Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

Št. 478-46/2008 Ob-9121/08 , Stran 3679
Predmeti prodaje Predmeti prodaje so: 1. nepremičnina parc. št. 1205/195 – njiva v izmeri 45,99 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 616 k.o. Leskovec, 2. nepremičnina parc. št. 1205/197 – njiva v izmeri 61,93 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 616 k.o. Leskovec in nepremičnina parc. št. 1205/198 – njiva v izmeri 18,56 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 774 k.o. Leskovec. Nepremičnini pod zaporedno št. 2 se prodajata v kompletu. Nepremičnine so v lasti Občine Krško in se nahajajo na območju veljavnosti Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje občine Krško (Uradni list RS, št. 75/96, 73/00, 101/01, 15/05 in 25/06 – obvezna razlaga) in so po osnovni namenski rabi opredeljene za obrt in servisne dejavnosti in del kot mestno zelenje. Čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 24. 11. 2008, z začetkom ob 13. uri, v sejni sobi »A« Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško. Izklicne cene Izklicne cene za predmete prodaje znašajo: – za predmet prodaje pod zaporedno številko 1 je izklicna cena 110.376,00 EUR, – za predmeta prodaje pod zaporedno številko 2 je izklicna cena 193.176,00 EUR. Najnižji znesek višanja na javni dražbi je 500,00 EUR. Davek na dodano vrednost po stopnji 20% ni vključen v ceno in ga kupec plača poleg kupnine. Plačilni pogoji S kupci, najugodnejšimi dražitelji za posamične predmete prodaje, bodo v roku 15 oziroma 30 dni po zaključku javne dražbe, sklenjene kupoprodajne pogodbe s plačilom kupnine v roku 8 dni po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se plača na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01254-0100008120. Plačilo kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Višina varščine: dražitelji morajo do dneva javne dražbe plačati varščino v višini 10% od izklicne cene za posamičen predmet prodaje na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01254-0100008120 in se pri plačilu kavcije sklicevati na posamičen predmet prodaje (navedba zaporedne številke predmeta prodaje in opis predmeta prodaje). Drugi pogoji in ogled predmetov prodaje: – ogled predmetov javne dražbe bo po predhodni najavi potekal 19. 11. 2008 od 10. do 11. ure. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin se obrnite na Avsec Janka, Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, tel. 07/49-81-295, e-pošta: janko.avsec@krsko.si, – za morebitne podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Cvelbar Kastelic Karmen, Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, tel. 07/49-81-291, e-pošta: karmen.cvelbar-kastelic@krsko.si, – vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na spletni strani www.krsko.si pod rubriko: razpisi in objave, – župan Občine Krško ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške, – na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin, – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor pa takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TTR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajajo institucije v njeni državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imela blokiranega TRR), – pred dražbo je treba predložiti pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik, – dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani varščini, – dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka, – vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec, – nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane.