Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

Št. 137/2008-361 Ob-9061/08 , Stran 3660
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev državnih in drugih pomoči za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja kmetijstva in podeželja. II. Višina sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Podlehnik za leto 2008 v višini 15.000,00 EUR, od tega na proračunski postavki: – 410217 – Subvencije v kmetijstvu 10.000,00 EUR, – 4102180 – Pospeševanje turizma 5.000,00 EUR. Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa. O razdelitvi sredstev odloči strokovna komisija, ki jo imenuje župan. A) Pomoči – skupinske izjeme Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006) Z naložbo je treba doseči enega ali več naštetih ciljev: – zmanjšanje proizvodnih stroškov, – izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, – izboljšanje kakovosti, – ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, – boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov), – spodbujati raznolikost kmetijskih dejavnosti. b) Pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti. c) Bruto intenzivnost pomoči: – do 50% upravičenih stroškov naložbe na območjih z omejenimi možnostmi, – do 40% upravičenih stroškov naložbe na ostalih območjih, – do 60% upravičenih stroškov naložbe na območjih z omejenimi dejavniki, če naložbo izvedejo mladi kmetje v obdobju petih let od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva. Mladi kmetje morajo izpolnjevati določila 22. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1698/2005. d) Pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev in sofinancirajo se obrestne mere kreditov. e) Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 150 € na kmetijsko gospodarstvo na leto. f) Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu mikro podjetju (kmetijskemu gospodarstvu) ne sme preseči 400.000,00 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000,00 EUR, če je podjetje (kmetijsko gospodarstvo) na območju z omejenimi možnostmi. g) Upravičenci do pomoči: – pravne in fizične osebe, ki ustrezajo SME podjetjem, kot je opredeljeno v Prilogi I (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v uporabi kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine oziroma tisti upravičenci kmetijskih gospodarstev, ki imajo svojo MID številko in so s tem vpisana v register kmetijskih gospodarstev, – člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti, – organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti, znotraj tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine ali regije, – registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije. h) Pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah. i) Pomoč se ne odobri za: – nakup proizvodnih pravic, – nakup živali in letnih rastlin in zasaditev letnih rastlin drenažna dela, opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%, – preproste naložbe za nadomestitve, – tekoče stroške proizvodnje. j) Pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva so: 1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev (Ukrep A1) 1.1 Investicije v rastlinsko pridelavo Pomoči se dodelijo za naložbe v rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih stroškov: – stroški nakupa rastlinjaka in montaže ter opreme, – stroški nakupa mreže proti toči, stroški postavitve, stroški priprave načrta za postavitev mreže s stroški svetovanja in nadzora, – stroški postavitve nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala, razen jagod. 1.2 Investicije v živinorejsko proizvodnjo Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, prašičev, perutnine, kuncev. Za rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki. Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih stroškov: – stroški za pripravo načrta za rekonstrukcijo in adaptacijo hlevov, – stroški za nakup materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov, – stroški za nakup opreme hlevov (mlekovodi itd.), – stroški za nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi itd.), razen gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva, – stroški postavitve pašnika; stroški izdelave načrta za ureditev pašnika, stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. Upravičeni stroški: – stroški adaptacije hlevov, temelječih na zakonodaji Skupnosti (stroški obnove kritine objektov kmetijskega gospodarstva), – stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke, – stroški nakupa nove in rabljene kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo, – stroški