Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4515. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BR 1/1 Stadion, stran 13925.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BR 1/1 Stadion
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BR 1/1 Stadion (v nadaljevanju: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Obravnavano območje se nahaja v vzhodnem delu območja urejanja BR 1/1 Stadion, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje obrobja Dunajske ceste, od Bežigrajskega dvora do Ruskega carja (Uradni list RS, št. 45/00, 57/08). Po navedenem dokumentu je stadion namenjen športnim in kulturnim prireditvam ter rekreaciji in se ohranja kot dediščina arhitekta Jožeta Plečnika. Dovoljeni so posamični posegi in revitalizacija objekta stadiona, površin in objektov v njegovem vplivnem območju, skladno s predhodno pridobljenimi konservatorskimi smernicami in pogoji pristojne službe za varovanje kulturne dediščine.
Obstoječi stadion Bežigrad ne ustreza veljavnim tehničnim normativom in priporočilom glede ureditve stadionov. Zato je predvidena njegova celovita prenova, ki ohranja dediščino arhitekta Jožeta Plečnika, vključuje pa tudi dozidave novih volumnov na površinah med Vodovodno cesto, Dunajsko cesto, Samovo ulico in Koroško ulico. Nova pozidava obsega cca 82.000 m2 BTP. Za pridobitev najustreznejše arhitekturne rešitve bo izveden mednarodni natečaj.
Veljavni prostorski ureditveni pogoji ne določajo vseh potrebnih meril in pogojev za izvedbo natečaja za celovito prenovo obravnavanega območja, zato je izdelava novega prostorskega izvedbenega akta utemeljena.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN obsega površine med Vodovodno cesto, Dunajsko cesto, Samovo ulico in Koroško ulico. Površina ureditvenega območja je cca 58.000 m2. Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. (Področje oskrbe z vodo, Področje odvajanja odpadnih voda)
2. Ministrstvo za kulturo
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
5. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (Urad za upravljanje z vodami)
6. Elektro Ljubljana d.d., DEE Ljubljana mesto
7. JP Energetika Ljubljana d.o.o. (Oskrba s plinom, Daljinska oskrba s toplotno energijo)
8. RS, Ministrstvo za obrambo (Uprava RS za zaščito in reševanje, Direktorat za obrambne zadeve – Urad za civilno obrambo)
9. Telekom Slovenije d.d.
10. Javna razsvetljava d.d.
11. JP Snaga d.o.o.
12. Petrol, d.o.o.
(2) Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami
3. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za šport
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
OPPN bo izdelan na podlagi izdelanih strokovnih podlag, strokovne urbanistične rešitve in smernic pristojnih urejevalcev prostora.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava osnutka OPPN je predvidena en mesec po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je dva meseca po pridobitvi smernic. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene dogovor z Mestno občino Ljubljana in pogodbo za pripravo OPPN z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
8.
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani http://ppmol.org/urbanizem.
Št. 3505-40/2008-1
Ljubljana, dne 24. oktobra 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.