Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4524. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih in kriterijih za podeljevanje priznanj Občine Ravne na Koroškem, stran 13941.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 17. člena Odloka o priznanjih Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 131/04) ter 6. in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 … 23/07) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 20. redni seji dne 29. 10. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih in kriterijih za podeljevanje priznanj Občine Ravne na Koroškem
1. člen
(vsebina sprememb pravilnika)
S tem aktom se spremenijo in dopolnijo posamezna določila Pravilnika o postopkih in kriterijih za podeljevanje priznanj Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št 131/04).
2. člen
(točkovanje)
Četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 8. člena pravilnika se spremenijo in dopolnijo in se po novem glasijo:
»4. Prispevek k razvoju občine se točkuje po naslednjih merilih:
– 1. sklop: velik prispevek k razvoju občine    1–4 točke
– 2. sklop: zelo velik prispevek k razvoju      5–7 točk
občine
– 3. sklop: izjemen prispevek k razvoju       8–10 točk
občine
5. Prispevek k ugledu občine se točkuje po naslednjih merilih:
– 1. sklop: promicija občine v okviru regije    1–4 točke
– 2. sklop: promocija občine v okviru države     5–7 točk
– 3. sklop: promocija občine v tujini        8–10 točk
6. Posamezni uspehi, rezultati in dosežki med letom se točkujejo po naslednjih merilih:
– 1. sklop: rezultat oziroma dosežek ima      1–4 točke
regionalni pomen
– 2. sklop: rezultat oziroma dosežek ima       5–7točk
državni pomen
– 3. sklop: rezultat oziroma dosežek ima      8–10 točk
mednarodni pomen
7. Objava članka o rezultatu oziroma dosežku se točkuje po naslednjih merilih:
– 1. sklop: objava v regijskih in nacionalnih    1–4 točke
sredstvih obveščanja
– 2. sklop: objava v regijskih, nacionalnih     5–7 točk
in v tujih sredstvih obveščanja
– 3. sklop: objava v regijskih, nacionalnih    8–10 točk«.
in v tujih sredstvih obveščanja ter v
strokovni literaturi
3. člen
(glasovanje v komisiji in število točk)
9. člen pravilnika se spremeni in se glasi:
»1. Komisija se z glasovanjem najprej opredeli, v katere sklope po zgornjih merilih sodi prispevek oziroma rezultat predlaganega kandidata za prejem priznanja Občine Ravne na Koroškem. Člani komisije nato opravijo točkovanje v okviru posameznih sklopov in ugotovijo povprečno število točk za posameznega kandidata.
2. Za podelitev naziva častnega občana in domicila oziroma domicilnega statusa mora predlog zadostiti kriterijem iz 1. oziroma 2. točke 8. člena in pri točkovanju na osnovi meril iz 4. in 5. točke 8. člena tega pravilnika doseči najmanj 15 točk.
3. Za podelitev nagrade Občine Ravne na Koroškem mora predlog zadostiti kriterijem iz 1. točke 8. člena in pri točkovanju na osnovi meril iz 4. in 5. točke 8. člena tega pravilnika doseči najmanj 14 točk.
4. Za podelitev velike plakete Občine Ravne na Koroškem, velike Prežihove plakete ali velike Klančnikove plakete mora predlog zadostiti kriterijem iz 2. točke 8. člena in pri točkovanju na osnovi meril iz 4. in 5. točke 8. člena tega pravilnika doseči najmanj 12 točk.
5. Za podelitev plakete Občine Ravne na Koroškem, Prežihove plakete ali Klančnikove plakete mora predlog zadostiti kriterijem iz 3. točke 8. člena in pri točkovanju na osnovi meril iz 6. in 7. točke 8. člena tega pravilnika doseči najmanj 10 točk.«
4. člen
(pričetek uporabe dopolnitev)
Ta pravilnik se uporablja od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 094-0001/2008-106
Ravne na Koroškem, dne 29. oktobra 2008
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.