Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4516. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja CR 2/20 Pravoslavna cerkev, stran 13926.

Na podlagi 18. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja CR 2/20 Pravoslavna cerkev
1.
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega podrobnega načrta za območje urejanja CR 2/20 Pravoslavna cerkev (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN
Območje urejanja CR 2/20 Pravoslavna cerkev se prostorsko ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja CR 2/20 Pravoslavna cerkev (Uradni list RS, št. 33/08), ki določa pogoje in merila za posege na obstoječem objektu cerkve in za gradnjo župnijskega doma Srbske pravoslavne cerkvene občine v Ljubljani. Po določilih OPPN je dopustna gradnja paviljonskega objekta s steklenim fasadnim ovojem, etažnosti pritličje, nadstropje ter dve kletni etaži. V objektu je predvidena ureditev dvorane, učilnic, sejne sobe, pisarn in prostorov za počitek. V 2. kleti župnijskega doma je predvideno parkiranje za 14 vozil, dostopno preko dvigala za avte.
Srbska pravoslavna cerkvena občina v Ljubljani želi predvidene parkirne prostore nadomestiti s prostori za izobraževanje in družabni program, parkiranje pa reševati z uporabo javnih parkirnih mest in garaž v neposredni bližini.
Obstoječi urbanistični dokument ne omogoča želene spremenjene namembnosti prostorov, zato je treba urbanistični dokument spremeniti.
3.
Območje sprememb in dopolnitev OPPN
Območje sprememb in dopolnitev OPPN obsega celotno območje veljavnega občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja CR 2/20 Pravoslavna cerkev.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev OPPN
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. (Področje oskrbe z vodo, Področje odvajanja odpadnih voda),
2. RS, Ministrstvo za kulturo,
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,
5. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (Urad za upravljanje z vodami),
6. Elektro Ljubljana d.d., DEE Ljubljana mesto,
7. JP Energetika Ljubljana d.o.o. (Oskrba s plinom, Daljinska oskrba s toplotno energijo),
8. RS, Ministrstvo za obrambo (Uprava RS za zaščito in reševanje),
9. RS, Ministrstvo za obrambo (Direktorat za upravne zadeve, Sektor za civilno obrambo),
10. Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana,
11. Javna razsvetljava d.d.,
12. JP Snaga d.o.o.
(2) Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor,
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Strokovno rešitev, ki bo podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN, bo izdelal avtor prvonagrajenega elaborata javnega natečaja za urbanistično in arhitekturno ureditev Župnijskega doma s pripadajočo okolico.
6.
Roki za pripravo OPPN
Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev OPPN je predvidena pol meseca po začetku veljavnosti tega sklepa, priprava dopolnjenega osnutka pol meseca po pridobitvi smernic, sprejem predloga sprememb in dopolnitev OPPN je predviden osem mesecev po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev OPPN
Pripravo sprememb in dopolnitev OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana.
Št. 3500-16/2007-30
Ljubljana, dne 24. oktobra 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.