Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

4521. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Račel - Log, območje F«, stran 13933.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19 – popr./06 in 34/07) je Občinski svet Občine Prevalje na 16. redni seji dne 23. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Račel - Log, območje F«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za sprejem)
(1) S tem odlokom se, ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986–2000, dopolnjen leta 2004 (Uradni list RS, št. 83/01, 64/04) sprejme občinski podrobni prostorski načrt »Račel - Log, območje F« – v nadaljevanju OPPN.
(2) OPPN je izdelal Biro Godec, Sanja Godec, s.p., Ravne na Koroškem, pod št. projekta 20/07-SG z datumom junij 2008.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Odlok o OPPN iz prejšnjega člena določa: ureditveno območje podrobnega načrta, arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, načrt parcelacije, etapnost izvedbe prostorske ureditve, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, vplive in povezave s sosednjimi območji, dopustnost odstopanja od načrtovanih rešitev in druge pogoje za izvajanje tega odloka.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so razložene in grafično prikazane v OPPN, ki obsega tekstualni in grafični del. Grafični del vsebuje:
1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega  M 1:5000
dela občinskega prostorskega načrta
2. Območje podrobnega načrta z obstoječim    M 1:500
parcelnim stanjem
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi    M 1:5000
območji
4. Zazidalna situacija             M 1:500
5. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in   M 1:500
priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo ter grajeno javno dobro
6. Prikaz ureditev potrebnih za varovanje    M 1:500
okolja, naravnih virov in ohranjanje narave,
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
vključno z varstvom pred požarom
7. Načrt parcelacije              M 1:500.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(opis prostorske ureditve)
(1) Območje OPPN je namenjeno za gradnjo stanovanjskih objektov (CC.SI-11100) – gradnja nizke gostote, ki vključuje enostanovanjske stavbe oziroma stavbe v nizu. Predvidena je gradnja treh enostanovanjskih objektov ter en dvojni objekt v nizu, skupno 5 stanovanjskih objektov.
(2) Na območju je predvidena gradnja prometnih površin in druge gospodarske javne infrastrukture.
III. OBMOČJE PROSTORSKE UREDITVE
4. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN se nahaja na skrajnjem vzhodnem delu Občine Prevalje na meji z Občino Ravne na Koroškem in obsega prostor skupne površine cca 0,5ha na naslednjih zemljiščih:
k.o. Stražišče: 350/3, 350/11, 350/12, 358/6, 358/7.
(2) Vplivno območje OPPN obsega vsa zemljišča znotraj OPPN.
(3) Meja območja OPPN in vplivnega območja je razvidna iz grafičnih prilog (zazidalna situacija v M 1 : 500).
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(urbanistična zasnova območja)
(1) Stanovanjski objekti so razporejeni vzdolž dovozne ceste, ki poteka po robu Farskega potoka. Predvideno je skupno pet (5) stanovanjskih objektov.
(2) Celotno območje se navezuje na lokalno občinsko cesto LC 350400 na območju obstoječega cestnega priključka.
(3) Na celotnem območju bo zgrajena nova komunalna oprema in sicer v koridorju dovozne ceste, ki bo priključena na obstoječe infrastrukturne vode in naprave, ki so zgrajeni na tem območju.
6. člen
(lega in oblikovna zasnova objektov)
(1) Tlorisna velikost objektov:
– objekt 1: podolgovati tloris v zlomljeni obliki dim. 20,30 m ± 4,0 m + 17,00 m ± 4,0 m x 6,00 m ± 3,00 m;
– objekta 2 in 3: dvojni objekt tlorisnih dim. 20,00 m(=2X10,0 m) ± 4,0 m x 8,00 m ± 2,00 m;
– objekt 4 in 5: tlorisnih dimenzij 12,00 m x 8,00 m ± 2,0 m.
(2) Etažnost objektov: P+1, možna je izvedba tudi v obliki poletaž, višina objektov je dovoljena max. 8,0 m nad niveleto tal pritličja.
(3) Podkletitev objektov ni dovoljena.
(4) Oblikovanje strehe: enokapnice oziroma ravne strehe, naklona strešin do 15°, dovoljena širina napuščev je največ (
7. člen
(višinske kote)
(1) Niveleta tal pritličja stanovanjskih prostorov predvidenih objektov je pogojena z zagotavljanjem ustrezne varnosti pred visokimi vodami reke Meže oziroma Farskega potoka in je določena s koto 399,50 m NMV.
