Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

Ob-9151/08 , Stran 3689
1. Navedba prodajalca: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. 2. Predmet prodaje so naslednji poslovni prostori: a) Predmet prodaje so poslovni prostori v objektu Gledališka 2, ki leži na parc. št. 2058, vpisani v vložni št. 1546, k.o. Celje, etažna lastnina še ni izvedena. Prodaja po delih: 1. 1. nadstropje – srednji del – dve pisarni v skupni velikosti 27,77 m2 ter souporaba sanitarijev z vzhodnim delom nadstropja, v skupni velikosti 8,97 m2 – v odkup 4,49 m2. Skupna velikost tako znaša 32,26 m2. Izklicna cena 32.582,60 EUR. 2. 1. nadstropje – vzhodni del – več pisarn ter souporaba sanitarijev s srednjim delom nadstropja, v skupni velikosti 8,97 m2 – v odkup 4,49 m2. Skupna velikost tako znaša 182,25 m2. Izklicna cena 184.072,50 EUR. Poslovni objekt leži v območju ZN Staro mestno jedro (Ur. l. RS, št. 42/86) kjer so predvidene in dovoljene mestotvorne dejavnosti, prenova je možna pod pogoji spomeniško varstvene službe. Izklicna cena poslovnih prostorov znaša 1.010 EUR/m2. V ceno ni vštet davek na promet z nepremičninami 2%, ki ga plača kupec. Poslovni prostori pod 1 so obremenjeni z najemnikom, ki ima predkupno pravico. b) Predmet prodaje je poslovni prostor na naslovu Ljubljanska cesta 8, Celje – pritličje, ki leži na parc. št. 2047/2, vpisana v podvl. št. 2573/2 k.o. Celje, nepremičnina 1.E, nestanovanjska raba 56,31 m2. Poslovni prostor leži v območju ZN Staro mestno jedro (Ur. l. RS, št. 42/86) kjer so predvidene in dovoljene mestotvorne dejavnosti, prenova je možna pod pogoji spomeniško varstvene službe. Izklicna cena poslovnega prostora je 76.000,00 EUR oziroma 1.349,68 EUR/m2. V ceno ni vštet davek na promet z nepremičninami 2%, ki ga plača kupec. Poslovni prostor je obremenjen z najemnikom, ki ima predkupno pravico. c) Predmet prodaje je poslovni prostor na naslovu Ulica V. prekomorske brigade 4, Celje, pritličje, parc. št. 1773/10, k.o. Medlog, nestanovanjska raba 33,02 m2. Poslovni objekt leži v območju ZN Otok 2 kjer so predvidene in dovoljene centralne dejavnosti sosesk. Izklicna cena poslovnega prostora znaša 36.000,00 EUR oziroma 1.090,91 EUR/m2. V ceno ni vštet davek na promet z nepremičninami 2%, ki ga plača kupec. d) Predmet prodaje so poslovni prostori na naslovu Ulica XIV. divizije 10, Celje, 1. nadstropje, na parc. št. 2486/19, vpisani v podvl. št. 2578/15 k.o. Celje, nepremičnina 16.E, nestanovanjska raba 293,75 m2, ter skupni deli na stavbi vpisani v: – podvl. št. 2578/6 id. št. 5.E do 100/300, – podvl. št. 2578/14 id. št. 13.E do 100/300, – podvl. št. 2578/15 id. št. 14.E do 10/50, – podvl. št. 2578/18 id. št. 17.E do 100/300, – podvl. št. 2578/27 id. št. 26.E do 100/300. Poslovni objekt leži v območju ZN Staro mestno jedro (Ur. l. RS, št. 42/86) kjer so predvidene in dovoljene mestotvorne dejavnosti, prenova je možna pod pogoji spomeniško varstvene službe. Izklicna cena poslovnega prostora znaša 330.000,00 EUR oziroma 1.123,41 EUR/m2. e) Predmet prodaje je poslovni prostor v kleti na naslovu Razlagova 6 v Celju, ki leži na parc. št. 2337, vpisan v podvl. št. 2348/2, k.o. Celje, nepremičnina 1.E, (ne)stanovanjska raba, 160,75 m2. Poslovni objekt leži v območju ZN Staro mestno jedro (Ur. l. RS, št. 42/86) kjer so predvidene in dovoljene mestotvorne dejavnosti, prenova je možna pod pogoji spomeniško varstvene službe. Izklicna cena poslovnega prostora je 45.000,00 EUR oziroma 279,94 EUR/m2. f) Predmet prodaje je stanovanje v 2. nadstropju Pod kostanji 8, Celje, ki leži na parc. št. 592/16, vpisano v podvl. št. 24797/54, stanovanjska raba 46,07 m2. Izklicna cena stanovanja je 55.000,00 EUR oziroma 1.193,84 EUR/m2. Stanovanje leži v območju ZN Dogo polje 3 (Ur. l. RS, št. 26/86). Stanovanje je obremenjeno z najemnikom, ki ima predkupno pravico. g) Predmet prodaje je poslovni objekt ter zemljišče, ki se nahaja na naslovu Mariborska 60, Celje, parc. št. 1555/1, vpisano v vl. št. 160, k.o. Spodnja