obnove fasad na nestanovanjskih gospodarskih objektih na kmetijskem gospodarstvu, – nakup materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih živinorejskih objektov, razen gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva, – stroški nakupa in postavitve rastlinjaka s pripadajočo opremo, – stroški nakupa in postavitve mrež proti toči, – splošni stroški na področju izdatkov (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc), – najmanjša zmogljivost hleva mora biti 5 ležišč za kobile v boksih ali v prosti reji z izpustom, – najmanjša zmogljivost hleva za rejo drobnice mora biti 15 ležišč, – najmanjša zmogljivost hleva mora biti 15 ležišč v območjih z omejenimi dejavniki in 30 ležišč v nižinskem območju za rejo krav molznic, najmanj 30 ležišč v območjih z omejenimi dejavniki in 40 ležišč v nižinskem območju za kombinirano rejo (molznice, ml. živina) ter 10 ležišč v območjih z omejenimi dejavniki za krave dojilje, – imeti načrt postavitve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, minimalne površine 3 ha, – splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, nakup patentov in licenc …). Upravičenci za pridobitev pomoči morajo izpolnjevati naslednje pogoje: Specifični pogoji upravičenosti: Upravičenci za pridobitev pomoči morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pooblaščena pristojna institucija, – ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo, – imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije; v primeru adaptacije je priglasitev del, – predložiti morajo potreben načrt ureditve hleva, s popisom del, opreme in tehnologijo reje, – projekti po izvedeni investiciji morajo ustrezati razpisnim kriterijem, – račun o plačilu poslovnega načrta, potrjen s strani kmetijske svetovalne službe ali druge organizacije, – pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja, – gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja, – naložba mora biti v skladu z veljavnimi Standardi Skupnosti, – kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge, – po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati novo uvedeni standard za dobro počutje živali, – naložbe morajo izpolnjevati vsaj en cilj; kot je zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, – stroški nakupa in postavitev rastlinjaka ali plastenjaka s pripadajočo opremo, minimalne površine 300 m2, – imeti načrt za postavitev mreže proti toči, s popisom del in materiala, – za razširitev obstoječih in prvo postavitev trajnih nasadov ali postavitev oziroma prestrukturiranje (zamenjave sort) obstoječih intenzivnih nasadov (priprav zemljišča in postavitev opor in ograj, nakup sadilnega materiala …), – najmanjša zmogljivost hleva mora biti 5 ležišč za kobile v boksih ali v prosti reji z izpustom, – najmanjša zmogljivost hleva za rejo drobnice mora biti 15 ležišč, – najmanjša zmogljivost hleva mora biti 15 ležišč v območjih z omejenimi dejavniki in 30 ležišč v nižinskem območju za rejo krav molznic, najmanj 30 ležišč v območjih z omejenimi dejavniki in 40 ležišč v nižinskem območju za kombinirano rejo (molznice, ml. živina) ter 10 ležišč v območjih z omejenimi dejavniki za krave dojilje, – imeti načrt postavitve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše. 2. Urejanje pašnikov (Ukrep A2) Naložbe v postavitev pašnikov in izvedba agromelioracij; – stroški izdelave načrta za ureditev pašnika, – stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ali leseno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke (koli, žica, izolatorji, pašni aparat …), – stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. Upoštevati je potrebno, da drenažna dela in namakalni sistemi niso opravičljiv strošek del kmetijskih gospodarstev, razen če naložba v namakalna dela vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%. Upravičeni stroški: – stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, – stroški nakupa in postavitve opreme za posodobitev namakalnih sistemov, če taka naložba v namakalna dela vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%, – stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih storitev, – splošni stroški na področju izdatkov (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc). Upravičenci za pridobitev pomoči morajo izpolnjevati naslednje pogoje: Specifični pogoji upravičenosti: – izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, – izdelan načrt obnove namakalnega sistema, s katerim se dokazuje, da vodi k zmanjšanju porabe vode za najmanj 25%, – izdelan