(2) Niveleta tal pritličja je dovoljena največ ((3) Niveleta tal pomožnih stanovanjskih prostorov (garaže, shrambe, lope) je lahko nižja od kote stanovanjskih prostorov vendar ne sme biti nižja od nivelete dovozne ceste ob Farskem potoku.
8. člen
(regulacijske črte, odmiki)
(1) Regulacijska linija, ki ločuje predvidene grajene javne površine od površin v privatni lasti, je razvidna iz grafičnih prilog.
(2) Gradbena meja (črta, ki je načrtovani objekti ne smejo presegati) je določena v grafičnih prilogah z odmikom od predvidene dovozne ceste in znaša cca 4,0 m za objekte z oznako 1 in 4 oziroma cca 5,0 m za objekte z oznako 2, 3 in 5 ter z odmikom od vzhodne parcelne meje za objekte št. 1, 4, 5 in z mejo med parcelami za dvojni objekt št. 2 in 3. Izven gradbene meje so dovoljeni le napušči strehe, ki pa ne smejo presegati širino ((3) Minimalni odmiki stanovanjskih objektov (brez napuščev) od mej sosednjih zemljišč so določeni v grafični prilogi št. 7. Načrt parcelacije v M 1 : 500 – območje zazidljivosti.
(4) Odmiki objektov od zgornjega roba regulirane struge Farskega potoka morajo znašati najmanj (>/=) 8,0 m, od vodnega zemljišča reke Meže pa najmanj (>/=) 15,0 m.
(5) Odmiki objektov od obstoječih in predvidenih komunalnih vodov in naprav morajo biti usklajeni z veljavnimi tehničnimi predpisi.
9. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)
Skupni pogoji za oblikovanje in konstrukcijo objektov:
– arhitekturni izraz objektov naj sledi čistim in jasnim linijam z racionalistično razporeditvijo odprtin,
– objekti so lahko grajeni z klasičnimi oziroma sodobnimi gradbenimi materiali v masivni konstrukciji oziroma v montažni izvedbi,
– fasade objektov bodo klasične (zidane ali ometane) oziroma iz prefabriciranih betonskih ali kakšnih drugih elementov,
– uporabljajo se lahko elementi tradicionalne arhitekture (kamen, les, omet) kot tudi sodobni materiali (jeklo, polimerne fasadne plošče, steklo, pločevine visokega kovinskega sijaja),
– okenske in vratne odprtine morajo biti razporejene v skladu z kompozicijsko zasnovo objekta ali osno.
10. člen
(faktor izrabe in zazidanosti parcel)
(1) Faktor izrabe parcel (razmerje med bruto tlorisno površino objekta in celotno površino parcele namenjene gradnji) je dovoljen do največ 0,70.
(2) Faktor zazidanosti parcel (razmerje med zazidano površino objekta, vključno s pomožnimi objekti, in celotno površino parcele namenjene gradnji) je dovoljen do največ 0,35.
11. člen
(pogoji za ureditev okolice objektov
(1) Glavni dovozi do parcel in glavni vhodi v objekte so predvideni v pritlični etaži.
(2) Najmanj 50% parcele mora biti ozelenjeno.
(3) Parcele stanovanjskih objektov je dovoljeno ograditi z živo mejo ali ograjo iz lesa, kamna, betona ali kovine do višine največ (/=) 0,50 m in postavljena tako, da ne ovira preglednosti.
(4) Oporni zidovi morajo biti obdelani z naravnimi materiali in ozelenjeni.
(5) Po končanih delih je potrebno vse odkopne in nasipne brežine humusirati in zatraviti oziroma hortikulturno urediti.
12. člen
(pogoji in merila za parcelacijo)
(1) Parcele grajenega javnega dobra in parcele stanovanjskih objektov so razvidne iz grafičnih prilog.
(2) Parceli št. 2 in št. 3, prikazani na grafičnih prilogah, je možno združiti ob zagotavljanju nemotenega dostopa do javnega dobra ter priključevanja le teh na javno gospodarsko infrastrukturo.
(3) V primeru združevanja zgoraj opredeljenih parcel ostajajo določila, izhajajoča iz IV. dela tega odloka, nespremenjena.
13. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)
(1) Na območju OPPN je dovoljeno graditi enostavne in nezahtevne objekte v skladu z določili veljavnih predpisov, ki določajo vrste objektov glede na zahtevnost. Dovoljena je gradnja objektov za lastne potrebe, postavitev ograj ter pomožnih objektov gospodarske javne infrastrukture, ki bo zgrajena na območju OPPN.
(2) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti smiselno locirani na parceli ob upoštevanju urbanistične zasnove osnovnega objekta, predpisa iz prejšnjega odstavka tega člena, minimalnega odmika od sosednjih zemljišč, ki znaša najmanj (>/=) 2,0 m ter izven območja varovalnih pasov gospodarske javne infrastrukture ter vodnega zemljišča.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA JAVNO GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO DOBRO
14. člen
(prometna infrastruktura)
Celotno območje se navezuje na lokalno občinsko cesto LC 350400 na območju obstoječega cestnega priključka, ki se delno rekonstruira oziroma preuredi.
Tehnični elementi za izvedbo prometne infrastrukture, ki bo pridobila status kategorizirane občinske ceste:
– dovozna cesta se izvedene s širino cestišča 3,5 m in skupno širino cestnega telesa 5,0 m;
– na zaključku ceste se izvede obračališče;
– ob dovozni cesti se na dveh mestih predvidi razširitev cestišča za ureditev parkirnih mest za potrebe obiskovalcev, ki se istočasno uporabljata kot izogibališči;
– parkirni prostori za osebna vozila stanovalcev se morajo urediti znotraj parcele posameznega objekta;
– prometne površine morajo biti obrobljene z betonskimi robniki, peš površine ob objektih se tlakujejo;
– dostopi za invalide morajo biti omogočeni z izvedbo pogreznjenih robnikov.
15. člen
(oskrba s pitno vodo)
(1) Oskrba območja OPPN s pitno vodo bo izvedena z novim napajalnim vodovodom, ki bo priključen na obstoječe vodovodno omrežje, ki poteka ob lokalni cesti LC 350400 pred mostom čez Farski potok.
(2) Predvidena je izvedba novega priključnega jaška, od koder se bo napajalo celotno območje OPPN.
(3) Predvideno vodovodno omrežje mora zagotavljati ustrezne količine požarne vode za območje urejanja, dodatno požarno vodo je možno zagotoviti tudi iz vodotoka reke Meže. Minimalna premer cevovoda do nadzemnega hidranta mora biti najmanj DN 80.
(4) Števec porabe pitne vode mora biti vgrajen za vsaki stanovanjski objekt v toplotni termični jašek izven objekta in izven voznih površin na lokaciji, ki je dostopna upravljavcu vodovoda.
(5) Odmik vodovoda od ostalih vodov gospodarske javne infrastrukture mora znašati najmanj (>/=) 1,0 m pri vzporednem poteku oziroma najmanj (>/=) 0,5 m pri križanjih.
16. člen
(odvajanje odpadnih voda)
(1) Na območju OPPN se mora izvesti ločen sistem odvajanja odpadnih voda.
(2) Padavinske odpadne vode s strešnih površin se morajo preko peskolovov speljati v sistem padavinske kanalizacije z izpustom v ustrezno urejene ponikovalnice na parcelah oziroma v primeru, da ponikanje ni možno pa z izpustom v reko Mežo ali Farski potok.
(3) Padavinske odpadne vode z utrjenih površin, kjer obstaja nevarnost onesnaženja z naftnimi derivati in mineralnimi olji (dovozna cesta, parkirišča, zunanje manipulativne površine) se morajo predhodno očistiti v ustrezno načrtovanih in dimenzioniranih koalescenčnih lovilcih olj po standardu EN 858-2 in speljati v sistem padavinske kanalizacije ob zagotavljanju razpršenega odvajanja, če je to tehnično izvedljivo, oziroma z izpustom v Farski potok ali v reko Mežo.
(4) Komunalne odpadne vode se morajo speljati po ločenem sistemu vodotesne fekalne kanalizacije v obstoječi kolektor komunalnih odpadnih voda, ki je speljan v območju dovozne ceste z izpustom v reko Mežo (kanalizacija naselja Pod gonjami, ki bo predvidoma priključena na centralno čistilno napravo odpadnih voda za naselja Ravne in Prevalje). Obstoječe kanalizacijske jaške na območju OPPN je potrebno višinsko uskladiti z niveleto nove dovozne ceste ob ojačitvi pokrovov jaškov za predvideni promet.
