Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4522. Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih površin v Občini Ravne na Koroškem, stran 13938.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; ZLS-UPB2, 76/08), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ur. p. b.; ZVO-1UPB1, 70/08) 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 3. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 136/06), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 … 21/08) ter 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 … 23/07) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 20. redni seji dne 29. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih površin v Občini Ravne na Koroškem
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predmet odloka)
Ta odlok določa urejanje, vzdrževanje in varstvo javnih površin na območju Občine Ravne na Koroškem, s ciljem ohranjanja funkcionalne zasnove javnih površin in zagotavljanja njihove estetske urejenosti.
2. člen
(javne površine)
Javne površine so površine, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem uporabnikom. Za javne površine, ki se urejajo po tem odloku, štejejo:
– ulice, trgi, občinske poti, pločniki, avtobusna postajališča, parkirišča, kolesarske steze, mostovi, pešpoti, podhodi in druge prometne površine, ki so v lasti Občine Ravne na Koroškem,
– dvorišča, igrišča, pokopališča in športnorekreacijske površine v javni uporabi;
– zelene javne površine:
• javni parki, nasadi, drevoredi, zelenice, sprehajalne poti, zelene površine ob javnih objektih,
• posamezne skupine dreves in posamezno za naravno okolje kraja pomembno drevje,
• šolske zelene površine,
• otroška igrišča in rekreacijska območja na zelenih površinah,
• zelene površine ob občinskih cestah in javnih poteh, ob javnih športnih površinah, pokopališčih, spomenikih in ostalih javnih površinah v lasti Občine Ravne na koroškem
• zelene površine ob infrastrukturnih objektih v lasti Občine Ravne na Koroškem;
– ostale javne površine in nezazidana stavbna zemljišča, s katerimi upravlja Občina Ravne na Koroškem.
Predmeti, naprave in infrastrukturni objekti na javnih površinah, ki so namenjeni urejanju, vzdrževanju, varstvu in rabi javnih površin, se štejejo za del javnih površin.
II. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
3. člen
(način izvajanja)
Urejanje, vzdrževanje in varstvo javnih površin je obvezna gospodarska javna služba, ki jo v Občini Ravne na Koroškem izvaja Javno komunalno podjetje Log d.o.o., lahko pa tudi drugi izvajalci v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah.
4. člen
(register javnih površin)
Območja javnih površin, na katerih se izvaja javna služba, se določijo z registrom javnih površin, ki ga pripravijo izvajalci javne službe v roku 90 dni po sprejetju tega odloka.
Register javnih površin mora vsebovati:
– lokacijo posamezne javne površine,
– parcelno številko in k.o. zemljišča, na katerem se nahaja javna površina,
– velikost javne površine in
– obseg potrebnega urejanja javne površine.
Sestavni del registra so karte javnih površin, pripravljene na podlagi temeljnih topografskih načrtov v merilu 1:5000 ali preglednih katastrskih načrtov v merilu 1:5000, za pomembnejša območja pa lahko tudi na načrtih manjšega merila. Register javnih površin se sproti ažurira in dopolnjuje.
5. člen
(naloge izvajalcev)
Posamezni izvajalec mora opravljati javno službo skladno z letnim programom, ki ga potrdi Občinski svet Občine Ravne na Koroškem. Izvajalec mora v okviru objektivnih možnosti opravljati javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
III. UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN
6. člen
(letni program urejanja javnih površin)
Letne programe urejanja javnih površin izdelajo izvajalci obvezne gospodarske javne službe na podlagi registra javnih površin najkasneje do oktobra tekočega leta za naslednje tekoče leto. Letni program se lahko spreminja in dopolnjuje. Spremembe in dopolnitve letnega programa s sklepom potrdi župan Občine Ravne na Koroškem.
Letni program mora vsebovati:
– načrt rednega vzdrževanja javnih površin, ki vsebuje seznam javnih površin, na katerih bo opravljeno redno vzdrževanje, in obseg potrebnih finančnih sredstev za redno vzdrževanje,
– načrt investicijskega vzdrževanja javnih površin, ki vsebuje seznam javnih površin, na katerih bo opravljeno investicijsko vzdrževanje, in obseg potrebnih finančnih sredstev za investicijsko vzdrževanje.
