Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

Št. 610-7/2008 Ob-9084/08 , Stran 3670
1. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško. 2. Predmet javnega razpisa so programi in projekti na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju knjižno-založniške, knjižničarske, glasbene, plesne, gledališke in lutkovne, literarne, likovne in fotografske, filmske in video dejavnosti ter varstva kulturne dediščine. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis Na razpis se lahko prijavijo: 1. zavodi, ki delujejo na področju kulture v Občini Krško (razen javnih zavodov) in imajo reference za kakovostno izvedbo programa oziroma projekta in ZKD Krško, za organizacijo kulturnih prireditev in programov v občini in za knjižno-založniško dejavnost, 2. društva, ki imajo sedež v Občini Krško in se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo, za študij in izvedbo kulturnih programov in projektov ter za organizacijo kulturnih prireditev, 3. posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture in imajo stalno bivališče v Občini Krško, za avtorske projekte, 4. lastniki premične ali nepremične kulturne dediščine, ki ima status spomenika ali pa je vpisana v zbirni register dediščine, za redno vzdrževanje oziroma sanacijo spomenika, pod pogoji, kot jih določa zakon. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za področje kulture za leto 2009 je za prijavitelje 1–3 iz 3. točke 103.663,00 EUR in za prijavitelje pod četrto alinejo 3. točke 46.696,00 EUR za kulturno dediščino. Dejanska vrednost bo določena po sprejetju proračuna Občine Krško za leto 2009. 4. Merila za izbor programov in projektov Merila za sofinanciranje a) kulturne dediščine: 1. Kakovost in prepoznavnost kulturne dediščine. 2. Upravičenost oziroma nujnost posega za ohranitev dediščine. 3. Realno finančno ovrednotenje in finančna uravnoteženost. 4. Presežek lastnih sredstev nad zaprošenimi. 5. Predvidena dostopnost dediščine javnosti. Merila za izbor in vrednotenje programov oziroma projektov, ki jih predlagajo b) samostojni ustvarjalci na področju kulture, c) kulturna društva, d) zavodi na področju kulture: 1. Kakovost in prepoznavnost projekta. 2. Neprofitnost. 3. Realno finančno ovrednotenje in finančna uravnoteženost. 4. Presežek lastnih sredstev nad zaprošenimi. 5. Predvidena dostopnost projekta javnosti. Strokovna komisija bo upoštevala tudi merila, določena po posameznih področjih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije: – realna možnost izvedbe programa (kadrovski, finančni, prostorski, časovni pogoji), – neprofitnost programa, – preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije, – odmevnost programov in projektov, izvedenih v preteklem letu (število obiskovalcev, strokovne kritike), – dosedanje delo in reference prijaviteljev, vodij programov in udeležencev. Kriteriji za vrednotenje osnovne dejavnosti ljubiteljskih kulturnih skupin so sestavni del razpisne dokumentacije in so navedeni v 7. in 8. členu Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško. 5. Posredovanje potrebne dokumentacije: – izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji), – s podpisom potrjen vzorec pogodbe (vsi prijavitelji), – ocenjevalni list za vsak prijavljeni program in projekt (vsi prijavitelji), – kopija odločbe o statusu (samo samostojni ustvarjalci na področju kulture), – kopijo dokazila o zaključeni izobrazbi in usposabljanjih umetniških vodij v preteklem letu na ustreznem področju (samo v primeru uveljavljanja indeksa iz 8. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško), – dokazilo o lastništvu, projekt obnove in spomeniško varstveno soglasje na projekt obnove (samo prijavitelji spomeniškovarstvenih programov). Prijave na razpis morajo biti popolne, naknadno dopolnjevanje po izteku roka za predložitev prijav ni možno. Prijave in ostale prijavne obrazce morajo podpisati upravičene osebe – zastopniki oziroma fizične osebe osebno ali njihovi pooblaščenci. 6. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2009 morajo biti porabljena v letu 2009. 7. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, najkasneje do 8. decembra 2008. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v glavni pisarni Občine Krško. Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika (Občine Krško). Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za kulturne programe in projekte 2009«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. 8. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 10. decembra 2008 ob 14. uri v sejni sobi »D« Občine Krško. Odpiranje prijav je javno. Odpiranja se lahko udeležijo zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. 9. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja prijav. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu. 10. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Dodatne informacije posreduje Oskar Zoran Zelič, tel. 07/498-12-84, e-mail: oskar-zoran.zelic@krsko.si, v času uradnih dni od 8. do 10. ure, za ljubiteljske kulturne dejavnosti pa Sonja Levičar, tel. 07/488-16-50, e-mail: oi.krsko@jskd.si.