načrt ureditve zemljišča v zaraščanju ali dostopov (ureditev poljskih in dovoznih poti ter poti v trajnih nasadih), – minimalna površina pašnika, ki se ureja mora biti 1 ha. 3. Urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov (Ukrep A3) Sredstva so namenjena upravičencem za izvedbo manjših zemeljskih del, ki ne pomenijo večjega posega v prostor, kot so: ureditev pašnikov, krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, ureditev dovoznih poti, vse z namenom izboljšanja pogojev obdelovanja. Upravičeni stroški: – stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del, – stroški urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti, stroški izdelave dokumentacije, – stroški za nabavo materiala, stroški strojnih storitev. Upravičenci za pridobitev pomoči morajo izpolnjevati naslednje pogoje: Specifični pogoji upravičenosti: – kopija katastrskega načrta, – zemljiškoknjižni izpisek ali posestni list iz katerega je razvidno, da je upravičenec-lastnik ali solastnik kmetije in ima v uporabi najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin. Dokumenti so lahko stari največ 1 leto, – zakupne pogodbe, sklenjene za obdobje najmanj 5 let, v primeru zakupa zemljišč, – krčitveno dovoljenje pristojnega organa, če gre za spremembo gozdne površine v kmetijsko, – pri izvajanju agromelioracijskih del se obvezno izdela investicijski program strokovne službe Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, – predračun o strojnih delih. 5. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (Ukrep A5) (12. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006) Predmet podpore je plačilo ali doplačilo zavarovalnih premij za zavarovanje pridelkov in živine. Ukrep se bo izvajal skladno z Uredbo o sofinanciranju zavarovalne premije za tekoče leto. Predmet sofinanciranja: Sofinanciranje upravičenih stroškov zavarovalne premije za posevke in plodove pred neugodnimi vremenskimi pojavi, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami, kot so: – spomladanska pozeba, udar strele, požar, toča, vihar in poplave in za zavarovanje živali, za primer bolezni, – nevarnost pogina zaradi bolezni, – zakol z veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve zaradi bolezni, – ekonomski zakol zaradi bolezni. Upravičenci do pomoči: upravičenci so kmetijska gospodarstva, skladno s prvo alineo 7. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Podlehnik za programsko obdobje 2008–2013 (Uradni list RS, št. 96/08). Splošni pogoji upravičenosti: pogoji Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto. Upravičeni stroški: sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje izgub, ki jih povzročijo neugodni vremenski pojavi, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami, kot so spomladanska pozeba, toča, udar strele, požar, vihar in poplave in izgube, ki jih povzročijo bolezni živali. Finančne določbe: bruto intenzivnost pomoči: podpora občine znaša razliko med višino sofinanciranj zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanje živali za primer bolezni. Pogoji za pridobitev: upravičenec mora vlogi priložiti sklenjeno zavarovalno polico in potrdilo o plačilu zavarovalne premije. Pri tem pa pomoč ne sme ovirati delovanje notranjega trga zavarovalnih storitev. B) Pomoči de minimis (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006) 1. Pomoči se dodeljujejo za namen predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter za dopolnilne dejavnosti na kmetiji (Ukrep B1) Upravičeni stroški: – izdelava projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne delavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, – nakup opreme in naprav za dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, – gradnje ali obnove objekta za dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, – obresti kreditov za naložbe v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih. Bruto intenzivnost pomoči: – do 100% upravičenih stroškov. Upravičenci do pomoči: – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo, predelavo ali trženjem na kmetiji, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine, – društva, ki imajo sedež na območju občine, se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, predelavo in trženjem ter izvajajo aktivnosti na območju občine, – ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji. Pogoji za pridobitev sredstev: – kolikor je dopolnilna dejavnost že registrirana na kmetijskem gospodarstvu – potrdilo o registraciji, – kolikor kandidira upravičenec za namen, da bi v