7. člen
(vzdrževanje javnih površin)
Na javnih površinah se morajo v skladu z letnim programom urejanja ter z namenom uporabe teh površin redno opravljati vzdrževalna dela, zlasti:
1. redno čiščenje javnih površin:
– redno strojno in ročno čiščenje javnih površin,
– škropljenje in polivanje ne asfaltnih prašnih površin z vodo ter pranje asfaltnih in tlakovanih površin,
– pobiranje in odstranjevanje smeti in odpadkov,
– praznjenje košev za odpadke,
– odstranjevanje grafitov in drugih napisov,
– čiščenje in urejanje cvetličnih korit, ki so nameščena na ulicah, trgih in na drugih javnih površinah,
– čiščenje in urejanje cvetličnih nasadov,
– spomladansko in jesensko čiščenje zelenih površin,
– redna košnja travnatih površin,
– odstranjevanje plevela, suhih vej in odpadnega listja,
– izredno zbiranje in odvoz odpadkov ob prireditvah,
– pobiranje in odvoz nelegalno odloženih odpadkov, ko ni znan povzročitelj;
2. redno vzdrževanje javnih površin:
– vzdrževanje in obnavljanje dovoznih poti, kolesarskih poti, pešpoti, mostov, podhodov in drugih prometnih površin, ki so v lasti Občine Ravne na Koroškem,
– obrezovanje grmovnic, drevja in živih mej, posebej ob cestah in pločnikih,
– čiščenje jarkov in muld ob javnih prometnicah,
– vzdrževanje obvodnih brežin,
– vzdrževalna dela na travnatih površinah,
– gnojenje trat in okrasnih rastlin,
– varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci in poškodbami,
– sajenje in nega dreves ter odstranjevanje in nadomeščanje bolnih ali nevarnih dreves,
– obnova, sanitarna sečnja in drugi vzdrževalni ukrepi v parkovnih nasadih;
3. redno vzdrževanje in nameščanje:
– košev za odpadke,
– klopi,
– opozorilnih in označevalnih tabel, smerokazov ipd.,
– kemičnih in drugih sanitarnih kabin,
– varovalnih ograj,
– druge podobne urbane in parkovne opreme.
8. člen
(zavarovanje javnih površin)
Investitorji oziroma izvajalci gradbenih in drugih del na javnih ali ob javnih površinah so dolžni pred posegom v prostor zavarovati javne površine ob gradbiščih pred poškodbami in onesnaženjem.
Investitorji oziroma izvajalci iz prejšnjega odstavka tega člena morajo urediti gradbišča tako, da preprečijo onesnaževanje okolice:
1. preprečiti morajo širjenje prahu, posebej ob rušenju zgradb ali urejanju fasad, nalagati vozila tako, da se pri prevozu material ne stresa po javnih površinah ter očistiti vozila pred odhodom z gradbišča tako, da vozila ne puščajo nesnage na javnih površinah,
2. poskrbeti morajo za pravilno odvajanje odpadnih in padavinskih vod v okviru gradbišča,
3. na celotnem območju gradnje morajo postaviti lovilne odre, zaščitne ograje oziroma prehode za pešce, da preprečijo poškodovanje in onesnaževanje mimoidočih ljudi in javnih površin,
4. po končanih gradbenih delih morajo onesnažene površine temeljito očistiti, zemljišče primerno urediti ter odpraviti nastale poškodbe na javnih površinah.
V primeru, da investitor oziroma izvajalec gradbenih in drugih del med gradnjo poškoduje ali uniči javno površino, jo je dolžan sanirati in povrniti v stanje pred izvedbo del.
Če investitor oziroma izvajalec del po zaključeni gradnji ne uredi zemljišča v skladu z določili 4. točka tega člena, nadzorni organ odredi, da to stori izvajalec javne službe na stroške investitorja oziroma izvajalca gradbenih del.
9. člen
(nove zelene javne površine)
Nove zelene javne površine se pridobivajo in urejajo v skladu s prostorskimi izvedbenimi akti in na njihovi podlagi izdanimi dovoljenji za posege v prostor. Investitorji gradenj objektov v ureditvenih območjih naselij so dolžni v skladu s prostorskimi izvedbenimi načrti poskrbeti za estetsko, varno in naravnim pogojem primerno ureditev okolja novih gradbenih objektov.
Nove javne zelene površine na območjih naselij, ki niso vključene v prostorske izvedbene načrte, se načrtujejo na osnovi programa, ki ga pripravi občinski upravni organ, pristojen za izvajanje gospodarske javne službe ter za okolje in prostor.
10. člen
(načrt urejanja zelenih površin ob novogradnjah)
Za zagotovitev primernega videza naselja in zagotovitev pravic drugih fizičnih in pravnih oseb mora investitor stanovanjskega, poslovnega, industrijskega ali drugega objekta javnega pomena v projektni dokumentaciji določiti načrt urejanja zelenih površin ob objektu, ki ga namerava graditi.
Načrt urejanja zelenih površin obsega ureditveni načrt zelenih površin in predlog hranjenja rodovitne zemlje v času gradnje. Soglasje o usklajenosti načrta urejanja zelenih površin s prostorskimi izvedbenimi akti izda pristojni občinski organ.
