper; – ki v letu 2009 ne bodo sofinancirane iz drugih finančnih virov Mestne občine Koper; – katerih prijavitelji imajo izkušnje in reference na področju izvajanja prireditev; – imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj; – dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo mesta; – katerih vsebina je vezana na področja, ki so predmet razpisa. Za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev bodo uporabljena naslednja merila: 1. Kakovost, realnost in dostopnost prijavljene prireditve: – kakovost prireditve; – realnost izvedbe prireditve; – namembnost prireditve (široki, jasno opredeljeni množici članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper); – inovativnost prireditve. 2. Preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije: – pregledna konstrukcija prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni vsi prihodki, stroški, razviden je namen odhodkov, ki so v skladu z načrtovanimi dejavnostmi); – zagotovljenost drugih, realnih virov sofinanciranja prireditve. 3. Dosedanje delo in reference prijavitelja: – kvalitetno in redno delo na področju izvajanja prireditev oziroma na področjih, ki so predmet javnega razpisa; – kakovost doslej realiziranih prireditev. Prednostno bodo sofinancirane prireditve: – ki so okolju prijazne in poudarjajo kulturno identiteto kraja; – ki pomenijo obogatitev ponudbe v Mestni občini Koper oziroma Slovenski Istri; – ki pomenijo oživitev starih običajev; – ki imajo posreden ali neposreden vpliv na spodbujanje turizma v Mestni občini Koper; – ki so namenjene širši javnosti v občini; – ki spodbujajo lokalno prebivalstvo k sodelovanju pri aktivnostih; – ki povezujejo več organizacij k skupni izvedbi; – ki vključujejo sodelovanje mednarodnih organizacij in – katerih prijavitelji imajo večletne izkušnje na področju izvajanja prireditev. 3. Okvirna višina sredstev Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2009 znaša 320.000,00 EUR. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje prireditev bo opredeljena s proračunom za leto 2009. Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana po predložitvi končnega poročila z vsemi zahtevanimi prilogami. 4. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 5. Vsebina prijave Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več prireditev, mora za vsako posamično prireditev izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v prijavnih obrazcih (zadostujejo priloge in dokazila k prvi prijavi, k ostalim prijavam ni potrebno ponovno prilagati zahtevanih prilog in dokazil). Prijavitelj mora s podpisom izjave na prijavnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, dodeljenih na podlagi tega javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 6. Rok za predložitev prijav in način predložitve Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje: – do 8. decembra 2008, za prireditve, ki se izvajajo od 1. januarja do 31. decembra 2009, – do 23. januarja 2009, za prireditve, ki se izvajajo od 1. marca do 31. decembra 2009, – do 13. marca 2009, za prireditve, ki se izvajajo od 1. maja do 31. decembra 2009, – do 22. maja 2009, za prireditve, ki se izvajajo od 1. julija do 31. decembra 2009, – do 4. septembra 2009, za prireditve, ki se izvajajo od 1. oktobra do 31. decembra 2009, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – 322-259/2008, Prireditev«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. 7. Datum odpiranja prijav in obveščanje o izidu javnega razpisa Odpiranje prijav bo do dne 12. decembra 2008 ob 10. uri, 28. januarja, 18. marca, 27. maja in 9. septembra 2009 ob 10. uri, v prostorih Turistične organizacije Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 14 dni od odpiranja prijav pozove pisno ali ustno prijavitelja, da vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna. Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po sprejemu odločitve, razen za prijave oddane v razpisnem roku decembra 2008, za katere bodo obvestila o izidu izdana v roku 30 dni od dneva uveljavitve proračuna Mestne občine Koper za leto 2009. Z izbranimi izvajalci prireditev bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev. 8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnih rokov dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si, lahko pa jo v tem roku zainteresirani prijavitelji dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo zainteresirani na Turistični organizaciji Koper, tel. 05/66-46-464.