prihodnje registriral dopolnilno dejavnost, izjavo, da bo v roku 2 let dejavnost registriral, – dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj naslednji 2 leti po zaključeni investiciji, – projektna dokumentacija naložbe, – predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč, – kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt. 2. Pomoči se dodeljujejo za namen promocije in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov s kmetijskih gospodarstev (Ukrep B2) Upravičeni stroški: – stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …). Bruto intenzivnost pomoči: – do 100% upravičenih stroškov. Upravičenci do pomoči: – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko, nekmetijsko dejavnostjo ali predelavo, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter/ali imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine, – društva in institucije, ki izvedejo aktivnost za namen promocije in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov s kmetij, – ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji. Pogoji za pridobitev sredstev: – predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč. 3. Pomoči se dodeljujejo za nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih (Ukrep B3) Subvencionira se: – turizem na kmetiji, – dejavnosti povezanimi s tradicionalnimi znanji na kmetiji (storitve oziroma izdelki), – pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji, – kompostiranje organskih snovi, – urejanje kmečkih dvorišč (ureditev fasad na kmetijskem gospodarstvu). Upravičeni stroški: – nakup strojev, opreme ali tehnologij, – izdelava projektne dokumentacije, – nakup materiala za izgradnjo ali obnovo prostorov za izvajanje dejavnosti, – obresti kreditov za naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Bruto intenzivnost pomoči: – do 100% upravičenih stroškov. Upravičenci do pomoči: – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko ali nekmetijsko dejavnostjo, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine, – društva in institucije, ki izvedejo aktivnosti nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, – ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji. Pogoji za pridobitev sredstev: – dejavnost se izvaja oziroma je registrirana na kmetijskem gospodarstvu, – predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč, – kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt. 4. Zagotavljanje tehnične podpore na področju dopolnilnih dejavnosti, predelave in trženja ter nekmetijskih dejavnosti (Ukrep B4) Pomoč se dodeljuje za spodbujanje dodatnega izobraževanja kmetov, kmečkih žena in mladine ter kmetijskih društev s prebivališčem v občini za kritje stroškov izobraževanja in usposabljanja, svetovanja, organiziranja in sodelovanja na tekmovanjih in sejmih, s področja dopolnilnih dejavnosti, predelave in trženja ter nekmetijskih dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu. Upravičeni stroški: a) Individualno izobraževanje: – plačilo kotizacije in šolnine za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije, – za plačilo strokovnih gradiv, pomembnih za kmetijsko proizvodnjo oziroma dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje na kmetiji ter nekmetijskih dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, – za udeležbo na sejmu, povezanem s kmetijstvom (za stroške najema razstavnega prostora in prevoza živali na sejem). Pogoji za pridobitev sredstev: – račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč. b) Organizacija predavanj, tečajev, seminarjev: – za organizacijo brezplačnih predavanj, tečajev in seminarjev, ki se jih udeležijo nosilci ali člani kmetijskega gospodarstva. Med upravičene stroške sodijo honorarji predavateljev in najemnina prostorov za izobraževanje. Pogoj za pridobitev sredstev: – račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč. c) Strokovne ekskurzije: – za stroške prevoza in stroške vstopnin za strokovne oglede prireditev, opreme in objektov povezanih s kmetijstvom. Pogoj za pridobitev sredstev – račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč. d) Strokovna tekmovanja: – za stroške najema prostora, uporabe zemljišč in opreme povezane s tekmovanjem in prevoza na tekmovanje. Pogoj za pridobitev sredstev: – račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč. Upravičenci do pomoči: – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo, predelavo ali trženjem ter nekmetijskimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine, – institucije, ki izvedejo tehnično podporo, ki ni