Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4497. Pravilnik o sprejemu otrok v Vzgojnovarstveno organizacijo Jesenice, stran 13895.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 s spr.), 140. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 s spremembami) ter 101. člena Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Jesenice ter v skladu s sklepom 15. seje Sveta zavoda Vzgojnovarstvene organizacije z dne 2. 10. 2008 je Občinski svet Občine Jesenice na 21. redni seji dne 23. 10. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v Vzgojnovarstveno organizacijo Jesenice
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok novincev, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok novincev ter kriterije za sprejem otrok novincev v Vzgojnovarstveno organizacijo Jesenice (v nadaljevanju vrtec).
Kot otrok novinec se po tem pravilniku šteje otrok, ki se prvič vpisuje v vrtec. Kot otrok novinec po tem pravilniku se šteje tudi otrok, ki je že bil vpisan v vrtec, vendar je bil iz kakršnih koli razlogov iz vrtca izpisan in se ponovno vpisuje v vrtec.
VPIS OTROKA V VRTEC
2. člen
Vrtec na podlagi vlog za vpis otroka sprejema v svoje programe predšolske otroke od dopolnjenega enega leta starosti, v skladu s prostimi mesti vse leto. Izjemoma vrtec sprejme mlajše otroke ob zaključku starševskega dopusta, vendar ne mlajših od 11 mesecev.
3. člen
Vrtec najmanj enkrat letno najkasneje do 30. marca tekočega leta objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto.
Pri načrtovanju oddelkov mora vrtec upoštevati predpisane normative za oblikovanje oddelkov. Vrtec mora ustanovitelju predložiti v soglasje predlog oblikovanih oddelkov za naslednje šolsko leto skupaj s sistemizacijo delovnih mest.
4. člen
Starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo za vpis otroka novinca v vrtec na predpisanem obrazcu, ki ga določi vrtec.
Vlogo za vpis otroka novinca v vrtec dobijo starši na sedežu vrtca (Cesta Cirila Tavčarja 21, Jesenice) in na spletnih straneh vrtca.
Vlogo za vpis otrok novincev v vrtec vložijo starši neposredno na sedežu vrtca ali pošljejo po pošti najkasneje do dneva, ki je kot zadnji določen v objavi javnega vpisa za vpis otrok v naslednjem šolskem letu.
5. člen
Če je v vrtcu več prostih mest, kot je prispelo vlog za sprejem otrok v vrtec, odloči o sprejemu otrok z odločbo ravnatelj vrtca.
Če se za sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o njihovem sprejemu komisija za sprejem otrok.
Vse vloge se zbirajo in obravnavajo na sedežu vrtca.
SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
6. člen
Komisijo za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) imenuje ravnatelj s sklepom.
Komisijo sestavljajo trije člani, in sicer dva predstavnika vrtca, ki ju predlaga v imenovanje svet vrtca in predstavnik ustanovitelja, ki ga predlaga v imenovanje župan.
Člane komisije se imenuje za čas štirih let in so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma.
7. člen
Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo iz svojih vrst na prvi seji. Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.
Komisija odloča s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov vseh članov.
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na seji v skladu s postopkom, ki ga določa zakon in področni predpisi ter o tem vodi zapisnik.
8. člen
Na seji komisije lahko na predlog člana komisije ali na podlagi lastne pobude sodeluje ravnatelj in vodje organizacijskih enot vrtca, vendar brez pravice glasovanja.
Komisija lahko tekom postopka zahteva tudi pisno mnenje pristojne institucije ali povabi na sejo predstavnike institucij, katerih mnenje je pomembno za odločitev o sprejemu otrok (npr. center za socialno delo, patronažno službo in druge).
9. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno do 30. aprila za naslednje šolsko leto.
Komisija mora obravnavati vse prijave za vpis otrok, ki so vložene do dneva objavljenega v javni objavi javnega vpisa za vpis otrok novincev v naslednjem šolskem letu.
KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC IN VRSTNI RED OTROK
10. člen
Komisija za sprejem otrok najprej izmed prijavljenih otrok izbere tiste otroke, za katere so starši priložili odločbo o usmeritvi ali strokovno mnenje komisije za usmerjanje ali potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine.
Komisija za sprejem otrok sprejme sklep, kateri otroci iz prejšnjega odstavka se sprejmejo v vrtec.
Če obstaja dvom o resničnosti posameznih dejstev in okoliščin, navedenih v prijavi za sprejem otrok, je komisija za sprejem otrok dolžna preveriti njihovo resničnost.
11. člen
Komisija oblikuje prioritetni vrstni red enotno za vrtec po programih in starostnih obdobjih.
Komisija odloča o sprejemu otrok, ki niso bili sprejeti v vrtec na podlagi 10. člena, na podlagi naslednjih kriterijev:
+-----------------------------------------------+--------------+
|          Kriterij          | Število točk |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|  1.  |Starši ali eden od staršev ima skupaj |   30   |
|    |z otrokom stalno prebivališče na   |       |
|    |območju občine ustanoviteljice    |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|  2.  |Otrok obeh zaposlenih staršev     |   15   |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|  3.  |Otrok je bil uvrščen na čakalno listo |   10   |
|    |v preteklem letu in v vrtec ni bil  |       |
|    |sprejet                |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|  4.  |Otrok živi v enoroditeljski družini, |   10   |
|    |kar dokazuje z listino s katero je  |       |
|    |določena preživnina ali drugim    |       |
|    |dokumentom, ki dokazuje, da otrok živi|       |
|    |v enoroditeljski družini       |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|  5.  |V želeni enoti vrtca je že vključen  |   7    |
|    |otrokov brat ali sestra        |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|  6.  |Sprejem dvojčkov ali trojčkov     |   9    |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|  7.  |Družina ima več vzdrževanih otrok:  |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|  7a  |4 otroci ali več           |   6    |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|  7b  | 3 otroci               |   5    |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|  7c  |2 otroka               |   4    |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|  8.  |Starši, ki vpisujejo otroka zadnje  |   20   |
|    |leto pred vstopom v šolo       |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
12. člen
Komisija na podlagi zbranih točk po posameznih kriterijih iz predhodnega člena tega pravilnika določi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec.
Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva starost otroka, in sicer tako, da ima prednost pri sprejemu v vrtec starejši otrok.
13. člen
Na podlagi oblikovanega prednostnega vrstnega reda komisija s sklepom odloči o številu sprejetih otrok.
Komisija sprejme sklep o tem, kateri otroci so na podlagi doseženega števila točk sprejeti v vrtec.
Otroke, ki niso sprejeti v vrtec, uvrsti na čakalno listo po vrstnem redu zbranega števila točk od najvišjega do najnižjega.
Na podlagi sklepov komisije, ta najpozneje v osmih dneh po zadnji seji komisije vsem staršem izda odločbo o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otroka v vrtec.
Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odločba določa tudi datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši.
Zoper odločbo lahko starši vložijo pritožbo na svet vrtca v roku 15 dni po vročitvi odločbe.
14. člen
O poteku seje komisije se vodi zapisnik, ki mora vsebovati predvsem naslednje podatke:
– čas in kraj zasedanja komisije;
– udeležba na seji;
– število prostih mest v vrtcu v posamezni enoti in po posameznem programu ter starostnih obdobjih, upoštevaje tudi t.i. fleksibilni normativ;
– število prijavljenih, sprejetih in odklonjenih otrok po posameznem programu ter starostnem obdobju;
– poimenski seznam otrok s skupnim številom točk ter po posameznem kriteriju po posameznem programu ter starostnem obdobju, po vrstnem redu zbranega števila točk od najvišjega števila do najnižjega kot sestavni del arhivskega izvoda zapisnika ter oznako, kateri otroci so sprejeti in kateri ne.
Tabela točkovanja vloge za vsakega otroka je obvezni sestavni del zapisnika komisije.
Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi.
15. člen
Komisija mora omogočiti staršem na njihovo zahtevo ogled zapisnika o sprejemu otrok v vrtec, vendar le tistega dela, ki se nanaša na njihovo vlogo.
16. člen
Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku, določenem v odločbi o sprejemu otroka v vrtec, se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.
17. člen
Če se med šolskim letom izprazni mesto v vrtcu, se sprejme v vrtec otrok, ki je na čakalni listi uvrščen najvišje in ustreza pogojem izpraznjenega mesta (starost in program).
18. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli z najmanj 7-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne odpovedi na sedežu vrtca.
KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-351/2008
Jesenice, dne 23. oktobra 2008
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.