11. člen
(ravnanje ob prireditvah)
Organizatorji prireditev in prodajalci pri stojnicah morajo skrbeti, da javne površine ne onesnažujejo, takoj po končani prireditvi oziroma najkasneje do 10. ure naslednjega dne pa so jih dolžni očistiti in, kadar je potrebno, površine tudi razkužiti ter vzpostaviti v prvotno stanje.
Če povzročitelj onesnaženja oziroma organizator prireditev javne površine ne očisti in po potrebi ne razkuži, mora to storiti pooblaščeni izvajalec na stroške povzročitelja oziroma organizatorja.
IV. VARSTVO JAVNIH POVRŠIN
12. člen
(poseganje v javne površine)
Poseg v javne površine je dovoljen le v soglasju s pristojnim občinskim organom za urejanje prostora Občine Ravne na Koroškem.
Dopustni so naslednji posegi v javne površine:
1. redna vzdrževalna dela in ukrepi za varstvo javnih površin,
2. sanacije dotrajanih ali poškodovanih elementov javnih površin,
3. gradnja in vzdrževanje komunalne, energetske in druge infrastrukture,
4. nujne odprave poškodb na komunalni, energetski in drugi infrastrukturi,
5. poseganje za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
13. člen
(prepovedana dejanja na javnih površinah)
Na javnih površinah je prepovedano:
1. spreminjati funkcionalnost in estetski videz javnih površin,
2. postavljati ovire, ki onemogočajo prosto gibanje,
3. brez dovoljenja pristojnega občinskega organa spremeniti namembnost javnih površin, zmanjšati površine,
4. odstranjevati ali poškodovati drevesa, grmovnice in cvetlične grede,
5. opravljati kakršna koli gradbena in druga dela ali postavljati pomožne in začasne objekte brez dovoljenja pristojnega občinskega organa,
6. odlagati predmete, gradbeni material, kosovne odpadke in podobno,
7. odmetavati papirje, cigaretne ogorke in druge odpadke,
8. zlivati odpadne vode in tekoče odpadke,
9. kolesariti ali voziti drugo vozilo po zelenicah, parkih, igriščih ali drugih javnih površinah, na katerih je prepovedana vožnja s kolesom ali drugimi vozili,
10. parkirati ali postavljati vozila, prikolice ali delovne stroje na zelenicah, igriščih in drugih zelenih površinah, ki temu niso namenjene,
11. prirejati prireditve in taboriti brez predhodnega dovoljenja upravljavca,
12. zažigati travne površine, suhe veje, odpadke in podobno,
13. poškodovati, prevračati ali onesnažiti urbano opremo,
14. pritrjevati na drevje in grmovje obvestila in reklame,
15. izvajati športno rekreativne dejavnosti na javnih površinah, če za to niso posebej urejene in bi s tem ogrožali varnost ljudi ter povzročili škodo na objektih ob javnih površinah,
16. dopustiti, da domače ali vzrejne živali motijo posest ali povzročajo škodo na javnih površinah ali puščati njihove iztrebke na javnih površinah,
17. opravljati druge dejavnosti, ki posegajo v in poškodujejo javno površino ter povečujejo stroške njenega vzdrževanja.
14. člen
(obveze lastnikov in uporabnikov vozil)
Lastniki oziroma uporabniki tovornih vozil, traktorjev, kmetijskih strojev in druge mehanizacije morajo takoj očistiti javno cesto, ki so jo onesnažili s hlevskim gnojem, prstjo, blatom ali s katerim drugim materialom.
V. NADZOR
15. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojni organ občinske uprave v okviru zakonsko določenih pooblastil in pristojnosti.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
16. člen
(kaznovanje fizičnih oseb)
Z globo 100,00 € se za prekršek kaznuje fizično osebo, ki ravna v nasprotju z določili 11., 13. ali 14. člena tega odloka.
17. člen
(kaznovanje pravnih oseb)
Z globo 600,00 € se za prekršek kaznuje pravno osebo in samostojnega podjetnika, ki ravna v nasprotju z določili 8., 10., 11., 13. ali 14. člena tega odloka. Z globo 250,00 € se za storjene prekrške, navedene v prejšnjem stavku, kaznuje tudi odgovorno osebo pravne osebe.
18. člen
(kazen za neupoštevanje zakonitega ukrepa)
Z globo 250,00 € se kaznuje posameznika, z globo 1.200,00 € pa pravno osebo ali samostojnega podjetnika, ki ne upošteva odrejenega zakonitega ukrepa pristojnega nadzornega organa po tem odloku. Z globo 500,00 € se za neupoštevanje ukrepa iz prejšnjega stavka kaznuje tudi odgovorno osebo pravne osebe.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
(prenehanje veljavnosti odloka)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o vzdrževanju čistoče na javnih površinah (Medobčinski uradni vestnik 19/91) in Odlok o zelenih površinah v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 17/97).
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-2-0003/2008
Ravne na Koroškem, dne 29. oktobra 2008
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Tomaž Rožen l.r.