namenjena primarni proizvodnji temveč drugemu izobraževanju, potrebnemu za opravljanje dopolnilnih dejavnosti, predelave ali trženja ter nekmetijskih dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, – ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji. C) Druge pomoči (Ukrep C1) Občina sofinancira programe na področju kmetijstva, ki ne predstavljajo državnih pomoči. Upravičeni stroški: – sofinancirajo se programi dela društev s področja kmetijstva, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, – materialni stroški delovanja, – vlaganja v opremo potrebno za delovanje društva, – prireditve (org. razstave, materinskega dne), ki jih izvaja društvo, – izdajanje društvenega glasila, ter druge dejavnosti društva. Upravičenci do pomoči: – pravne osebe – društva, ki izvajajo izključno nepridobitno dejavnost na področju kmetijstva in se dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Podlehnik. Proračunska sredstva se upravičencem dodeljujejo v obliki dotacije. Pogoji za pridobitev sredstev: – vloga, s podrobnim opisom programa, za katerega vlagatelj prosi za pomoč, – finančno ovrednoten letni program dela, – seznam članov društev. III. Rok in način prijave A) Roki in načini prijave ukrepe pomoči – skupinske izjeme Rok za oddajo vlog za ukrepe Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (4. člen Uredbe komisije (ES) št. 857/2006) je 19. 11. 2008. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za ukrep. V obrazložitvi sklepa se opredelijo nameni ter opravičljivi stroški, za katere so bila sredstva namenjena. Za vse ukrepe velja, da se pomoč dodeljuje za aktivnosti izvedene v tekočem letu 2008 do konca javnega razpisa. Upravičenci lahko uveljavljajo pomoč iz obdobja od začetka leta 2008 do konca objave javnega razpisa. K vlogi na javni razpis je potrebno predložiti dokumentacijo, kot je zahtevana na posameznem obrazcu vloge. Upravičena sredstva bodo izplačana najkasneje v 30 dneh po podpisu pogodbe. B) Roki in načini prijave za ukrepe de minimis Rok za oddajo vlog za ukrepe de minimis je 19. 11. 2008. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za ukrep. V obrazložitvi sklepa se opredelijo nameni ter opravičljivi stroški, za katere so bila sredstva namenjena. Za vse ukrepe velja, da se pomoč dodeljuje za aktivnosti izvedene v tekočem letu 2008 do konca javnega razpisa. Upravičenci lahko uveljavljajo pomoč iz obdobja od začetka leta 2008 do konca objave javnega razpisa. K vlogi na javni razpis je potrebno predložiti dokumentacijo, kot je zahtevana na posameznem obrazcu vloge. Upravičena sredstva bodo izplačana najkasneje v 30 dneh po podpisu pogodbe. C) Roki in načini prijave za ukrep druge pomoči Rok za oddajo vlog za ukrep druge pomoči je 19. 11. 2008. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za ukrep. V obrazložitvi sklepa se opredelijo nameni ter opravičljivi stroški, za katere so bila sredstva namenjena. Za vse ukrepe velja, da se pomoč dodeljuje za aktivnosti izvedene v tekočem letu 2008 do konca javnega razpisa. Upravičenci lahko uveljavljajo pomoč iz obdobja od začetka leta 2008 do konca objave javnega razpisa. K vlogi na javni razpis je potrebno predložiti dokumentacijo, kot je zahtevana na posameznem obrazcu vloge. Upravičena sredstva bodo izplačana najkasneje v 30 dneh po podpisu pogodbe. Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj vloga: razpis kmetijstvo« dostaviti na naslov: Občina Podlehnik, Podlehnik 21, 2286 Podlehnik. Na hrbtni strani kuverte morata biti naziv in polni naslov prijavitelja. Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Po končanem postopku odpiranja prispelih vlog, komisija na osnovi upoštevanja meril in pogojev objavljenih v razpisu in določenih v Pravilniku, izda vlagatelju odločbo. Po preteku roka za pritožbo na odločbo, strokovna služba občine pripravi pogodbo s prejemnikom pomoči, v skladu s 24. členom Pravilnika. Roki za izplačila sredstev pričnejo teči z dnem obojestranskega podpisa pogodbe. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Prijavitelj je dolžan vlogo dopolniti v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Brezplačno razpisno dokumentacijo-obrazce vlog, lahko zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni na Občini Podlehnik, Podlehnik 21, 2286 Podlehnik. Objavljena pa je tudi na spletni straneh Občine Podlehnik, www.podlehnik.si, rubrika razpisi. Za dodatne informacije lahko pokličete na Občino Podlehnik, tel. 02/788-40-60 ali pišete na elektronski naslov: obcina.podlehnik@podlehnik.si, z navedbo »razpis kmetijstvo«.