Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4528. Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju »Nove stanovanjske cone v Hrovači«, stran 13943.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95, 73/95 – odločba US, 9/ 96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 29/97 – dopolnitev 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98 in 59/99 – odločba US 70/00), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00, 58/03) je Občinski svet Občine Ribnica na 11. redni seji dne 16. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju »Nove stanovanjske cone v Hrovači«
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za območje, ki se ureja skladno z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote R5 – KS Ribnica za del območja urejanja R5-S13 (SDL, št. 17/88) (v nadaljevanju – območje »Nove stanovanjske cone v Hrovači«).
2. člen
Sestavni del odloka je Program opremljanja zemljišča za gradnjo za območje »Nove stanovanjske cone v Hrovači«, ki ga je izdelal Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o., iz Domžale, pod številko 933/08 v februarju 2008 in je na vpogled na sedežu Občine Ribnica.
3. člen
Program opremljanja je dokument na podlagi katerega se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč in je osnova za obračun komunalnega prispevka.
Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
II. ZAVEZANEC ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
Komunalni prispevek po tem odloku se izračuna in odmeri zavezancu kadar:
– se bo zavezanec priključil na oziroma mu bo omogočena uporaba predvidene nove komunalne opreme, katere gradnja je predvidena v tekočem ali naslednjem letu
– zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta na obravnavanem območju in s tem spreminja namembnost objekta
– zavezanec izvaja rekonstrukcijo objekta na območju in s tem povečuje neto tlorisno površino objekta.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli:
      KP(i)= ((A(p) * C(pi)·* D(pi))+(K * A(t) * C(ti) * D(ti)))
pri čemer je:
KP(i)…    prispevek za določeno vrsto komunalne opreme
A(p)…     površina stavbnega zemljišča objekta (m2)
A(t)…     neto tlorisna površina stavbe (m2)
K (dejavnost)…faktor dejavnosti
D(pi)…    delež stavbnega zemljišča pri izračunu
       komunalnega prispevka
D(ti)…    delež neto tlorisne površine objekta pri
       izračunu komunalnega prispevka
C(pi)…    stroški opremljanja kvadratnega metra
       stavbnega zemljišča z določeno komunalno
       opremo na obračunskem območju
C(ti)…    stroški opremljanja kvadratnega metra neto
       tlorisne površine objekta z določeno komunalno
       opremo na obračunskem območju
Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
             KP = vsota KP(i) * i
pri čemer je:
KP(i)…   izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto
      komunalne opreme, na katero se objekt priključuje
KP…     celotni izračunani komunalni prispevek
i…     indeks rasti cen
6. člen
Za območje »Nove stanovanjske cone v Hrovači« je določeno eno obračunsko območje, saj je so na območju predvidene enotne funkcionalne enote in celote, ki bodo enakomerno in sorazmerno opremljene s posamezno vrsto komunalne opreme.
Grafični prikaz obračunskega območja je sestavni del Programa opremljanja zemljišč za gradnjo za območje »Nove stanovanjske cone v Hrovači«.
7. člen
Komunalni prispevek, izračunan na način iz 5. člena tega odloka, se revalorizira z indeksom cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, glede na izhodiščne cene iz tega odloka, ki veljajo za leto 2008.
8. člen
Razmerje med deležem stavbnih zemljišč (Dpi) in deležem neto tlorisne površine stavbe (Dti) pri izračunu komunalnega prispevka na obravnavanem območju je Dpi : Dti = 0,7: 0,3.
9. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka na obravnavanem območju se upošteva faktor dejavnosti (K) 0,8.