(5) Odmik kanalizacije padavinskih in odpadnih voda od ostalih vodov gospodarske javne infrastrukture mora znašati najmanj (>/=) 1,0 m pri vzporednem poteku oziroma najmanj (>/=) 0,5 m pri križanjih.
17. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Območje OPPN bo priključeno na elektro omrežje preko novega napajalnega NN kablovoda iz obstoječe preurejene TP Gonje II, ki se nahaja na zahodni strani izven območja urejanja.
(2) NN napajalni kablovod bo zgrajen v koridorju lokalne dovozne ceste ob predvidenem SN kablovodu 20 kV TP Gonja II–Dobja vas.
(3) Na območju urejanja bo zgrajeno novo elektro omrežje, ki bo potekalo vzdolž dovozne ceste v koridorju komunalnih vodov, nn razvod do priključnih elektro omaric bo izveden z zemeljskimi kabli.
(4) Izvedba NN električnih priključkov mora biti obdelana v projektni dokumentaciji.
18. člen
(javna razsvetljava)
(1) Ureditveno območje bo opremljeno z javno razsvetljavo, ki bo speljana ob dovozni cesti, svetilke se morajo postaviti najmanj (>/=) 1,0 m od roba voznih površin.
(2) Medsebojna oddaljenost svetilk naj ne bo več kot ((3) Svetila javne razsvetljave ne smejo sevati UV svetlobe in morajo biti oblikovana tako, da ne osvetljujejo neba.
19. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Območje OPPN bo priključeno na obstoječe plinovodno omrežje 0,1bar, ki poteka na zahodnem delu območja urejanja vzdolž lokalne ceste LC 350400. Mesto priključitve na omrežje je pri mostu čez Farski potok.
(2) Plinovodni priključek PE DN 63, 0,1bar, bo potekal vzdolž dovozne ceste v koridorju komunalnih vodov.
20. člen
(ogrevanje objektov)
Vsi objekti morajo urediti lastne kurilnice na zemeljski plin oziroma za ogrevanje objektov uporabiti obnovljive energetske vire (sončna energija, toplotna črpalka, biomasa idr.).
21. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Ureditveno območje bo navezano na TK in KTV omrežje, ki poteka ob lokalni cesti LC 350400.
(2) Znotraj območja urejanja bo izveden nov zemeljski TK in KTV razvod v kabelski kanalizaciji, ki bo potekal vzdolž dovozne ceste v koridorju komunalnih vodov.
22. člen
(obveznost priključitve na omrežja in objekte javne gospodarske infrastrukture)
Vsi predvideni objekti znotraj OPPN se morajo obvezno priključiti na prometno omrežje, vodovodno omrežje, omrežje odpadnih padavinskih in komunalnih voda, elektro in plinovodno omrežje.
23. člen
(hortikulturna ureditev)
Vse neutrjene površine se morajo humusirati in zatraviti.
24. člen
(nasipavanje zemljišč)
Na območju OPPN je dovoljeno zasipati le dele pritličnih etaž objektov, ki bodo višinsko zgrajeni nad koto dovozne ceste (največ +1,4 m) zaradi zagotavljanja ustrezne poplavne varnosti.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
25. člen
(varovanje kulturne dediščine)
(1) Na območju OPPN ni evidentiranih območij oziroma objektov, ki imajo status nepremične dediščine.
(2) V primeru, da bi se arheološke ostaline odkrile ob samih posegih v prostor, bo potrebno izvesti arheološko raziskavo, v času gradnje pa zagotoviti arheološki nadzor nad vsemi zemeljskimi deli.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE
26. člen
(varstvo zraka)
V predvidenih objektih je dovoljena izvedba kurišč na zemeljski plin ob upoštevanju Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07, 81/07) in Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08).
27. člen
(varstvo podtalnice)
(1) Prostor, ki je predmet OPPN, se nahaja izven območij, ki so v skladu s prostorskimi sestavinami družbenega plana Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 83-4320/01 in 64-2940/04) in Odloka o zaščiti zajetih vodnih virov v Občini Prevalje (Uradni list RS, št. 66/00) določena kot vodo zbirna območja vodnih virov.
(2) Zaradi neposredne bližine reke Meže in Farskega potoka pa je potrebno pri graditvi objektov in izvedbi zunanje ureditve upoštevati ukrepe za zaščito podtalnice in podzemnih voda.
