Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

SV-272/2008 Ob-9045/08 , Stran 3697
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Frančiške Perseje Cetin iz Velenja, opr. št. SV – 272/2008 z dne 29. 10. 2008, je bilo stanovanje št. 15 v izmeri 84,26 m2 v petem nadstropju na naslovu Stantetova ulica 5, pošta Velenje, stanovanje se nahaja v stavbi z ident. št. stavbe 964-3406 k.o. Velenje, stoječi na parc. št. 2427/5 k.o. Velenje, s solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih, napravah in s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem stanovanjske hiše na naslovu Stantetova ulica 5 v Velenju, ki je v lasti soplačnice in zastaviteljice Krizmanić Daliborke, na podlagi kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja št. 140/4-9317, z dne 22. 1. 1993, aneksa h kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja z dne 21. 1. 2008, dogovora o priznanju lastninske pravice na kupljenem stanovanju z dne 21. 2. 2008, darilne pogodbe št. 02/2008 – DP z dne 3. 3. 2008, ki so jo sklenili Tadić Toma in Tadić Luca kot darovalca ter Krizmanić Daliborka (prej Tadić) kot obdarjenka in izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi z dne 13. 9. 2008, zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 55.000,00 EUR, z letno obrestno mero 6,90%, z obrestmi, ki tečejo od dneva črpanja kredita dalje in z zapadlostjo zadnje anuitete na dan 31. 10. 2023, z možnostjo odpoklica terjatve, morebitnimi zamudnimi obrestmi, z vsemi ostalimi stroški, kot izhaja iz sporazuma in pogodbe, zlasti pa z morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve, v korist zastavne upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka 5026024.