Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4539. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center v Postojni, stran 13965.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 15. seji dne 29. 10. 2008 sprejel
T E H N I Č N I P O P R A V E K
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center v Postojni
1. člen
(1) Tehnični popravki se nanašajo na Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center v Postojni (v nadaljevanju »Odlok OPPN«),
besedilo občinskega podrobnega prostorskega načrta Center v Postojni (v nadaljevanju »OPPN«) ter
pripadajoče priloge.
Odlok OPPN je bil sprejet na 11. seji občinskega sveta Občine Postojna, dne 11. 12. 2007 in objavljen v Uradni list RS, št. 5/2008, dne 18. 1. 2008.
(2) Tehnični popravki so sestavljeni iz besedila.
2. člen
(1) Tehnični popravki obsegajo naslednje točke:
1. V grafičnih prilogah se posamezni listi preštevilčijo:
– list PROMETNA SITUACIJA se preštevilči iz št. 1. v št. 3.
– list PRIKAZ KOMUNALNIH NAPRAV se preštevilči iz št. 2. v št. 7.
– list PRIKAZ KANALIZACIJE se preštevilči iz št. 1. v št. 8.
2. V grafičnih prilogah se listi št. 11 opremijo z veljavnimi arhitekturnimi podlogami.
3. V grafičnih prilogah se zaradi večje preglednosti list št. 2. PRIKAZ PROSTORSKE UREDITVE opremi z dodatno legendo za linijo podzemnih garaž.
4. V grafičnih prilogah se zaradi večje preglednosti list št. 4. PARCELACIJA, GRADBENE PARCELE IN ZAKOLIČBA opremi z dodatnimi kotami.
5. V besedilu OPPN se na strani 10 v točki 4.4. poleg Uradni list RS, št. 114/03 doda Uradni list RS, št. 130/04.
6. V besedilu OPPN se na strani 16 v točki 4.6. preštevilči klasifikacijske režime na naslednji način:
– REŽIM 2.0 se spremeni v REŽIM 02.00
– REŽIM 2.1 se spremeni v REŽIM 02.01
– REŽIM 2.2 se spremeni v REŽIM 02.02
– REŽIM 2.3 se spremeni v REŽIM 02.03
– REŽIM 2.4 se spremeni v REŽIM 02.04
7. V besedilu OPPN se na strani 8 v zadnjem odstavku v točki 4.1. doda stavek:
»Natančnejša namembnost je določena v šifrantu posameznih objektov.«
8. V tabeli objektov se opisi posameznih objektov uskladijo z grafičnimi prilogami:
– objekt PS17 2K+P+2+M
9. Besedilu OPPN se doda točka 12., ki se glasi:
12. HRUP
Za celotno ureditveno območje OPPN velja III. stopnji varstva pred hrupom – trgovsko poslovno stanovanjsko območje.
10. V Odloku OPPN se v 2. členu, 2. točki – Besedilo podrobnega občinskega prostorskega načrta doda točka 12., ki se glasi:
12. HRUP
11. V Odloku OPPN se doda 7. člen ki se glasi:
7. člen
Z dnevom veljavnosti Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center v Postojni preneha veljavnost Odloka ureditvenega načrta Center Postojna (Uradni list RS, št. 8/93).
3. člen
Tehnični popravek začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-19/2004
Postojna, dne 29. oktobra 2008
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.