28. člen
(varstvo voda)
(1) Odpadne vode, ki se bodo odvajale v vodotok in javno kanalizacijo, morajo ustrezati določilom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07) in Uredbe o emisiji pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05).
(2) Kvaliteta pitne vode mora biti v skladu z Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06).
29. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Komunalne odpadke je potrebno ločeno zbirati v skladu z Odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji (Uradni list RS, št. 132-5641/04) v navezavi z Odlokom o ravnanju z odpadki na območju Občine Ravne - Prevalje (Uradni list RS, št. 70/95) in skladno z Odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri upravljanju javne službe ravnanja z komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01 ter ob upoštevanju Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08).
(2) Posode za odpadke morajo biti nameščene na primernih lokacijah, kjer je možen dostop s smetarskim vozilom.
(3) Na območju rekonstruiranega križišča je predvidena ureditev ekološkega otoka.
30. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje OPPN je v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08) opredeljeno z II. stopnjo varstva pred hrupom (čisto stanovanjsko območje), ki pa na južni strani meji na območje, ki je opredeljeno z III. stopnjo varstva pred hrupom (površine za rekreacijo in šport).
(2) Objekti, zgrajeni na tem območju, morajo glede hrupa upoštevati določila veljavnih predpisov s področja zaščite pred hrupom.
31. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
Pri gradnji elektro omrežja je potrebno upoštevati Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96).
32. člen
(ohranjanje narave)
(1) Na območju OPPN ni evidentiranih varovanih območij na podlagi Zakona o ohranjanju narave.
(2) Glede na ekokoridorski pomen odseka reke Meže na območju OPPN je potrebno samo reko ter obrežni drevesni in grmovni pas ohraniti v nespremenjeni obliki, brez dodatnih regulacijskih ali drugih ureditvenih posegov. Obstoječa drevesna in grmovna zarast na območju se mora ohraniti v čim večji meri ter po potrebi nadomestiti z novimi zasaditvami avtohtonih rastlinskih vrst.
33. člen
(varstvo plodne zemlje)
S površin, na katerih bodo izvajani načrtovani posegi, je potrebno odstraniti ter začasno deponirati prst tako, da se ohrani njena plodnost in količina ter jo uporabiti pri ureditvi javnih zelenih površin in parcel stanovanjskih objektov.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
34. člen
(raba prostora za obrambo in zaščito)
(1) Na območju urejanja ni evidentiranih oziroma predvidenih objektov in naprav za potrebe zaščite in obrambe.
(2) Na podlagi Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) na območju urejanja ni potrebno graditi zaklonišč osnovne zaščite.
35. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarno varstvo posameznih objektov kot celotnega območja OPPN mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varnostnimi predpisi.
(2) Za potrebe zagotovljena požarne vode se predvidi postavitev nadzemnega hidranta na vodovodnem sistemu znotraj območja urejanja, ki bo lociran ob dovozni cesti in bo pokrival celotno območje urejanja.
(3) Predvidena dovozna cesta, mora zagotavljati zadostne prometne in delovne površine za intervencijska vozila.
(4) Odmiki med objekti morajo zagotavljati zadostno oddaljenost, ki onemogoča preskok ognja (upošteva se tehnična smernica TSG-1-001:2005, požarna varnost v stavbah).
(5) Projektna dokumentacija za gradnjo objektov in komunalnih naprav mora biti izdelana v skladu z določili 23. člena Zakona o varstvu pred požarom (UPB-1, Uradni list RS, št. 3/07).
36. člen
(varstvo pred naravnimi nesrečami)
(1) Pri načrtovanju in gradnji novih objektov je potrebno upoštevati projektni pospešek tal 0,1 g za tla vrste A v skladu z Eurocode 8.
(2) Priporočljiva kota pritličja objektov je določena glede na gladino visokih voda reke Meže Q 100, ki v izlivu Farskega potoka znaša 399,00 m NMV ob zagotavljanju minimalne varnostne višine 0,50 m.
(3) Investitor(ji) bo(do) moral(i) pred izdajo gradbenega dovoljenja za javno dostopno cesto in posamične objekte zaprositi za vodno soglasje.