10. člen
Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto kvadratnega metra stavbnega zemljišča za določeno komunalno opremo na obračunskem območju so (Cpi):
+---------------+------------+-------------+----------+--------+
| Vrsta opreme |  Oznaka  |  Skupna  |Obračunski|Cena na |
|        |obračunskega| površina  | stroški | enoto |
|        | območja  |  parcel  | [EUR]  |[EUR/m2]|
|        |      |obračunskega |     |    |
|        |      |  območja  |     |    |
|        |      |  [m2]   |     |    |
+---------------+------------+-------------+----------+--------+
|I. STROŠKI   |  OB_1  |  11.365,07|   0,00|  0,00|
|PRIDOBIVANJA  |      |       |     |    |
|ZEMLJIŠČ    |      |       |     |    |
+---------------+------------+-------------+----------+--------+
|II. STROŠKI  |  OB_1  |  11.365,07| 13.080,42|  1,15|
|PRIPRAVE    |      |       |     |    |
|ZEMLJIŠČ    |      |       |     |    |
+---------------+------------+-------------+----------+--------+
|III. STROŠKI  |  OB_1  |  11.365,07|108.613,80|  9,56|
|GRADNJE OPREME |      |       |     |    |
+---------------+------------+-------------+----------+--------+
|Cestno omrežje |  OB_1  |  11.365,07 |50.349,98 |  4,43 |
+---------------+------------+-------------+----------+--------+
|Kanalizacijsko |  OB_1  |  11.365,07 |23.067,31 |  2,03 |
|    omrežje |      |       |     |    |
+---------------+------------+-------------+----------+--------+
|   Vodovodno |  OB_1  |  11.365,07 |25.386,63 |  2,23 |
|    omrežje |      |       |     |    |
+---------------+------------+-------------+----------+--------+
|  TK omrežje |  OB_1  |    0,00 |   0,00 |  0,00 |
+---------------+------------+-------------+----------+--------+
|    Elektro |  OB_1  |    0,00 |   0,00 |  0,00 |
|    omrežje |      |       |     |    |
+---------------+------------+-------------+----------+--------+
|     Javna |  OB_1  |  11.365,07 | 9.809,88 |  0,86 |
| razsvetljava |      |       |     |    |
+---------------+------------+-------------+----------+--------+
|  Ravnanje z |  OB_1  |    0,00 |   0,00 |  0,00 |
|    odpadki |      |       |     |    |
+---------------+------------+-------------+----------+--------+
|Javne površina |  OB_1  |    0,00 |   0,00 |  0,00 |
| in parkirišča |      |       |     |    |
+---------------+------------+-------------+----------+--------+
|     Drugo |  OB_1  |    0,00 |   0,00 |  0,00 |
+---------------+------------+-------------+----------+--------+
|SKUPAJ     |  OB_1  |  11.365,07|121.694,22|  10,71|
+---------------+------------+-------------+----------+--------+
Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so (Cti):
+---------------+-------------+-----------+-----------+--------+
| Vrsta opreme |  Oznaka  |Skupna neto|Obračunski |Cena na |
|        | obračunskega| tlorisna | stroški | enoto |
|        |  območja  | površina |  [EUR]  |[EUR/m2]|
|        |       |objektov na|      |    |
|        |       |obračunskem|      |    |
|        |       | območju |      |    |
|        |       |  [m2]  |      |    |
+---------------+-------------+-----------+-----------+--------+
|I. STROŠKI   |   OB_1  |  2.632,20|    0,00|  0,00|
|PRIDOBIVANJA  |       |      |      |    |
|ZEMLJIŠČ    |       |      |      |    |
+---------------+-------------+-----------+-----------+--------+
|II. STROŠKI  |   OB_1  |  2.632,20| 13.080,42|  4,97|
|PRIPRAVE    |       |      |      |    |
|ZEMLJIŠČ    |       |      |      |    |
+---------------+-------------+-----------+-----------+--------+
|III. STROŠKI  |   OB_1  |  2.632,20| 108.613,80|  41,26|
|GRADNJE OPREME |       |      |      |    |
+---------------+-------------+-----------+-----------+--------+
| Cestno omrežje|   OB_1  |  2.632,20| 50.349,98 | 19,13 |
+---------------+-------------+-----------+-----------+--------+
| Kanalizacijsko|   OB_1  |  2.632,20| 23.067,31 |  8,76 |
|    omrežje|       |      |      |    |
+---------------+-------------+-----------+-----------+--------+
|   Vodovodno|   OB_1  |  2.632,20| 25.386,63 |  9,64 |
|    omrežje|       |      |      |    |
+---------------+-------------+-----------+-----------+--------+
|   TK omrežje|   OB_1  |    0,00|   0,00 |  0,00 |
+---------------+-------------+-----------+-----------+--------+
|Elektro omrežje|   OB_1  |    0,00|   0,00 |  0,00 |
+---------------+-------------+-----------+-----------+--------+
|     Javna|   OB_1  |  2.632,20| 9.809,88 |  3,73 |
|  razsvetljava|       |      |      |    |
+---------------+-------------+-----------+-----------+--------+
|   Ravnanje z|   OB_1  |    0,00|   0,00 |  0,00 |
|    odpadki|       |      |      |    |
+---------------+-------------+-----------+-----------+--------+
| Javne površina|   OB_1  |    0,00|   0,00 |  0,00 |
| in parkirišča|       |      |      |    |
+---------------+-------------+-----------+-----------+--------+
|     Drugo|   OB_1  |    0,00|   0,00 |  0,00 |
+---------------+-------------+-----------+-----------+--------+
|SKUPAJ     |   OB_1  |  2.632,20| 121.694,22|  46,23|
+---------------+-------------+-----------+-----------+--------+
IV. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
Kadar se komunalni prispevek odmerja za potrebe gradnje, ga odmeri pristojni organ občinske uprave z odločbo na zahtevo zavezanca ali ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, izda pristojni organ občinske uprave odločbo po uradni dolžnosti.
Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku.
12. člen
Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna Občine Ribnica. Občina Ribnica lahko sredstva zbrana po tem odloku uporablja samo za namen opremljanja zemljišč za gradnjo v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka na območju »Nove stanovanjske cone v Hrovači«.
14. člen
Obstoječa objekta, ki sta komunalni prispevek deloma že plačala, plačata komunalni prispevek samo za tisto opremo na katero se bosta na novo priključila in za to opremo komunalni prispevek še ni bil plačan (kanalizacija in javna razsvetljava).
Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto kvadratnega metra stavbnega zemljišča za obstoječa objekta za določeno komunalno opremo na obračunskem območju so (Cpi((obs))):
+---------------+-------------+------------+----------+--------+
| Vrsta opreme |  Oznaka  |  Skupna  |Obračunski|Cena na |
|        |obračunskega | površina | stroški | enoto |
|        |  območja  |  parcel  | [EUR]  |[EUR/m2]|
|        |       |obračunskega|     |    |
|        |       | območja  |     |    |
|        |       |  [m2]  |     |    |
+---------------+-------------+------------+----------+--------+
|Kanalizacijsko |  OB_1   |  11.365,07| 23.067,31|  2,03|
|omrežje    |       |      |     |    |
+---------------+-------------+------------+----------+--------+
|Javna     |  OB_1   |  11.365,07| 9.809,88|  0,86|
|razsvetljava  |       |      |     |    |
+---------------+-------------+------------+----------+--------+
|SKUPAJ     |  OB_1   |  11.365,07| 32.877,19|  2,89|
+---------------+-------------+------------+----------+--------+
Stroški opremljanja preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta za obstoječa objekta za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so (Cti((obs))):
+---------------+--------------+-----------+----------+--------+
| Vrsta opreme |  Oznaka  |Skupna neto|Obračunski|Cena na |
|        | obračunskega | tlorisna | stroški | enoto |
|        |  območja  | površina | [EUR]  |[EUR/m2]|
|        |       |objektov na|     |    |
|        |       |obračunskem|     |    |
|        |       | območju |     |    |
|        |       |  [m2]  |     |    |
+---------------+--------------+-----------+----------+--------+
|Kanalizacijsko |   OB_1   |  2.632,20| 23.067,31|  8,76|
|omrežje    |       |      |     |    |
+---------------+--------------+-----------+----------+--------+
|Javna     |   OB_1   |  2.632,20| 9.809,88|  3,73|
|razsvetljava  |       |      |     |    |
+---------------+--------------+-----------+----------+--------+
|SKUPAJ     |   OB_1   |  2.632,20| 32.877,19|  12,49|
+---------------+--------------+-----------+----------+--------+
Za obstoječa objekta, ki sta znotraj obravnavanega območja »Nove stanovanjske cone v Hrovači« se višina komunalnega prispevka izračuna na naslednji način:
KP(i(obs)) = ((A(p)·* C(pi(obs))D(pi))+(K * A(t)·* C(ti(obs))·* D(ti)))

KP(i(obs))…   prispevek za določeno vrsto komunalne opreme
        za obstoječa objekta
A(p)…      površina stavbnega zemljišča objekta (m2)
A(t)…      neto tlorisna površina stavbe (m2)
K ((dejavnost)) faktor dejavnosti
…
D(pi)…     delež stavbnega zemljišča pri izračunu
        komunalnega prispevka
D(ti)…     delež neto tlorisne površine objekta pri
        izračunu komunalnega prispevka
C(pi(obs))…   stroški opremljanja kvadratnega metra
        stavbnega zemljišča za obstoječa objekta z
        določeno komunalno opremo na obračunskem
        območju
C(ti(obs))…   stroški opremljanja kvadratnega metra neto
        tlorisne površine objekta za obstoječa objeta
        z določeno komunalno opremo na obračunskem
        območju
Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
             KP((obs)) = vsotaKP(i(obs)) * i
pri čemer je:
KP(i(obs))…   izračunani komunalni prispevek za obstoječa
        objekta za posamezno vrsto komunalne opreme,
        na katero se objekt priključuje
KP((obs))…   celotni izračunani komunalni prispevek za
        obstoječa objekta
i…       indeks rasti cen
Občina izda odločbo o odmeri komunalne prispevka za sklop »javna razsvetljava«. V primeru, da se objekta priključujeta na tudi kanalizacijo se izda tudi odločba za sklop »kanalizacija«.
15. člen
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Ribnica.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
17. člen
S sprejemom tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju »Nove stanovanjske cone v Hrovači« objavljen v Uradnem listu RS, št. 34/08.
Št. 007/4/2008
Ribnica, dne 16. oktobra 2008
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.