Hudinja, dvorišče 241 m2, stavba 308 m2. Poslovni prostor leži v območju ZN industrija jug in ZN industrija sever (Ur. l. RS, št. 14/86) kjer je možna novogradnja ali investicijsko vzdrževanje skladno s spomeniško varstvenimi določili. Izklicna cena nepremičnine znaša 380.000,00 EUR. V ceno ni vštet davek na promet z nepremičninami 2%, ki ga plača kupec. Nepremičnina je obremenjena z najemniki. h) Predmet prodaje je poslovni prostor, ki se nahaja v poslovni stavbi na Trnoveljski 2, Celje, ležeči na parc. št. 365/13, 365/51, 365/52 in 365/53, vpisano k.o. Trnovlje. Poslovni prostor se nahaja v pritličju, velikosti 176,17 m2, v etažnem načrtu, ki je v izvedbi, pa bo nosil št. 1073-449-1. Zemljišče leži v območju ZN Trnovlje jug (Ur. l. SRS, št. 23/86 – proj. št. 7/84 RC Planiranje) na katerem so predvidene proizvodne, servisne in gospodarske dejavnosti. Izklicna cena poslovnih prostorov znaša 910,24 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 160.848,51 EUR. V ceno ni vštet davek na promet z nepremičninami 2%, ki ga plača kupec. 3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. 4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo interesenti predložiti ponudbo: a) Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno. b) Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili in prilogami poslati ali predložiti v zaprti ovojnici najkasneje do 17. 11. 2008 do 12. ure na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – prodaja nepremičnin«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. 5.c) V ponudbi morajo ponudniki navesti: – naziv ponudnika, in sicer fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko, transakcijski račun in fotokopijo osebnega dokumenta, pravne osebe: naziv in sedež, telefonsko številko, davčno številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe oziroma zakonitega zastopnika; – predmet ponudbe, kjer mora biti jasno razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, – pravne osebe predložijo izpis iz registra, ki ni starejši od 30 dni, s katerega mora biti razvidno, da imajo sedež v RS; – samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS), – fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS, – za najemnike – potrdilo o poravnanih obveznostih do Mestne občine Celje, – dokazilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene na transakcijski račun Mestne občine Celje, št. 01211-0100002855, z obveznim sklicem na št. 28 75108-7200005-10000008. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec varščino vrnil brezobrestno v 30 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, izbranemu ponudniku pa vračunal v ceno kupljene nepremičnine. Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu. d) Način in rok plačila kupnine: celotno kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni po podpisu pogodbe. e) Izbrani ponudnik nosi vse stroške v zvezi s prodajo poslovnih prostorov (plačilo davka, stroški notarskih storitev). f) Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji poslovnega prostora z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) brez vsake pravne posledice ustavi. S tem so vsi ponudniki seznanjeni in se strinjajo. g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od pravnomočnosti sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. h) Če ponudnik predloži nepopolno ponudbo, komisija le-to s sklepom zavrže in o tem obvesti ponudnika. 5. Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje (II. nadstropje), 17. 11. 2008 ob 13. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega in finančnega premoženja MOC in vse ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem odpiranju ponudb. Če bo več ponudb enakih, se pri izbiri najugodnejšega ponudnika upošteva načelo proste presoje. 6. Vsa pojasnila v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Celje, Oddelek za finance in gospodarstvo, tel. 03/42-65-668 (Tina Rosina Košir) ali Oddelek za splošne zadeve 03/42-65-670 (Jože Krulec).