37. člen
(posegi izven ureditvenega območja)
Posegi izven ureditvenega območja, ki so potrebni za realizacijo OPPN obsegajo:
– rekonstrukcijo priključka na lokalno cesto LC 350400 na zemljišču parc. št. 546/5 in 547/10 k.o. Stražišče ter dovoza na zemljišču parc. št. 350/8 k.o. Stražišče;
– priklop komunalnih in energetskih vodov in naprav na javna infrastrukturna omrežja, ki potekajo vzdolž lokalne ceste LC 350400 na zemljišču parc. št. 546/5 k.o. Stražišče (vodovod, plinovod, telekomunikacije);
– izvedba povezovalnega NN kablovoda ob predvidenem SN kablovodu od preurejene TP Gonje II do območja OPPN in sicer po zemljišču parc. št.: 70/7, 538/7, 538/6, 538/1 k.o. Farna vas in 546/5, 547/10 k.o. Stražišče;
– izvedba padavinske kanalizacije z izpustom v Farski potok ali v reko Mežo (če tehnično ni možno zagotoviti razpršenega odvajanja), in sicer na zemljišču parc. št.: 555 in 561 k.o. Stražišče.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN DRUGI POGOJI
38. člen
(etapnost izvedbe, začasna namembnost zemljišč)
(1) Prva etapa posega predstavlja izgradnjo dovozne ceste ter novega infrastrukturnega omrežja.
(2) Druga etapa predstavlja zgraditev posameznih objektov, ureditev okolice objektov in njihovih priključkov na infrastrukturno omrežje.
(3) V obdobju do realizacije posameznega objekta, se zemljišča lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred sprejetjem OPPN.
39. člen
(obveznosti investitorja oziroma pobudnika in izvajalcev)
(1) Pobudnik oziroma investitor načrtovane prostorske ureditve mora v celoti financirati in opremiti območje s potrebno komunalno infrastrukturo v skladu z določili podrobnega načrta.
(2) Investitor oziroma izvajalec mora v času izvajanja del zagotoviti nemoteno funkcioniranje obstoječega infrastrukturnega omrežja, ki se nahaja na območju urejanja.
(3) Pred pričetkom del morajo izvajalci del obvestiti upravljavce energetskih in komunalnih naprav zaradi zakoličbe in zaščite le teh v času gradnje.
(4) Pri načrtovanju, izvedbi in uporabi objektov morajo izvajalci in investitorji upoštevati vse pridobljene pogoje nosilcev urejanja prostora, ki so obvezna priloga OPPN (smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora).
40. člen
(označevanje ulic in stavb)
Na območju OPPN bo Občina Prevalje po sprejetju OPPN izdelala ustrezen odlok v skladu z določili Zakona o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08).
X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
41. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna manjša odstopanja od horizontalnih gabaritov in zakoličbenih elementov predvidenih objektov (v okviru parcel zajetih v tem odloku), če se na podlagi tehnoloških, okoljevarstvenih in drugih pogojev ugotovijo ekonomsko in tehnično utemeljene rešitve, ki ne vplivajo na osnovno mikrourbanistično zasnovo območja in ne spreminjajo s tem odlokom določenih pogojev za zagotovitev požarne varnosti in varstva okolja.
(2) Tolerance glede tlorisnih in vertikalnih gabaritov objektov so določene v 6. in 7. členu tega odloka.
XI. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA NAČRTA
42. člen
(merila in pogoji po prenehanju veljavnosti OPPN)
Po prenehanju veljavnosti OPPN se bo območje urejalo na podlagi občinskega prostorskega načrta oziroma drugega veljavnega prostorskega akta ob obveznem upoštevanju določil IV. in V. poglavja tega odloka.
XII. KONČNE DOLOČBE
43. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka na območju OPPN prenehajo veljati naslednji prostorski izvedbeni akti:
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje - Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje - Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče - Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, (Medobčinski uradni vestnik št. 20/1986, 9/1993, Uradni list RS, št. 24/03) – PUP št. 3 za matični okoliš Ravne - Prevalje.
44. člen
(vpogled)
(1) OPPN (v pisni in risni obliki) se hrani in je dostopen javnosti v prostorih Občine Prevalje Oddelka za premoženjsko-pravne zadeve in urejanje prostora, Trg 2a, 2391 Prevalje.
(2) Besedilo odloka OPPN je dostopno na spletni strani Občine Prevalje (www.prevalje.si) v mapi »Katalog informacij javnega značaja«.
45. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
46. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3504-0002/2006-10
Prevalje, dne 23. oktobra 2008
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l.r.